BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florek Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Korzyści biologiczne z uprawy roślin strączkowych w planowaniu rolniczej produkcji roślinnej
Biological Benefits From Growing Legumes in the Planning of Agricultural Crop Production
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 4(94), s. 62-71, rys., tab., bibliogr. s. 70-71
Keyword
Produkcja roślinna, Planowanie produkcji, Ocena opłacalności produkcji
Crop production, Production planning, Estimation of profitability production
Note
JEL Classification: Q14
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem głównym artykułu było przedstawienie propozycji rachunku opłacalności produkcji roślinnej uwzględniającego korzyści biologiczne. Metodologia badania - W pracy ideę rachunku zaprezentowano na przykładzie produkcji roślin strączkowych. Założono, że w pierwszym roku uprawiano groch, w drugim roku rzepak. W pracy przyjęto założenie, że z punktu widzenia ekonomicznego, nie bez znaczenia jest, nieuwzględniany w kalkulacjach, wpływ następczy roślin strączkowych na glebę i plonowanie roślin uprawianych po nich. Wynik - Z badań wynika, iż uprawa roślin strączkowych w gospodarstwie przynosi wymierne korzyści w latach następnych. W uprawie grochu pastewnego w badanym okresie korzyści biologiczne stanowiły 2% przychodu ogółem, a w uprawie rzepaku 19%. Oryginalność/wartość - Przy ocenie ekonomicznej konkurencyjności roślin strączkowych w stosunku do roślin zbożowych i rzepaku rolnicy często zapominają uwzględnić dodatkowe korzyści (korzyści biologiczne) wynikające z uprawy tych pierwszych. (abstrakt oryginalny)

Goal -The purpose of the article was to present a proposal of profitability calculation for plant production taking into account biological benefits. Research methodology - In the article, the idea of the account was presented on the example of legume production. It was assumed that peas were grown in the first year, while rapeseed was grown in the second year. The article assumes that, from the economic point of view, the subsequent influence of the legumes on the soil and the yield of crops grown after them is not taken into account in the calculations. Score - The research shows that the cultivation of legumes on the farm brings tangible benefits in the following years. Biological benefits accounted for 2% of total income for pea cultivation, and 19% for rape cultivation in the analysed period.. Originality / value - When assessing the economic competitiveness of legumes in relation to cereals and oilseed rape, farmers often forget to take into account the additional benefits (biological benefits) resulting from the cultivation of the former. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W., 2011, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 2. Buczek J., Bobrecka-Jamro D., Szpunar- Krok E., Tobiasz-Salach T., 2009, Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przędphnu i stosowanych herbicydów, "Fragmenta Agronomica", nr 26(3), s. 7-14.
 3. Buk H., 2006, Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 4. Cebrowska T. (red.), 2010, Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Czerwińska-Kayzer D., 2015, Korzyści biologiczne w rachunku opłacalności produkcji rolniczej, "Prace Naukowe UE Wrocław", nr 398, s. 112-120.
 6. Czerwińska-Kayzer D., 2015a, Wpływ dopłat na dochodowość uprawy roślin strączkowych, "Roczniki Naukowe SERiA", XVII (3), s. 72-78.
 7. Czerwińska-Kayzer D., Florek J., 2012, Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych, "Fragmenta Agronomica", nr 29(4), s. 36-44.
 8. Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Jerzak M., Śmiglak-Krajewska M., 2015, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury tynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe, Wydawnictwo UP, Poznań.
 9. Denisowska L., Jagła A., 2000, Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej oraz zastosowanie jej w opracowaniu modelowego gospodarstwa rolniczego, www.ekr.rgr.sggw.pl [data wejścia: 21.02.2012].
 10. Duraj J., 2004, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/128/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiające ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
 12. Dzienia S., Sosnowski A., Romek B., 1989, Wpływ następczy roślin strączkowych na plonowanie zbóż, [w:] Nowe kierunki w uprawie i użytkowaniu roślin motylkowych, Wydawnictwo AR Szczecin, s. 48-60.
 13. Florek J., 2017, Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji pasz w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", XXIX (4), s. 40- 45.
 14. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., 2002, Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Harasim A., 2000, Gospodarowanie zrównoważone na poziomie pola produkcyjnego, "Roczniki Naukowe SERiA", II(5), s.  177-181.
 16. Jaworski J., Sokołowska K., Kondraszuk T., 2016, Wykorzystanie narzędzi zarządzania strategicznego w  gospodarstwach rolniczych w Polsce. Wyniki badań, "Roczniki Naukowe SERiA", XVIII(1), s. 105-110.
 17. Jerzak M., Czerwińska- Kayzer D., Florek J., Śmiglak-Krajewska M., 2012, Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka - w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce, "Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G. Ekonomika Rolnictwa" 99(1), s. 113-120.
 18. Komorowski J., 2001, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 19. Kulig B., 2011, Uprawa roślin strączkowych, http:/matrix.ar.krakow.pl.
 20. Manteuffel R., 1979, Ekonomika i  organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.
 21. Marzec J., 2002, Planowanie i budżetowanie działalności przedsiębiorstwa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 22. Mostowski A., 2006, Metodyka tworzenia kalkulacji nadwyżek bezpośrednich działalności rolniczych, ODR.
 23. Moszczeński S., 1930, Filozofia rachunkowości rolniczej, "Rolnictwo" II (3).
 24. Nowak E., 2001, Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 25. Nowak W., 2011, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 26. Piwowar A., 2013, Zarys problematyki nawożenia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa w Polsce, "Ekonomia i Środowisko", nr 1, s. 143-155.
 27. Prusiński J., 2017, Wpływ następczy roślin strączkowych na plonowanie zbóż i rzepaku, materiały konferencyjne.
 28. Ziętara W., 2009, Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym w teorii i praktyce, "J. Agribus. Rural Develop", nr 2(12), s. 303-309.
 29. Żmija D., 2014, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, "Studia Ekonomiczne", nr 166, s. 149-158.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu