BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarczok-Guzy Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Poland's Budgetary Expenditures in Years 2006-2016 and National Public Debt
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 76-84, tab., bibliogr. s. 83-84
Keyword
Budżet państwa, Dług publiczny, Wydatki budżetowe
State budget, Public debt, Budget expenditures
Note
JEL Classification: H11, H50, H63
summ.
Abstract
The purpose of this study is to analyze budget expenditures and public debt in Poland over the years 2006-2016. The dynamics and correlation between these data are examined and, on this basis, the impact of budget expenditures on public debt in Poland is described. The author reviews the literature on the subject and conducts a statistical analysis based on correlation indicators. Some attention is also devoted to the sense of public debt. As a result of the analysis, a very strong positive correlation has been found between budget expenditures and public debt. This means that an increase in public expenditure leads to an increase in public. debt. Therefore, it can be presumed that the budget revenues in each of the following years were not sufficient to even slightly reduce the public debt. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Wawrzonkiewicz M., 2012, Dochody budżetu państwa w latach 20002008, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej", nr 99.
 2. Borodo A., 2016, Ustawa budżetowa na 2016 rok - problematyka prawna, 2016, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", nr 2(4), DOI: 10.12775/PBPS.2016.007
 3. Borski M., Malarski S., 2015, Ustawa budżetowa jako akt zarządzania finansowego państwem - wybrane aspekty prawne, "ZNWSH Zarządzanie 2015", nr 3, DOI: 10.5604/18998658.1173124.
 4. Budzyński T., 2014, Analiza deficytu sektora finansów publicznych w Polsce w latach 20072012, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia. Section H", "Oeconomia", 48/1.
 5. Famulska T., 2012, Organizacja sektora finansów publicznych, [w:] Sektor finansów publicznych, Ciupek B., Famulska T., Walasik A. (red.), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 6. Leszczyńska M., 2013, Polityka fiskalna państwa a dochody polskich gospodarstw domowych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 31.
 7. Lotko E., Zawadzka-Pąk U., 2016, Problemy terminologiczne i definicyjne deficytu i długu w polskim i unijnym prawie finansów publicznych, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", nr 2(4), DOI: 10.12775/PBPS.2016.009.
 8. Lubieniecka M., 2013, Budżet państwa w obliczu wahań koniunktury gospodarczej na przykładzie gospodarki polskiej, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 30.
 9. Piskorz D., 2015, Problematyka zadłużenia publicznego w Polsce w latach 1990-2010, "Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne", nr 1(1), http://ksse.pwsz.konin.edu.pl.
 10. Staśkiewicz M., 2014, Analiza wpływów podatkowych w  budżecie Polski w latach 2008-2013, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 14, http:// www.zim.pcz.pl/znwz [date of entry: 29.12.2017].
 11. Wąsowska A., Wąsowski K., 2016, Teoretyczne koncepcje zarządzania publicznego, "Studia BAS", nr 3(47), www.bas.sejm.gov.pl [date of entry: 29.12.2017].
 12. Website of the Ministry of Finance, http://www.finanse.mf.gov.pl/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych [date of entry: 29.12.2017].
 13. Website of the Ministry of Finance, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu- panstwa/ sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne [date of entry: 29.12.2017].
 14. Wernik A., 2013, Budget państwa w  2012 roku, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Raport o stanie finansowym państwa 2012-2013", nr 33.
 15. Wernik A., 2014, Budżet państwa i finanse publiczne w 2013 roku, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Raport o stanie finansowym państwa 2013-2014", nr  37.
 16. Wernik A., 2015, Budżet państwa i finanse publiczne w 2014 roku, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Raport o stanie finansowym państwa 2014-2015", nr 43(5).
 17. Wielechowski M., 2016, Odniesienia do kwestii deficytu budżetowego i długu publicznego w myśli ekonomicznej, "Zarządzanie Finansami i Rachunkowość", nr 4(3).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu