BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Truskolaski Tadeusz (Uniwersytet w Białymstoku), Bugowski Łukasz (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Rozwój transportu drogowego w państwach położonych wzdłuż międzynarodowej trasy Via Carpatia
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 265-280, tab., bibliogr. s. 279-280
Keyword
Transport drogowy, Korytarz transportowy, Infrastruktura drogowa
Road transport, Transport coridor, Road infrastructure
Note
JEL Classification: H41, L92, O18, R42
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
W opracowaniu została przeprowadzona analiza transportu drogowego w państwach, przez obszar których przebiega międzynarodowa droga Via Carpatia. Głównym cel artykułu było uszeregowanie poszczególnych państw pod względem poziomu rozwoju transportu drogowego. Stanowiło to punkt wyjścia do dyskusji o potencjalnych obszarach oddziaływania drogowego korytarza transportowego Via Carpatia. W artykule hipoteza została sformułowana w sposób następujący: państwa położone wzdłuż międzynarodowej trasy Via Carpatia charakteryzują się zróżnicowanym poziomem rozwoju transportu drogowego. W celu weryfikacji hipotezy została wykorzystana metoda taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga. Do pozostałych zastosowanych metod badawczych należą statystyka opisowa oraz metody tabelarycznej i opisowej prezentacji wyników. Efektem przeprowadzonej analizy było wskazanie państw, które mogą najwięcej zyskać z realizacji badanego międzynarodowego korytarza transportowego. Potencjalne oddziaływanie badanej drogi zależeć będzie od poziomu rozwoju transportu drogowego, a, jak zostało podkreślone w artykule, państwa położone wzdłuż międzynarodowej drogi Via Carpatia nie stanowią jednolitego obszaru pod względem poziomu rozwoju transportu drogowego. (abstrakt oryginalny)

The paper contains the analysis of the road transport in countries along the road corridor Via Carpatia. The main aim of the article was to rank given countries in accordance with the road transport development level. It was the starting point for analyzing the potential influence areas of the Via Carpatia. In the article the main hypothesis was formulated as follows: countries situated along the international Via Carpatia route are characterized by diversified level of road transport development. In order to verify the hypothesis Z. Hellwig's taxonomic method of measuring the development was used. Other applied research methods include descriptive statistics and methods for tabular and descriptive presentation of results. Consequently, the paper identified the countries, that could benefit from the Via Carpatia the most. The influence of the analyzed road corridor corresponds to the level of road transport development and, what is emphasized the article, there is a spatial differentiation in the level of road transport development among countries located along the Via Carpatia. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Światowy, 2018, http://wits.worldbank.org/countrystats.aspx?lang-en#apl_P [data wejścia: 18.01.2018].
 2. Eurostat, 2018a, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset-road_if _motorwa&lang-en [data wejścia: 05.01.2018].
 3. Eurostat, 2018b, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset-road_if _roadsc&lang-en [data wejścia: 05.01.2018].
 4. Eurostat, 2018c, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset-tran_r_ vehst&lang-en [data wejścia: 05.01.2018].
 5. Eurostat, 2018d, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset-tran_r_ acci&lang-en [data wejścia: 06.01.2018].
 6. Eurostat, 2018e, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset-road_ go_na_tgtt&lang-en [data wejścia: 06.01.2018].
 7. Eurostat, 2018f, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset-road_ pa_buscoa &lang-en [data wejścia: 06.01.2018].
 8. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4.
 9. Hellwig Z., Ostasiewicz S., Siedlecka U., Siedlecki J., 1994, Studia nad rozwojem gospodarczym Polski, analizy taksonometryczne, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 10. Koźlak S., 2007, Ekonomika transportu, Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 11. Masarova J., Ivanova E., 2016, Road infrastructure in the regions of the Slovak Republic and Poland, "Bulletin of Geography, Socio-economic Series", no. 33.
 12. Michniak D., 2015, Main problems of transport infrastructure development in Slovakia and effects on regional development, PAN, "Geographia Polonica", vol. 88, iss. I.
 13. Międzynarodowa konferencja w sprawie wzmocnienia współpracy w dziedzinie transportu w regionie Karpat oraz dalszego rozwoju Via Carpatia, 3 marca 2016 r., Warszawa, http://www.mib.gov.pl/files/0/1796967/ViaCarpatiaPrezentacjaminAdamczyka. pdf [data wejścia: 19.01.2018].
 14. Neider J., 2012, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 15. Pietrzak M., 2014, Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
 16. Rokicki T., 2014, Organizacja i ekonomika transportu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 17. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), 2008, Transport, PWN, Warszawa.
 18. Statisticky ürad Slovenskej republiky, 2018, http://datacube.statistics.sk/#!/view/en/ VBD_SK_WIN/do1007rs/Road%20transport%20-%20transport%20of%20 goods%20and%20transport%20of%20passengers%20%5Bdo1007rs%5D [data wejścia: 06.01.2018].
 19. Szymonik A., 2013, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 20. Truskolaski T., 2006, Transport a dynamika wzrostu gospodarczego w południowo-wschodnich krajach bałtyckich, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 21. Wasiak M., Jacyna-Gołda I., 2016, Transport drogowy w  łańcuchach dostaw, PWN, Warszawa.
 22. www 1, http://www.mib.gov.pl/files/0/ 1796967/ViaCarpatiaPrezentacjamin Adamczyka.pdf, [data wejścia: 19.01.2018].
 23. www 2, http://www.economica.net/via-carpatia-pe-unde-va-traversa-romania-no-ua-autostrada- dintre-mediterana-si-marea-baltica_115733.html [data wejścia 16.01.2018].
 24. www 3, http://www.mfa.gov.hu/NR/rdonlyres/4C6F3467-20E2-44DC-9A0B-FF4CF9D790B8/0/motorway20101.jpg [data wejścia: 16.01.2018].
 25. www 4, https://www.ndsas.sk/stavby/dialnicna-siet [data wejścia: 16.01.2018].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu