BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rembiasz Małgorzata (Politechnika Poznańska), Siemieniak Paulina (Politechnika Poznańska)
Title
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentek w kontekście konfliktu roli rodzicielskiej i zawodowej
Entrepreneurial Attitudes of Students in the Context of the Conflict of Parental and Professional Roles
Source
Horyzonty Wychowania, 2018, vol. 17, nr 43, s. 197-207, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Horizons of Education
Issue title
Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych
Keyword
Kobieta w biznesie, Rodzicielstwo, Kobieta w rodzinie, Rozwój
Women in business, Parenthood, Women in family, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest scharakteryzowanie na podstawie studium literatury przedmiotu oraz badań empirycznych związku pomiędzy podejmowaniem aktywności zawodowej i roli macierzyńskiej w kontekście kształtowania postaw przedsiębiorczych studentek. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W artykule podjęto próbę określenia relacji pomiędzy prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa a zakładaniem rodziny oraz sposobów radzenia sobie z konfliktem roli rodzicielskiej i zawodowej na tle uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Badania empiryczne przeprowadzono metodą ilościową wśród studentów dwóch niepublicznych poznańskich uczelniach. PROCES WYWODU: Na bazie rozważań teoretycznych zbadano przekonania studentów - potencjalnych przedsiębiorców w zakresie planów zawodowych i rodzinnych oraz oceny możliwości prowadzenia przez kobiety własnej firmy jako szansy na redukcję konfliktu praca-rodzina. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zgodnie z badaniami empirycznymi studentki wykazywały mniejszą aktywność przedsiębiorczą i rzadziej planowały założenie własnej firmy na rzecz objęcia stanowiska kierowniczego w cudzej firmie w porównaniu ze studentami. Kobiety częściej niż mężczyźni uzależniały podjęcie roli rodzicielskiej od osiągniętej pozycji zawodowej. Ponadto większość respondentów uznała, że kobiety doświadczają większego niż mężczyźni konfliktu między pełnieniem roli zawodowej i rodzicielskiej. Szansą na jego rozwiązanie jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki badań mogą się przyczynić do określenia kierunków polityki społecznej, propagującej łączenie rozwoju zawodowego z podejmowaniem funkcji rodzicielskich. W podjętej analizie wskazuje się, że prowadzenie własnej firmy jest formą, która ułatwiając elastyczne łączenie ról społecznych, umożliwia samorealizację jednostki, a w skali kraju prowadzi do wzrostu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to characterize based on a study of the subject literature and empirical research on the relationship between taking up professional activity and the role of mother in the context of shaping entrepreneurial attitudes of female students. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: An attempt was made to determine the relationship between running one's own enterprise and establishing a family and ways of dealing with the conflict of a parental and professional role against the background of economic, social and cultural conditions. Empirical research was conducted using a quantitative method in the form of an audit interview conducted among students at two private universities in Poznań. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: On the basis of theoretical considerations, the beliefs of students - potential entrepreneurs in the field of professional and family plans and the assessment of the ability of women to run their own business as an opportunity to reduce this work-family conflict were examined. RESEARCH RESULTS: According to empirical studies, students showed less entrepreneurial activity and were less likely to set up their own company to take a managerial position in another company. Women are more likely than men to take a parental role from their professional position. In addition, the majority of respondents felt that women experience a greater conflict than men between their professional and parental roles. An opportunity to solve it is to run your own business. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The results of research can contribute to the definition of social policy directions, promoting the combining of professional development and taking up parental functions. The undertaken analysis indicates that running one's own company is a form that facilitates a flexible combination of social roles, enables the self-realization of an individual, and at the national level leads to economic growth.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Auleytner, J. (red.). (2007). Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy. SPO RZL 1.6.b. Raport końcowy. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Balcerzak-Paradowska, B., Bednarski, M., Głogosz, D., Kusztelak, P., Ruzik-Sierdzińska, A. i Mirosław, J. (2011). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: PARP.
 3. Goffee, R. i Scase, R. (1985). Women in Charge: The Experiences of Female Entrepreneurs. Londyn: Allen and Unwin.
 4. Łuczka, T. i Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27-47.
 5. Misiak, S. (2015). Przedsiębiorcza kobieta w firmie rodzinnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, zeszyt 6, część III, 161-172.
 6. OECD Family Database, Maternal employment rates by number of children. Pozyskano z: http://www.oecd.org (dostęp: 10.03.2017).
 7. Praca i przedsiębiorczość kobiet. Potencjał do wykorzystania w Polsce. Pozyskano z: https://www2. deloitte.com/pl/pl/pages/kobiety-w-biznesie/articles/aktywizacja-zawodowa-kobiet-2017-raport. html (dostęp: 12.03.2018).
 8. Rembiasz, M. (2016). Entrepreneurship of single mothers: selected economic and social aspects. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 68, 167-179.
 9. Rollnik-Sadowska, E. (2010). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 10. Sarri, K. i Trihopoulou, A. (2005). Female entrepreneurs' personal characteristics and motivation: a review of the Greek situation. Women in Management Review, vol. 20, issue 1, 24-36.
 11. Shelton, L.M. (2006). Female Entrepreneurs, Work-Family Conflict and Venture Performance: New Insights into the Work-Family Interface. Journal of Small Business Management, 44(2), 285-297.
 12. Siemieniak, P. i Łuczka, T. (2016). Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 13. Szepelska, A. (2015). Determinanty samozatrudnienia kobiet jako formy przedsiębiorczości. W: A. Marjański i Ł. Sułkowski (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 6, część III, 173-183.
 14. Tarnawa, A. (2012). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Pozyskano z: https://badania.parp.gov.pl/ files/74/75/76/479/15319.pdf. (dostęp: 15.03.2018).
 15. Wasilczuk, J. (2011). Przedsiębiorczość kobiet. W: M. Gawrycka, J. Wasilczuk i P. Zwiech (red.), Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.pl, 101-130.
 16. Wolf, A. (2015). Feminizm dla ubogich. Polityka, 37, 36-37.
Cited by
Show
ISSN
2391-9485
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174317l
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu