BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Ewaryst (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Prawne aspekty realizacji zadań Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jako jednostki sektora finansów publicznych
Legal Aspects of the Implementation of the Tasks of the National Institute of Freedom - Center For the Development of Civil Society as an Unit of the Public Finances Sector
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 101-114, bibliogr. s. 112-114
Keyword
Społeczeństwo obywatelskie, Sektor finansów publicznych, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Regulacje prawne
Civic society, Public finance sector, Local government units, Legal regulations
Note
JEL Classification: K29
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem opracowania jest przedstawienie wyników analizy prawnej regulacji zawartych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Opracowanie służyć ma ocenie sposobu uregulowania realizacji zadań Narodowego Instytutu Wolności w świetle obowiązującego prawa oraz doktryny prawa finansów publicznych. Podstawowe zamierzenie badawcze skoncentrowane jest na analizie instrumentarium prawno-finansowego służącego wdrażaniu przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego polityki państwa w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, opartej na zasadach otwartości, konkurencyjności i przejrzystości. Metodologia badania - W badaniach zastosowano metody analizy tekstów prawnych (metodę formalno-językową oraz metodę logiczną) oraz metodę dogmatyczno-prawną. W zakresie niezbędnym dla analiz prawnych zastosowano również metodę kontekstową oraz prawno-porównawczą. Przedstawione w opracowaniu badania dotyczą (1) statusu prawnego Narodowego Instytutu Wolności jako agencji wykonawczej oraz wynikających z tego konsekwencji, (2) ustawowo określonych zadań Instytutu oraz (3) sposobów, form i trybów ich realizacji, a także (4) aspektów prawnych gospodarki finansowej Instytutu. Przedmiotem analizy jest korespondencja poszczególnych rozwiązań prawnych zawartych w Ustawie z innymi regulacjami prawnymi oraz dorobkiem nauki. Wyniki - Wynikiem przeprowadzonych badań są (1) twierdzenia opisujące obowiązujący stan prawny w badanym zakresie, (2) twierdzenia rekonstruujące aparaturę pojęciową mającą zastosowanie w przedmiocie, (3) twierdzenia oceniające rozwiązania prawne oraz (3) postulaty de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)

Goal - The aim of the study is to present the results of the legal analysis of regulations included in the Act of 15 September 2017 on the National Institute of Freedom - the Center for Civil Society Development. The study is intended to assess legal regulations of the implementation of the tasks of the National Institute of Freedom in the light of the applicable law and the doctrine of public finance law. The basic research objective is focused on the analysis of legal and financial instruments serving the implementation by the National Institute of Freedom - Center for Civil Society Development of state policy in terms of civil society development, based on the principles of openness, competitiveness and transparency Research methodology - The research used methods of legal text analysis (formal and linguistic method and the logical method) as well as dogmatic and legal method. The context and legal-comparative method was also used to the extent necessary for legal analyses. The studies presented in the study concern (1) the legal status of the National Institute of Freedom as an executive agency, (2) the statutory tasks of the Institute and (3) the ways, forms and modes of their implementation, and (4) the legal aspects of financial management Institute. The subject of the analysis is the correspondence of particular legal solutions contained in the Act to other legal regulations and the achievements of science. Score - The results of the conducted research are (1) theorems describing the applicable legal status in the examined range, (2) theorems reconstructing the conceptual apparatus applicable to the subject, (3) the thesis assessing legal solutions, and (3) de lege ferenda postulates. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dąbek D., 2015, Prawo miejscowe, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 2. Dębowska-Romanowska T., 2010, Prawo finansowe, część konstyucyjna wraz Z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Dumała A., 2002, Agencje w systemie Unii Europejskiej, [w:] Agencje Unii Europejskiej, Dumała A. (red.), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 4. Górski M., Kierzkowska J., 2012, Strategie, plany i programy, [w:] System prawa administracyjnego, t. 7: Prawo administracyjne materialne, Hausner R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 5. Jawroska-Dębska B., 2009, Tworzenie planów, programów i strategii, [w:] Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, [w:] Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Bardziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M. (red.), wyd. IV, Difin, Warszawa.
 6. Lipiec-Warzecha L., 2011, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 7. Marchewka-Bartkowiak K., 2017, Agencje wykonawcze, "Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze", Biuro Analiz Sejmowych, nr 17(109).
 8. Ofiarski Z., 2010, Komentarz do art. 43, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K. (red.), Presscom sp. z o.o., Warszawa.
 9. Sawicka K., 2010a, Formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych, [w:] System Prawa Finansowego, t. II, Ruśkowski E. (red.), Woltyers Kluwer, Warszawa.
 10. Sawicka K., 2010b, Komentarz do art. 18, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka (red.), Presscom sp. z o.o., Warszawa.
 11. Sitek M., 2016a, Agencje wykonawcze. W poszukiwaniu nowych narzędzi zarządzania (governance) integracji w Unii Europejskiej, "Journal of Modern Science", tom 2(29).
 12. Ziółkowski M., 2016, Zasada równości wprawie, "Państwo i Prawo", nr  5.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu