BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dmytrów Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ wag w metodzie TOPSIS na długość trasy pokonywanej przez magazyniera w zależności od rozmiaru zamówienia
The Influence of Weights in the Topsis Method on the Length of Route Travelled by the Picker with Relation to the Order Size
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 3(93), s. 294-307, tab., rys., bibliogr. s. 306-307
Keyword
Metoda TOPSIS, Wielokryterialne podejmowanie decyzji, Gospodarka magazynowa
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Multiple-criteria decision making, Warehouse management
Note
JEL Classification: C12, C44, D22
streszcz., summ.
Abstract
Cel - zbadanie wpływu przyjętego systemu wag w metodzie TOPSIS podczas wyboru lokalizacji na długość trasy pokonywanej przez magazyniera podczas procesu kompletacji produktów w zależności od rozmiaru zamówienia. Metodologia badania - Gdy przedsiębiorstwo stosuje przechowywanie współdzielone, wybór lokalizacji, z której zamówiony produkt będzie pobrany jest jednym z ważniejszych problemów w procesie kompletacji. Dla każdego produktu lokalizacja może być wybrana na podstawie jednego lub kilku kryteriów. W artykule zostały wykorzystane trzy kryteria, dla których za pomocą metody TOPSIS została zbudowana miara syntetyczna, mierząca poziom atrakcyjności każdej lokalizacji. Zastosowano siedem kombinacji wag. Po wyborze lokalizacji, za pomocą heurystyki s-shape, została wyznaczona trasa, którą musi pokonać magazynier. Powyższa analiza została przeprowadzona dla trzech rozmiarów pojedynczego zamówienia, w którym było 10, 20 oraz 30 produktów. Zbadano po 20 zleceń dla wielkości pojedynczego zamówienia wynoszących 10 i 20 różnych produktów oraz 15 zleceń dla zamówień 30-elementowych, a różnice pomiędzy otrzymanymi wynikami dla każdej wielkości zamówienia zostały zbadane za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji. Wynik - Dla zamówień 10- i 20-elementowych występowały istotne różnice w średnich długościach trasy pokonywanej przez magazyniera, natomiast w przypadku zamówień 30-elementowych różnice nie były istotne statystycznie. W analizowanym przypadku opłacało się nadać dużą wagę kryterium, które preferuje te lokalizacje blisko których są inne kompletowane produkty. Oryginalność/Wartość - wykorzystanie metod wielokryterialnego podejmowania decyzji w wyborze lokalizacji podczas procesu kompletacji produktów i zastosowanie ich dla rzeczywistych danych w przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją narzędzi i odzieży roboczej. (abstrakt oryginalny)

Goal - the analysis of applied system of weights in the TOPSIS during selection of locations on route length during order-picking with respect to the order size. Research methodology - When a company utilises the shared storage, selection of location from which the product will be picked is one of the crucial problems in the process of order picking. For each product, the location can be selected on the basis of one or more features. The articlepresents three features, for which on the basis of the TOPSIS method, a synthetic measure was constructed. Seven combinations of weights were applied. After selection of locations, on the basis of the s-shape heuristic the picked s route was designated. The analysis was performed for three sizes of the single order: 10, 20 and 30 different products. 20 orders for 10 and 20 different products and 15 orders for 30 different products were analysed. Differences between the obtained results were analysed by means of the one-way ANOVA. Score - For orders with 10 and 20 different products there were significant differences in mean route lengths, while for orders with 30 different products, these differences were not statistically significant. In the analysed example, the decision maker should assign big weight to the criterion that prefers locations, close to which the other ordered products are located. Originality /value - application of the multiple-criteria decision-making techniques in selection of locations during the order-picking and using them for the real data in a company that deals with distribution of tools and workwear. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartholdi J.J., Hackman S.T., 2016, Warehouse & Distribution Science, Release 0.97, The Supply Chain and Logistics Institute, School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, GA 30332-0205 USA, Atlanta.
 2. De Koster R., Le-Duc T., Roodbergen K.J., 2007, Design and control of warehouse order picking: a literature review, "European Journal of Operational Research", no. 182(2), p. 481-501.
 3. Dmytrów K., 2015, Taksonomiczne wspomaganie wyboru lokalizacji w  procesie kompletacji produktów, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 248, s.  17-30.
 4. Dmytrów K., 2016, Grupowanie lokalizacji w magazynie podczas procesu kompletacji produktów, Studia i Prace WNEiZ US nr 45/2, s. 187-198, DOI: 10.18276/sip.2016.45/ 2-15.
 5. Domański Cz., 2014, Wybrane klasyczne testy statystyczne, [w:] Domański Cz., Pekasiewicz D., Baszczyńska A., Witaszczyk A., Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Gudehus T., Kotzab H., 2012, Comprehensive Logistics, Second Edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-642-24367-7.
 7. Hwang, C.L., Yoon, K., 1981, Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, New York.
 8. Kukuła K., 2000, Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 9. Le-Duc T., 2005, Design and Control of Efficient Order Picking Processes. PhD thesis, RSM Erasmus University.
 10. Lotfi F.H., Fallahnejad R., 2010, Imprecise Shannon's Entropy and Multi Attribute Decision Making, "Entropy", no. 12, p. 53-62; DOI: 10.3390/e12010053.
 11. Podvezko V, 2011, The Comparative Analysis of MCDA Methods SAW and COPRAS, "Inzinerine Ekonomika - Engineering Economics", vol. 22(2), p. 134-146.
 12. Rozmus D., 2012, Analiza wariancji, [w:] Statystyczna analiza danych z  wykorzystaniem programu R, Walesiak M., Gatnar E. (red.), PWN, Warszawa.
 13. Tarczyński G., 2012, Analysis of the impact of storage parameters and the size of orders on the choice of the method for routing order picking, "Operations Research and Decisions", no. 22, p. 105-120.
 14. Tarczyński G., 2017, Model dla zadania kompletacji zleceń łączonych uwzględniający problem blokowania się magazynierów, "Przegląd Statystyczny", r. LXIV, z. 2, s. 193-211.
 15. Trzaskalik T., 2015, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, PWE, Warszawa.
 16. Vommi VB., Kakollu S.R., 2016, A simple approach to multiple attribute decision making using loss functions, "Journal of Industrial Engineering International", vol. 12, p. 1-10, DOI: 10.1007/s40092-016- 0174-6.
 17. Walesiak M., 2016, Wybór grup metod normalizacji wartości zmiennych w skalowaniu wielowymiarowym, "Przegląd Statystyczny", r. LXIII, z. 1, s. 7-18.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.93.23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu