BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kietlińska Krystyna Ewa (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
Title
Rola środków publicznych w finansowaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce
The Role of Public Means in Financingo Ccupation of Disabled Persons in Poland
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 85-100, tab., bibliogr. s. 99-100
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Aktywizacja pracowników, Aktywność zawodowa ludności, Dochody budżetowe, Wydatki publiczne
Disabled people, Employee activation, Activity rate of population, Budget revenue, Public expenditures
Note
JEL Classification: A13, B55
streszcz., summ.
Abstract
Niepełnosprawni mają swoje miejsce w społeczeństwie. Jednym ze sposobów ich aktywizacji zawodowej jest stworzenie dla nich miejsc pracy. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest możliwe głównie dzięki tworzeniu przedsiębiorstw społecznych. Ich działalność oferuje różne rodzaje pomocy publicznej. Ta forma pomocy nieustannie zmienia się w naszym kraju. Celem artykułu jest ocena zmian poziomu wydatków publicznych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce i ich konsekwencje. Zakres badań obejmuje cztery lata (2013-2016). (abstrakt oryginalny)

The disabled need to have their place in the society. One of the ways of their professional activation is creating work places for them. Employment of the disabled is possible mainly thanks to the creation of social enterprises. Their activity offers different kinds of public support. This ways of support constantly changes in our country. The paper aims to assess the changes of public expenditure devoted to the professional activation of disabled people in Poland and their consequences. The scope of research concerns four years (2013-2016). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barczyński A., 2010, Identyfikacja jakościowa i ilościowa kosztów zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
 2. Frąckiewicz-Wronka A., Zrłek M., 2002, Rzeczywiste i pożądane działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób niepełnosprawnych, [w:] Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, Sikorska J. (red.), IFiS PAN, Warszawa.
 3. GUS BAEL, www.niepelnosprawni.gov.pl.
 4. Jaworski J., 2009, Praca dla osób niepełnosprawnych w  zwalczaniu ich wykluczenia społecznego. Ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Opracowania PBZ, Warszawa.
 5. Kietlińska K., 2010, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa.
 6. Kowalczyk O., 1993, Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - nowe rozwiązania, ORPHA, Wrocław.
 7. Koza A., 2015, Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych i jej wpływ na gospodarkę finansową Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansowej, Sokołowski J. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, nr 401.
 8. Kuźnicki W., Krupa P., 2000, Zakłady pracy chronionej i inni pracodawcy osób niepełnosprawnych od 1.01.2000, Kruk, Warszawa.
 9. Majewski T., 2005, Jak organizować zatrudnienie wspomagane w sposób niepełnosprawnych?, "Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych", nr 10(902).
 10. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., 2006, Finanse publiczne w Polsce, Lexis Nexis, Rzeszów - Warszawa.
 11. Mączyński G., 2002, Opodatkowanie zakładów pracy chronionej, Difin, Warszawa.
 12. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polityki Społecznej, 2004, Warszawa.
 13. Poliwczak I., 2007, Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
 14. Przybyłka A., 2001, Praca osób niepełnosprawnych, "Polityka Społeczna", nr 4.
 15. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społęcznej w sprawie miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, Dz. U. nr 50 poz. 261 z 2011 r.
 16. PFRON, Sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za lata 20132016, https://bip.pfron.org.pl/pfron/budzet-funduszu/.
 17. Szymanowska J., 2003, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w  świetle obowiązującychprzepi-sów, "Praktyka Społeczna", nr 4.
 18. Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r., Karta Prawa Osób Niepełnosprawnych, M.P. nr 50 poz. 475.
 19. Ustawa z z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. nr 94 poz. 651 z 2006.
 20. Ustawa z z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dz. U. nr 46 poz. 201 z 1991 r.
 21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tekst jednolity, Dz. U. nr 123 poz. 776 z 1997 r. z późn. zm.
 22. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Informacje dla pracodawców oraz dla osób zakładających firmę,, PFRON, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu