BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daszewski Aleksander (Biuro Rzecznika Ubezpieczonych), Dąbrowska Anna (Biuro Rzecznika Ubezpieczonych)
Title
Odpowiedzialność gwarancyjna ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone pasażerom przez kierującego pojazdem
Insurer's Guaranty Liability Resulting from the Compulsory Motor Vehicle Liability Insurance for Injuries to Passengers Caused by the Driver of the Vehicle, Including the Passenger Being the Co-Owner of the Vehicle
Source
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2008, nr 1(4), s. 71-87
Keyword
Odpowiedzialność cywilna, Ubezpieczenia, Szkody
Civil liability, Insurances, Damages
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problem zakresu podmiotowego odpowiedzialności gwarancyjnej zakładów ubezpieczeń na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zagadnieniem zajmującym zarówno orzecznictwo jak i doktrynę od szeregu lat. Różnorodna w swej ocenie analogicznych stanów faktycznych linia orzecznictwa, a także występujące w przeszłości odmienne od siebie poglądy przedstawicieli teorii prawa ubezpieczeniowego w tym zakresie miały swoje odzwierciedlenie w obrocie ubezpieczeniowym i likwidacji szkód. Omawiane zagadnienie komplikowało również często zmieniające się ustawodawstwo w obszarze obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nasze obserwacje z perspektywy postępowań skargowych podejmowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych w przeciągu ostatnich dwunastu lat wskazują, iż w praktyce likwidacji szkód osobowych zasadnicze problemy wywoływały stany faktyczne, w których kierujący (niebędący osobą bliską dla poszkodowanego pasażera) powodował szkodę na osobie u posiadacza (współposiadacza) pojazdu, w związku z ruchem którego doszło do wypadku czy kolizji. Działo się to zwykle w następujących okolicznościach: ❐ posiadacz (współposiadacz) pojazdu, będąc przemęczony prowadzeniem pojazdu przekazywał kierowanie pojazdem koledze, znajomemu, swojemu pracownikowi, czy innemu współuczestnikowi podróży; ❐ posiadacz (współposiadacz) pojazdu, znajdujący się pod wpływem alkoholu, by nie łamać przepisów prawa oddawał swój pojazd do prowadzenia innej osobie; ❐ współposiadacz pojazdu będący jednym ze wspólników spółki cywilnej podróżował z drugim współposiadaczem będącym jednocześnie jego wspólnikiem należącym do nich jako wspólników - wspólnym pojazdem. (fragment tekstu)

The problem of the subjective scope of the gualante liability of insurance companies based on compulsory motor vehicle liability insurance has occupied both jurisdiction and doctrine. The line of case-law, diverse in its assessment of analogical actual states, as well as different views of the representatives of the insurance law theory in the past were manifested in the insurance turnover "settlement of personal injuries. The insurer's guarantee liability discussed in the study and resulting from the compulsory motor vehicle liability insurance contract for injuries to passengers caused by the driver of the vehicle additionally complicated the altering legislation in the field of compulsory motor vehicle liability insurance. Practical problems led to actual states where the driver caused injuries to the owner (co-owner) of the vehicle the movement of which resulted in an accident or a collision. The insurance companies made inconsistent decisions and often unjust to the injured persons by excluding the spouses of the perpetrator from the group of the authorised injured persons and in other cases by excluding other owners (co-owners) of the vehicle, e.g. children, parents or associates of the perpetrator of the damage. Moreover, some insurance companies divided benefits in respect of an injury to the person and in this way presented a special attitude towards the issue of supplementary pension. After an analysis of the entire indicated problem and a detailed preliminary research of case-law, the Insurance Ombudsman noted that the inconsistent practice of insurance companies resulted to a great extent from divergences in the jurisdiction of common courts. In that case, the Insurance Ombudsman considered it necessary to file a motion to the Supreme Court for unification of decisions through a precise determination of the subjective scope of the guarantee liability resulting from the motor vehicle liability insurance contract for injuries to other passengers caused by the driver of the vehicle, and he/she provided a number of examples of divergent jurisdiction. This study is a comprehensive discussion of the Insurance Ombudsman's legal doubts that arose while working on a motion to the Supreme Court and it presents his/her stance on the raised issue. Moreover, the study shows in details the divergent jurisdiction constituting the basis for the motion to the Supreme Court and, based on the justification of the resolution of the Supreme Court of 7 February 2008 (file no. III CZP 115/07), it presents the Supreme Court's reflections on the accepted decision. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Bieniek, Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 80-83.
  2. M. Krajewski, Relacje sprawcy i poszkodowanego a ubezpieczenie OC (osoba trzecia w ubezpieczeniu OC), cz. I. PPH 2006/10/13 - t. 3.
  3. M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyński, Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Poznań 2007, s. 89.
Cited by
Show
ISSN
1896-3641
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu