BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierak Jacek (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Title
Alokacja funduszy unijnych a wydatki inwestycyjne gmin
Allocation of EU Funds and Investment Expenditure of Communities and Poviat Cities
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 195-208, tab., bibliogr. s. 208
Keyword
Wydatki inwestycyjne, Gmina, Fundusze unijne, Finansowanie infrastruktury, Infrastruktura komunalna
Investment expenditures, District, EU funds, Financing of infrastructure, Municipal infrastructure
Note
JEL Classification: H70, H71, H72
sreszcz., summ.
Abstract
Artykuł ma na celu wykazanie, jaki jest wpływ pozyskiwania funduszy unijnych na aktywność inwestycyjną gmin. W wielu z nich niedorozwój podstawowej infrastruktury technicznej nadal stanowi zasadniczą barierę rozwojową i dlatego wymaga dalszych nakładów finansowych. Dla wielu samorządów pozyskanie dotacji unijnych jest szansą na przyspieszenie procesów rozwoju i niwelowania ilościowej i jakościowej luki infrastrukturalnej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to demonstrate the impact of obtaining EU funds on the intensity of investment projects of communes and poviat cities. The underdevelopment of the basic technical infrastructure in many of them is still a major barrier to development and, therefore, requires further financial outlays. For many local governments, obtaining EU subsidies is an opportunity to accelerate the development processes and to eliminate the quantitative and qualitative infrastructure gap.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Filipiak B., Dylewski M., 2015, Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 854, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 73.
 2. Gałązka A., 2013, Procesy społeczno-gospodarcze na poziomie lokalnym. Zróżnicowania i długookresowe trendy zmian, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Ginsbert-Gebert A., 1977, Zarys polityki komunalnej, Oficyna Wydawnicza SGPiS, Warszawa.
 4. Malisz B., Żurkowski J., 1971, Metoda analizy progowej, PWN, Warszawa.
 5. Ministerstwo Finansów, Sprawozdania budżetowe, https://www.mf.gov.pl/mini-sterstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego /sprawozdania-budżetowe.
 6. Poniatowicz M., 2014, Uwarunkowania aktywności inwestycyjnej samorządu terytorialnego w Polsce w  nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr  115.
 7. Ratajczak M., 1999, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo AE, Poznań.
 8. Sadowy M., 1995, Elementy teorii i  polityki infrastruktury, [w:] Gospodarka Samorządu tery-tonalnego, cz. II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Swianiewicz P. i Łukomska J. , Fundusze europejskie Ranking wykorzystania środków z UE w latach 2004-201, http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Andrzej_ Gniadkowski/Ranking_UE/Ranking_Fundusze_europejskie.pdf.
 10. Wyszkowska D., 2011, Efektywność wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 687.
 11. Zioło M., 2012, Finansowanie inwestycji komunalnych przez banki, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia", vol. XLVI, 4 sectio H.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu