BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowski Sebastian (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi
Supervision over the Open Pension Funds
Source
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2008, nr 1(4), s. 127-139
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Nadzór, Emerytury
Open Pension Funds (OPF), Supervision, Pensions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konieczność sprawowania nadzoru nad otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE) wynika z faktu, że są one zarówno instytucjami zbiorowego inwestowania, jak i instytucjami realizującymi zadania z zakresu zabezpieczenia emerytalnego. Stad też problem sprawowania odpowiedniego nadzoru nad działalności OFE i podmiotów z nimi współpracujących ma znaczenie nie tylko dla członków OFE, ale również dla całego społeczeństwa i państwa. Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu OFE, prowadzące np. do utraty części środków pieniężnych tam zgromadzonych, może doprowadzić do poważnych problemów zarówno o charakterze gospodarczym, społecznym, jak i politycznym. Stąd też ustawa wprowadza szereg regulacji ustanawiających nadzór nad działalnością OFE. Nadzór ten sprawowany jest zarówno przez podmioty publiczne (Komisja Nadzoru Finansowego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego), jak i prywatne (depozytariusz). (fragment tekstu)

Creating and maintaining effective pension regulatory and supervisory structures that secure the interests of the participants and beneficiaries is crucial for systemic stability and economic growth. This paper focuses on the supervision of privately managed, defined contribution and mandatory pension system of open pension funds in Poland. It attempts to describe both public and private supervisory bodies and their tasks and objectives. The analysis considers the problem of consolidation of pension supervision system and indicates consequences of the process. The paper is focused on the scope of pension supervision of The Polish Financial Supervision Authority. Finally the supervisory competences of depositaries, The Ministry of Labour and Social Policy, The President of the Office of Competition and Consumer Protection, are described and analyzed. The final conclusion indicates the need for strong supervisory competences of The Polish Financial Supervision Authority in order to protect the interests of numerous members of the open pension funds.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003.
 2. A. Chróścicki, Fundusze inwestycyjne i emerytalne, Warszawa 1998, s. 254.
 3. M. Čihák, R. Podpiera, Is One Watchdog Better Than Three? International Experience with Integrated Financial Sector Supervision. IMF Working Paper WP/06/57, International Monetary Fund, March 2006
 4. A.W. Jabłoński, Obowiązki informacyjne Funduszy Emerytalnych, Prawo Spółek, nr 10 2001 r.
 5. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2007 r., s. 115.
 6. A. Kisielewicz, Odpowiedzialność administracyjna Towarzystwa Emerytalnego, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, nr 7, 2000 r.
 7. J. Kuźniar, Stosowanie przepisów k.p.a. w sprawach z ubezpieczenia społecznego, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych, nr 11, 2002 r.
 8. J. Norton, The Single Regulator Model and the United Kingdom - Pros, Cons and Issues With Deposit Insurance, London 2004.
 9. P. Pelc, Nowy kształt nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, Gazeta Ubezpieczeniowa, 28.11.2006 r.
 10. W. Sanetra, Interes członków Otwartego Funduszu Emerytalnego slogan czy rzeczywistość?, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych, nr 3.
 11. E. Smoktunowicz, Pojęcie organizacji społecznych, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 1022, Wrocław 2002.
 12. M Wierzbowski, M. Wyrzykowski (red.), Prawo gospodarcze, Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2001, s. 274.
 13. A. Ząbkiewicz, OFE. Problemy konkurencji i regulacji, Polityka Społeczna, nr 1, 2003 r.
Cited by
Show
ISSN
1896-3641
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu