BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Busłowska Anna (University of Bialystok, Poland), Waligóra Kamil (University of Bialystok, Poland)
Title
Integrated Projects as the Instrument of the Development of Functional Areas Using the Example of Bialystok Functional Area
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 281-293, tab., wykr., bibliogr. s. 292-293
Keyword
Zarządzanie projektem, Inwestycje, Projekty innowacyjne
Project management, Investment, Innovative Projects
Note
JEL Classification: O18, O21
summ.
Abstract
Goal - The objective of the paper is to identify the character of the integration of projects realized using EU funds in Bialystok Functional Area (BFA). There was formulated hypothesis which implies that integrated projects constitute the majority of undertakings realized within the instrument of integrated territorial investments (ITI) in BFA. Research methodology - The analysis was based both on the subject literature and data from the institution responsible for the policy of BFA development, i.e. The Association of Bialystok Functional Area on the basis of information included in the SL 2014 system within the research conducted from 20th to 31stJuly 2018. Score - The conducted analysis of integrated projects in BFA showed that they constitute an essential instrument in implementing the adopted development strategy of the functional area when considerable amount of funds is necessary to finance such enterprises. Originality/value - The paper's value lies in the description and assessment of integrated projects using the example of BFA. It is a new way of conducting the development policy of these areas, which may be the basis for planning the strategy for the subsequent years. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Karbownik A., 2017, Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 2. KPZK: Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 2011, Załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów, Monitor Polski, poz. 252.
 3. Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 4. Kryteria delimitacji obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 5. Monitorowanie strategiczne miejskich obszarów funkcjonalnych realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce, Raport 1. Wskaźniki strategiczne na poziomie województw, 2016, Mierzyńska D., Perło D., Truskolaski T. (red.), Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Białystok.
 6. Nasalski Z., Wierzejski T., Szczubełek G., 2014, Zarządzanie projektami innowacyjnymi, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn.
 7. PMBoK: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania, USA.
 8. Project Cycle Management Guidelines, vol.. 1, 2004, European Commission, https://ec. europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-pro-ject-cycle-management- 200403_en_2.pdf [date of entry: 24.07.2018].
 9. Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ, Ocena i  rekomendacje, 2012, Pylak K. (red.), Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź.
 10. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, 2016, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Białystok.
 11. Szafranek E., 2017, Miejskie obszary funkcjonalne a kształtowanie spójności terytorialnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 467.
 12. The Resolution of the European Parliament and of Council (EU) no. 1301/2013 of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal" and Repealing Regulation (EC) no. 1080/2006, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R 1301&from=PL [date of entry: 07.07.2018].
 13. The Resolution of the European Parliament and of Council (EU) no. 1303/2013 of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, The European Maritime and Fisheries Fund and laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, The European Maritime and Fisheries Fund and and repealing Council Regulation (EC) no. 1083/2006, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=PL [date of entry: 07.07.2018].
 14. Trocki M., 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 15. Uchwała nr 29/250/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego of 17March 2015 w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, http:// bip.umwp .wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/akty_prawne1/uchw_zarzad/ uchwa-ly_zarzadu/uchw_z_0317_29_250_2015.html [date of entry: 07.07.2018].
 16. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późń. zm.
 17. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz. U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.
 18. Walczak R., 2014, Podstawy zarządzania projektami, Difin, Warszawa.
 19. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020, 2017, The Ministry of Regional Development, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu