BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sekuła Alicja (Politechnika Gdańska), Śmiechowicz Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wydatki inwestycyjne województw samorządowych po wprowadzeniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia
Investment Expenditure of Voivodships After Introducing an Individual Debt Ratio. Assessment of the Possibility of Development in the New Conditions
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 182-194, rys., tab., bibliogr. s. 193-194
Keyword
Wydatki inwestycyjne, Województwo, Wskaźnik zadłużenia, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Investment expenditures, Voivodship, Debt ratio, Local government units
Note
JEL Classification: H76, H72
sreszcz., summ.
Abstract
Określenie dopuszczalnego poziomu zadłużenia jest ważną kwestią dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, a jej ranga jeszcze rośnie, jeśli samorząd odczuwa silną presję na dbanie o rozwój obszaru, na którym funkcjonuje, borykając się równocześnie z niedostatkiem dochodów. Taka sytuacja dotyczy większości województw samorządowych, które spośród wszystkich szczebli struktury samorządowej są najbardziej skupione na finansowaniu rozwoju (o czym świadczy relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem), dysponując równocześnie bardzo ograniczoną samodzielnością finansową. Celem artykułu jest zbadanie zmian poziomu zadłużenia oraz wydatków inwestycyjnych województw samorządowych w trzyletnim okresie obowiązywania indywidualnego wskaźnika zadłużenia w porównaniu z okresem przed jego wprowadzeniem. Badania wskazują na wyraźny spadek zarówno nominalny, jak i udziału w strukturze wydatków inwestycyjnych w przypadku województw samorządowych. Nie może być on jednak wiązany jedynie z wprowadzeniem indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Na tę sytuację złożyło się m.in. rozpoczęcie nowego okresu budżetowania w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

Determining the permissible level of indebtedness is an important issue for each local government unit in Poland. Its prominance grows even more if strong pressure to care for the development is being put on the local government, while it is struggling with a shortage of revenue. This situation applies to the majority of voivodships, which, among all the levels of the local government structure, are the most focused on financing development (as demonstrated by the share of investment expenditure in total expenditure) while having very limited financial independence. The aim of the article is to examine the level and changes in investment expenditures and the level of debt of voivodships during the three-year period of the individual debt ratio and compare them with trends that had been characteristic for these categories before the introduction of this index. This issue is particularly important and interesting due to the participation of voivodships in financing the development of infrastructure in the country. The conducted research indicates a clear nominal and share in the structure of investment expenditures in the case of self-governing voivodships. However, they can not be associated only with the introduction of the individual debt ratio. Other factors, such as the start of a new budgeting period in the European Union, have also contributed to this situation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ayogu M.D., 1999, Before Prebendalism: A Positive Analysis of Core Infrastructure Investment in a Developing Fiscal Federalism, "African Development Review", vol. 11, iss. 2, DOI: 10.1111/1467-8268.00008.
 2. Dafflon B., 2002, Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt, Studies in Fiscal Federalism and State-local Finance, Edvard Elgar, Northampton.
 3. Dylewski M., 2014, Zadłużenie JST - problemy nowej perspektywy finansowej UE, "Studia Ekonomiczne", nr  198.
 4. Filipiak B. Z., 2017, Dług jako determinanta stabilności systemu finansów samorządowych, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 1.
 5. Halmosi P., 2013, The effect of the economic crisis on local governments in OECD Countries, "Public Finance Quarterly", vol. 58, iss. 3.
 6. Jastrzębska M., 2016, Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 125, s. 187200, DOI: 10.18276/epu.2016.125-15.
 7. Jastrzębska M., 2017, Dług ukryty jednostek samorządu terytorialnego - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia. Sectio H", nr LI, 4, D0I:10.17951/h.2017.51.4.125.
 8. Kata R., 2015, Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w  Polsce, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4(76), DOI: 10.15290/ose.2015. 04.76.04
 9. Kotlińska J., 2014, Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 7.
 10. Kozera A., 2017, Rosnące zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako zagrożenie dla rozwoju lokalnego, "Nierówności Społeczne a wzrost gospodarczy", nr 49.
 11. KR RIO, Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za lata 2009-2016, https://www.rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=HTML&file=index &page=publ_sprawozdania
 12. Lewis B.D., Oosterman A., 2011, Sub-national government capital spending in Indonesia: level, structure, and financing, "Public Administration and Development", no. 31, DOI: 10.1002/pad.582.
 13. Miszczuk M., Kawałko B., 2017, Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako uwarunkowanie absorbcji środków unijnych, "Roczniki Nauk Społecznych", t. 9(45), nr 3, DOI: 10.18290/rns.2017.45.3-4.
 14. Ofiarski Z., 2010, Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne", nr 1-2.
 15. Poniatowicz M., 2012, Determinanty, dynamika i zróżnicowania terytorialne deficytu i zadłużenia sektora samorządu terytorialnego w Polsce, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 100.
 16. Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., 2010, Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Rogowska M., 2010, Zmiana wybranych elementów infrastruktury technicznej gmin powiatu kłodzkiego w latach 2003- 2006, [w:] Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Korenik S., Dybała A. (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego", nr 101.
 18. Sawicka K., 2012, Założenia reformy finansów samorządowych i ich realizacja w ustawie o finansach publicznych, "Finanse Komunalne", nr 1-2.
 19. Sekuła A., 2013, Does the source matter? Generation of investment expenditures by different types of local government revenues, [w:] Local Economy in Theory and Practice. Local Development Governance Aspects, Brol R., Sztando A. (red)., "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr  283.
 20. Skorwider-Namiotko J., 2013, Zmiany w poziomie własnego potencjału inwestycyjnego gmin w okresie niestabilności finansowej, [w:] Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym, Brol R., Bal-Domańska B. (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 280.
 21. Śmiechowicz J., 2011, Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych, Difin, Warszawa.
 22. Śmiechowicz J., 2014, Wydatki inwestycyjne województw w Polsce w warunkach kryzysu finansów publicznych i wejścia w życie indywidualnych limitów zadłużenia samorządów, "Nierówności Społeczne a wzrost gospodarczy", nr 14.
 23. Travers T., 2012, Local government's role in promoting economic growth: removing unnecessary barriers to success, Local Government Association, London.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu