BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosiek Ireneusz Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Podatek od towarów i usług w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
The Centralisation of VAT Settlements in Local Government Units in the Context of Its Financial Economy Rules
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 171-181, tab., bibliogr. s. 180-181
Keyword
Finanse publiczne, Sprawozdawczość budżetowa, Podatki, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Budżet samorządu terytorialnego
Public finance, Budget reporting, Taxes, Local government units, Local government budget
Note
JEL Classification: H71, H26, H72
sreszcz., summ.
Abstract
Artykuł konfrontuje kwestie organizacyjne centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego z ustawową zasadą ich gospodarki finansowej. Jednostki samorządu terytorialnego, mając swobodę w zakresie organizacji rozliczeń VAT, wspierają się wytycznymi Ministerstwa Finansów. Według tych wytycznych wpływy podatku od towarów i usług w formie zapłaty za świadczone usługi otrzymywanych od kontrahentów samorządowych jednostek budżetowych nie stanowią dochodu budżetowego. Podporządkowując się wytycznym, jednostki samorządu terytorialnego ewidencjonują te środki finansowe, nie budżetując ich. W konsekwencji nie wykazują tych wpływów w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S. Autor artykułu przekonuje, że taki sposób rozliczania wpływów nie jest zgodny z zasadami gospodarki finansowej jednostek budżetowych wyrażonymi w ustawie o finansach publicznych i podważa wiarygodność sprawozdań budżetowych. (abstrakt oryginalny)

The article confronts the organizational issues of centralization of VAT settlements in local government units with their financial economy principles. Local government units, having the freedom to organise VAT settlements, make use of the guidelines of the Ministry of Finance. According to these guidelines, the proceeds of VAT in the form of payment for services rendered from the contractors of organisational units should not be treated as the budget income. By complying with the guidelines, local government units record these financial resources without budgeting them. Consequently, they do not show these proceeds in the local budget income report (Rb-27S). The author of the article argues that this way of proceeds' settlement is not consistent with the principles of financial management of budgetary units expressed in the Public Finance Act and undermines the reliability of budget reports. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bucior G., 2014, Podmiotowość samorządowej jednostki budżetowej w systemie podatku VAT, [w:] Metodyczne aspekty badań w  rachunkowości, Lelusz H. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 2. Bucior G., 2016, Neutralność podatku od towarów i usług w gminie, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 2/2(80), s. 227-234, DOI: 10.18276/frfu.2016.2. 80/2-24.
 3. Famulska T., Rogowska-Rajda B., 2017, Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - wybrane problemy, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny, nr 485, s. 108-122.
 4. Ministerstwo Finansów, 2017, Centralizacja rozliczeń VAT w JST - dodatkowe wyjaśnienia, dokument elektroniczny, http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty [data wejścia: 29.01.2018]
 5. Ministerstwo Finansów, 2017, pismo z dnia 30 listopada 2017 r. o sygn. BP1.4102. 39.2017 (niepublikowane).
 6. Ministerstwo Finansów, 2018, pismo z dnia 16 lutego 2018 r. o sygn. FG6.412.7. 2018.KSS (niepublikowane).
 7. Prezydent Miasta Zabrze, 2018, pismo 0R-III.1431.24.2018 z dnia 12 lutego 2018 r.
 8. Pyrz M., 2015, Gmina jako płatnik podatku od towarów i usług, [w:] Acta Erasmiana X: Z badań nad prawem, administracją i myślą polityczną, Sadowski M. (red.), Wydział Prawa, Administracji i  Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 75-87, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/65431/006_Pyrz_Michal_Gmin a_jako_platnik_podatku_od_towarow_i_uslug.pdf [data wejścia: 10.02.2018].
 9. Sąd Najwyższy, Uchwała z dnia 21 lipca 2016 o sygn. akt III CZP 54/06, http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/0rzeczenia1/III%20CZP%2054-06.pdf [data wejścia: 29.01.2018]
 10. Truszkowska-Kurstak M., 2017, Wiarygodność sprawozdawczości gminy dla celów zarządczych w świetle centralizacji rozliczeń podatku VAT, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", nr 475, s. 331- 342, DOI: 10.15611/pn.2017.475.28.
 11. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1453.
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2077.
 13. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, Dz. U. 2017 poz. 1830.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu