BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dworakowska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy absorpcji funduszy unijnych
Budget Revenue of Local Government Units From the Perspective of the Absorption of EU Funds
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 51-62, tab., bibliogr. s. 61-62
Keyword
Dochody budżetowe, Fundusze unijne, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Budget revenue, EU funds, Local government units
Note
JEL Classification: H71, H72, H79
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych przez te podmioty w latach 2007-2016. Metodologia badania - Aby osiągnąć wyznaczony cel użyto różnych metod badawczych. W procedurze badawczej wykorzystano metody badań niereaktywnych, zastosowano metodę analizy dokumentów urzędowych i metodę historyczno-porównawczą. Sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego można opisywać w kilku aspektach, wśród których wyodrębnia się analizę dochodów budżetowych, badanie wydatków budżetowych, charakterystykę wyniku budżetowego i niejednokrotnie towarzyszącą mu problematykę długu komunalnego. Dochody budżetowe kształtują możliwości wydatkowe jednostek samorządu terytorialnego. Szczególną rolę odgrywają dochody własne, które powiększone o dochody uzupełniające, czyli subwencję ogólną i dotacje ogółem, składają się na całość dochodów budżetowych. Poprzez dysponowanie odpowiednimi zasobami finansowymi, jednostki samorządu terytorialnego są w stanie realizować przypisane im zadania publiczne. Dzięki dostępności dla Polski funduszy unijnych, dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego stały się ważną determinantą warunkującą możliwości absorpcji środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Wyniki - Dochody budżetowe to ważny element systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. Wpływają one na zdolność jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań publicznych, ponieważ umożliwiają ich finansowanie. Przeprowadzone analizy wskazują specyfikę dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego i ich szczególną rolę z perspektywy absorpcji środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej. Zebrane dane świadczą o zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2007-2016 w absorpcję funduszy unijnych. (abstrakt oryginalny)

Goal - The article aims to present the specificity of budget revenue of local government units in Poland in the context of obtaining EU funds by these entities in the years 2007-2016. Research methodology - In order to achieve the assumed purpose, different research methods were used. The research procedure involved non-reactive research methods, the method of analysis of official documents as well as the historical and comparative method. The financial situation of local government units can be described trough various aspects, including e.q. the analysis of budget revenue, the examination of budget expenditure, the characteristics of the budget result and the frequently related issues of municipal debt. Budget revenue shapes the expenditure possibilities of local government units. A special role is played by their own revenue, which is increased by supplementary revenue, i.e. the general subsidy and total allocations, that make up the entire budget revenue. Due to having appropriate financial resources, local government units are able to carry out the public tasks assigned to them. Thanks to the availability of EU funds for Poland, the budget revenue of local government units have become an important determinant conditioning the absorption of financial resources from the European Union budget. Score - Budget revenue is an important element of the financial system of local government units. It affects the ability of local government units to carry out their public tasks because it enables their financing. The analysis shows the specificity of budget revenue of local government units and its important role from the perspective of absorption of financial resources from the European Union budget. The collected data proves the involvement of local government units in Poland in the years 2007-2016 in the absorption of EU funds. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alińska A., Dworakowska M., 2015, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Współczesne finanse publiczne, Alińska A., Woźniak B. (red.), Difin, Warszawa.
 2. Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat [data wejścia: 11.04.2018].
 3. Bień W., 2017, Ocena kondycji finansowej gmin województwa małopolskiego w latach 20072016, "Studia Ekonomiczne", nr 345.
 4. Dolnicki B., 2012, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Filipiak B., Dylewski M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2011, Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 6. Jastrzębska M., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Kańduła S., 2017, Mechanizmy wyrównania fiskalnego: studium empiryczne gmin w Polsce w latach 2004-2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Kogut-Jaworska M., 2008, System finansowania działalności JST, [w:] Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, Filipiak B., Flejterski S. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 9. Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Poniatowicz M., 2016, Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w  systemie dochodów samorządowych, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 125, DOI: 10.18276/epu.2016.125-01.
 11. Sierak J., 2013, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, Maśloch G., Sierak J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Górniak R., 2013, Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1453 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych, tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.
 15. Wojciechowski E., 2012, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 16. Zioło M., 2016, Speyfika funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego a popyt na usługi finansowe, [w:] Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi: uwarunkowania - procesy - decyzje, Filipiak B.Z., Zioło M. (red.), Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu