BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perdał Robert (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
Spójność terytorialna województwa wielkopolskiego w aspekcie dostępności transportowej
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 27-52, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Transport, Infrastruktura transportu
Transport, Transport infrastructure
Note
streszcz., summ.
Country
Wielkopolska, Polska
Wielkopolska, Poland
Abstract
Jednym z podstawowych problemów wyłaniającym się z dyskusji nad spójnością regionów jest przyjęcie zadowalającej definicji operacyjnej spójności terytorialnej. W pracy przyjmuje się, że istotnymi czynnikami warunkującymi spójność terytorialną są sieć osadnicza i sieć transportowa regionu. Takie podejście umożliwia analizę spójności terytorialnej w jednym z aspektów, mianowicie w aspekcie dostępności transportowej. Analizę tę prowadzi się w dwóch ujęciach.W pierwszym ujęciu dostępność transportową województwa wielkopolskiego analizuje się w zakresie stanu infrastruktury transportowej województwa na tle układu regionalnego kraju.W drugim ujęciu dostępność transportową analizuje się w układzie powiatów w zakresie wyposażenia sieci infrastruktury transportowej oraz w zakresie przepływów występujących w sieci transportowej regionu. Przeprowadzona analiza pozwoliła określić poziom spójności terytorialnej województwa wielkopolskiego w aspekcie dostępności transportowej.(abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Churski P. (red.) 2009a. Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności, umowa: DKS/DEF-VIII/POPT/04/275/09, Wersja CD, Poznań (raport dostępny na stronie: www.igsegp.amu.edu.pl/spojnosc.html).
 2. Churski P. 2009b. Polityka regionalna w okresie 2004-2006 a spójność i konkurencyjność Wielkopolski. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 9: 97-133.
 3. Domańska A. 2006. Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. PWN, Warszawa.
 4. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 3.3.2010 r., KOM (2010) 2020.
 5. Grzelakowski A.S. 2003. Dostępność transportowa regionów jako element ich potencjału rozwojowego. Przegląd Komunikacyjny, 4: 11-16.
 6. Hornig A., Dziadek S. 1987. Zarys geografii transportu lądowego. PWN, Warszawa.
 7. Knowles R., Shaw J., Docherty I. 2008. Transport Geographies: Mobilities, Flows and Spaces. Blackwell Publishing, Oxford.
 8. Komornicki T. 2003. Dostępność międzynarodowej komunikacji pasażerskiej na terenie Polski. [W:] M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 505-513.
 9. Komornicki T. 2007. Rola infrastruktury transportowej w rozwoju kraju - wyzwania wobec kohezji przestrzennej. [W:] T. Markowski, A. Stasiak (red.), Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie. Biuletyn KPZK PAN, 233: s. 63-86.
 10. Komornicki T., Śleszyński P., Siłka P., Stępniak M. 2008. Wariantowa analiza dostępności w transporcie lądowym. [W:] K. Saganowski, Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. T. II. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 11. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W. 2010. Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK PAN, 241.
 12. Kossowski T. 2006. Modelowanie struktury sieci transportowej regionu wielkopolskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Koźlak A. 2007. Poprawa dostępności transportowej regionów peryferyjnych w polityce spójności Unii Europejskiej. [W:] M. Michałowska (red.), Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 14. Koźlak A. 2009. Dostępność transportowa jako koncepcja integrująca planowanie przestrzenne z rozwojem transportu. [W:] S. Korenik, Z. Przybył (red.), Gospodarka przestrzenna XII. T. I. Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław, s. 158-170.
 15. Parteka T. 2008. Europejskie wyzwania spójności polskiej przestrzeni. Regiony, metropolie, transport. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 16. PLK. 2009. Wykaz linii kolejowych i torów niezbędnych do konstrukcji rozkładu jazdy zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - opracowany na podstawie Instrukcji D29 - Wykaz linii, łącznic i torów łączących (http://www.plksa.pl/fileadmin/pdf/oferta_nowy_zmiany/oferta_zmiany_kwiecien/P_09-10_Z _1_w1.1.pdf).
 17. Ratajczak W. 1992. Dostępność komunikacyjna miast wojewódzkich Polski w latach 1948-1998. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno- ekonomicznej Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 173-203.
 18. Ratajczak W. 1999. Modelowanie sieci transportowych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 19. Rodrigue J.P., Comtois C., Slack B. 2009. The Geography of Transport Systems. Routledge, London-New York.
 20. Rosik P. 2004. Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju regionalnego. Zeszyty Studiów Doktoranckich, 19: 45-66.
 21. Rosik P. 2006. Efekty redystrybucyjne zmian regionalnej dostępności transportowej. Studia Regionalne i Lokalne 1 (23), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 65-82.
 22. Rosik P., Szuster M. 2008. Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 23. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.) 2007. Transport. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Słodczyk J., Szafranek E. 2008. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne na obszarach położonych w pasie autostrady A4. [W:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4: 195-200.
 25. Spiekermann K., Neubauer J. 2002. European Accessibility and Peripheriality: Concepts, Models and Indicators, Nordregio. Nordregio Working Paper, Stockholm.
 26. Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do Zielonej Księgi w sprawie spójności terytorialnej - przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę. 2009. Warszawa-Bruksela.
 27. Warakomska K. 1992. Zagadnienie dostępności w geografii transportu. Przegląd Geograficzny, 64, 1-2: 67-76.
 28. Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej. Komisja Europejska. Październik 2008. Bruksela.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu