BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rabiej Ewelina (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Jednostka samorządu terytorialnego jako podmiot tworzący SPZOZ : analiza wybranych aspektów prawnych i finansowych
A Local Government Unit as a Founding Entity an Independent Public Health Care Provider : Analysis of Selected Legal and Financial Aspects
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 159-170, tab., bibliogr. s. 169-170
Keyword
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), System ochrony zdrowia, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Public finance, Local government, Independent public health care facilities, Health care system, Local government units
Note
JEL Classification: H51, H75, I18
sreszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza i ocena roli JST w systemie ochrony zdrowia. Autorka stawia hipotezę zakładającą, że sprawowanie przez JST funkcji podmiotu tworzącego SPZOZ stanowi zagrożenie dla stabilności finansów samorządowych. W opracowaniu dokonano analizy zadań i wydatków JST w zakresie ochrony zdrowia oraz przedstawiono uprawnienia i obowiązki JST jako podmiotów tworzących SPZOZ. Syntetycznie omówiono sytuację finansową SPZOZ i jej potencjalne skutki dla podmiotów tworzących, w kontekście realizacji zadań publicznych wynikających z konstytucyjnej odpowiedzialności państwa za zapewnienie obywatelom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych. W artykule zastosowano metodę badań literaturowych, analizę aktów prawnych i dedukcję. Badania objęły lata 2014-2016. (abstrakt oryginalny)

This article analyses issues related to the role of local government units (JST) in the healthcare system. The author makes the hypothesis assuming that performing the function of the founding entity of the independent public health care provider (SPZOZ) by the JST is a threat to the stability of local government finances. The study analyses the tasks and expenses of the JST in terms of healthcare and presents the rights and obligations of the JST as the founding entities of SPZOZ. The final section focuses on the financial condition of SPZOZ and the impact on public finance stability as well as the equal access to health services. In the article, the following research methods were applied: the analysis of the literature, the analysis of legal acts, deduction. The study covered the years 2014-2016. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CSIOZ, 2017, Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa.
 2. Dercz M., 2005, Samorządowy model systemu ochrony zdrowia, Instytut Spraw Publicznych, "Analizy i Opinie", nr 43.
 3. Dercz M., Izdebski H., 2001, Organizacja ochrony zdrowia w  Rzeczpospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa - Poznań.
 4. Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 5. Getzen T.E., 2000, Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 6. Golinowska S. (red.), 2008, Finansowanie ochrony zdrowia w  Polsce. Raport Zielona Księga II.
 7. Golinowska S. (red.), 2015, Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, PWN, Warszawa.
 8. Golinowska S., Sowada C., Tambor M., Dubas K., Jurkiewicz-Świetek I., Kocot E., Seweryn M., 2012, Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
 9. GUS, 2017, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r, Warszawa.
 10. Jacobs R., Smith P.C., Street A., 2013, Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Karski J. B., 2012, Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
 12. KRRIO, 2017, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, Warszawa.
 13. McIntyre D., Kutzin J., 2016, Health financing country diagnostics: a  foundation for national strategy development, WHO, Geneva.
 14. MZiOS, 1998, Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa.
 15. NIK, 2015, Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe. Informacja o wynikach kontroli 196/2014/P/14/061/KZD, Warszawa.
 16. Pietraszewska-Macheta A., Sidorko A., Kowalska-Mańkowska I., Urban K., Fryźlewicz-Chrapisińska E. (red.), 2018, Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. RPWDL, https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search [data wejścia: 21.02.2018].
 18. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2014 r, 2015 r, 2016 r, Warszawa.
 19. Suchecka J. (red.), 2015, Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 20. Walshe K., Smith J. (red.), 2011, Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 21. Włodarczyk C., Poździoch S., 2001, Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 22. Wolska H., Gonet W., 2017, Konsekwencje wyboru formy organizacyjno-prawnej do wykonywania zadania z zakresu ochrony zdrowia przez samorząd terytorialny, [w:] Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Stec M., Płażek S. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
 23. Wydatki JST na ochronę zdrowia - Raport 2017, 2017, Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu