BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filip Dariusz (Department of Finance, Cardinal Stefan Wyszynski University, Polska), Miziołek Tomasz (Department of International Finance and Investments, University of Lodz, Polska)
Title
Market Concentration in the Polish Investment Fund Industry
Koncentracja polskiego rynku funduszy inwestycyjnych
Source
Gospodarka Narodowa, 2019, nr 4, s. 53-78, rys., tab., wykr., bibliogr. 47 poz.;
The Polish Journal of Economics
Keyword
Koncentracja, Konkurencja, Fundusze inwestycyjne
Concentration, Competition, Investment funds
Note
JEL Classification: D40, G23
streszcz., summ.;
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu było określenie poziomu koncentracji polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1998-2018 oraz zidentyfikowanie przyczyn jej zmian. Ponadto, zamiarem autorów było zweryfikowanie hipotezy mówiącej o możliwości dokonywania pomiaru konkurencji w branży poprzez ustalenie siły i kierunku korelacji pomiędzy pozycjami rynkowymi towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) w kolejno następujących po sobie okresach. W artykule zastosowano miary związane z krzywą koncentracji oraz tzw. miary specjalne, jak również współczynnik korelacji, w celu identyfikacji zmian znaczenia podmiotów funkcjonujących w branży. Ustalono, że rynek TFI w Polsce charakteryzował się umiarkowanym lub stosunkowo niskim poziomem koncentracji. Jednakże poziom ten zmieniał się wyraźnie w analizowanym okresie. Generalnie w badanym horyzoncie czasowym dostrzeżono występowanie wielu czynników zewnętrznych, głównie o podłożu rynkowym oraz związanych ze zmianami legislacyjnymi, które można uznać za determinanty koncentracji rynku funduszy. Ponadto zauważono, że pomimo wielu nowych podmiotów wchodzących na rynek i stale zmieniającej się atrakcyjności produktów oferowanych przez TFI, branża funduszy była wciąż silnie spetryfikowana, głównie z powodu dominującej roli niektórych dużych i posiadających duże doświadczenie TFI.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to determine the level of market concentration of the Polish investment fund industry in the period of 1998-2018 and to indicate the causes of its changes. Moreover, the intention of the study was to verify the hypothesis regarding competition on the market measured by the strength of an association between market positions of IFCs and the direction of the relationship. The study applied measures related to the concentration curve and certain special measures as well as the correlation coefficient to identify a change in the significance of the entities in the industry. It was established that the IFCs market in Poland was generally characterized by a moderate or relatively low level of market concentration. However, its degree altered noticeably over time. In general, the analyzed period abounded in external, market and law-related factors that could be viewed as determinants of market concentration. Furthermore, it was noted that, despite many new entities entering the market and constantly changing attractiveness of the products offered by IFCs, the investment fund industry was still heavily petrified, mainly due to the dominant role of some large and experienced IFCs(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen F., Gale D. [2004], Competition and Financial Stability, Journal of Money, Credit and Banking, 36 (3): 453-480.
 2. Bikker J. A. [2004], Competition and Efficiency in a Unified European Banking Market, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, Northampton.
 3. Bikker J. A., Haaf K. [2002a], Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry, Journal of Banking & Finance, 26: 2191-2214.
 4. Bikker J. A., Haaf K. [2002b], Measures of Competition and Concentration in the Banking Industry: A Review of the Literature, Economic and Financial Modelling, 9: 5-98.
 5. Bourke Ph. [1989], Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia, Journal of Banking and Finance, 13: 65-79.
 6. Cambón M. I., Losada R. [2012], Competition and structure of the mutual fund industry in Spain: The role of credit institutions, CNMV Working papers, 54.
 7. Chen X., Lai Y. J. [2015], On the concentration of mutual fund portfolio holdings: Evidence from Taiwan, Research in International Business and Finance, 33: 268-286.
 8. Coates IV J. C., Hubbard R. G. [2007], Competition in the Mutual Fund Industry: Evidence and Implications for Policy, The Journal of Corporation Law, 33 (1): 151-222.
 9. Czempas J., Palica Z. [2007], Koncentracja aktywów netto otwartych funduszy inwestycyjnych, Wiadomości Statystyczne, 5: 23-32.
 10. Davies S. [1980], Measuring Industrial Concentration: An Alternative Approach, The Review of Economics and Statistics, 62 (2): 306-309.
 11. Demirgüç-Kunt A., Laeven L., Levine R. [2004], Regulations, Market Structure, Institutions, and the Cost of Financial Intermediation, Journal of Money, Credit and Banking, 36 (3/2): 593-622.
 12. Ferreira M. A., Ramos S. B. [2009], Mutual Fund Industry Competition and Concentration: International Evidence, SSRN Working Paper.
 13. Hall M., Tideman N. [1967], Measures of Concentration. Journal of the American Statistical Association, 62 (317): 162-168.
 14. Hannah L., Kay J. A. [1977], Concentration in modern industry. Theory, measurement and the UK experience, Macmillan, London.
 15. Hart P. E. [1971], Entropy and Other Measures of Concentration, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 134 (1): 73-85.
 16. Hart P. E. [1975], Moment Distributions in Economics: An Exposition, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 138 (3): 423-434.
 17. Hiraki T., Liu M., Wang X. [2015], Country and industry concentration and the performance of international mutual funds, Journal of Banking & Finance, 59: 297-310.
 18. Horvath J. [1970], Suggestion for a comprehensive measure of concentration, Southern Economic Journal, 36 (4): 446-452.
 19. Huij J., Derwall J. [2008], "Hot Hands" in Bond Funds, Journal of Banking & Finance, 32 (4): 559- 572.
 20. IZFiA [2012], Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Raport 2011, Warszawa.
 21. IZFiA [2017], Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Raport 2016, Warszawa.
 22. IZFiA, Analizy Online [2018], Aktywa funduszy inwestycyjnych (grudzień 2017), Warszawa.
 23. Jackowicz K., Kowalewski O. [2002], Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000, Materiały i studia NBP, 143, Warszawa.
 24. Jackowicz K., Kowalewski O. [2007], Dekompozycja miar koncentracji i dywersyfikacji działalności. Przypadek sektora polskich banków komercyjnych, Bank i Kredyt, 38 (5): 36-52.
 25. Kacperczyk M., Sialm C., Zheng L. [2005], On the industry concentration of actively managed equity mutual funds, Journal of Finance, 60 (4): 1983-2010.
 26. Karkowska R., Pawłowska M. [2017], The concentration and bank stability in Central and Eastern European countries, NBP Working Paper, 272.
 27. Kozak S. [2011], Czynniki wpływające na poziom koncentracji sektora ubezpieczeń nie na życie w Polsce w latach 2002-2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 90: 135-147.
 28. Kristek I. [2009], Measuring industry concentration of equity investment funds in the Republic of Croatia, Interdisciplinary Management Research, 5: 415-423.
 29. Kumar R. [2016], Market concentration and competition in Indian mutual fund industry, ELK Asia Pacific Journal of Finance and Risk Management, 7 (3): 37-65.
 30. Kwoka J. [1985], The Herfindahl Index in Theory and Practice, Antitrust Bulletin, 30: 915-947.
 31. Laderman E. S. [1995], Changes in the Structure of Urban Banking Markets in the West, Economic Review: Federal Reserve Bank of San Francisco, 1: 21-34.
 32. Martinez-Peria M. S., Soledad M., Mody A. [2004], How Foreign Participation and Market Concentration Impact Bank Spreads: Evidence from Latin America, Journal of Money, Credit and Banking, 36 (3): 511-537.
 33. Moschandreas M. [2000], Business Economics, 2nd ed., Thomson, London.
 34. Naldi M., Flamini M. [2014], The CR4 Index and the Interval Estimation of the Herfindahl-Hirschman Index: An Empirical Comparison (June 11, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2448656.
 35. Nawrocki D., Carter W. [2010], Industry competitiveness using Herfindahl and entropy concentration indices with firm market capitalization data, Applied Economics, 42 (22): 2855-2863.
 36. NBP [2011], Raport o rozwoju systemu finansowego w 2010 r., Warszawa.
 37. NBP [2018], Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r., Warszawa.
 38. Parida T. K., Acharya D. [2016], Competition in Indian life insurance industry: Post liberalisation evidence, International Journal of Business Competition and Growth, 5(1-3): 110-136.
 39. Pawłowska M., Kozak S. [2008], Przystąpienie Polski do strefy euro a efektywność, poziom konkurencji oraz wyniki polskiego sektora finansowego, Materiały i Studia, 228: 1-54.
 40. Pawłowska M. [2011], Competition in the Polish banking market prior to recent crisis for the period 1997-2007 - empirical results obtained with the use of three different models, Bank i Kredyt, 42 (5): 5-40.
 41. Plakys M. [2010], Foreign and local investment funds: development and concentration in Lithuania, [in:] The 6th International Conference "Business and Management 2010": Selected papers, vol. 1. R. Ginevičius, A. V. Rutkauskas, R. Počs (eds.), May 13-14, 2010, Vilnius, Lithuania, Technika: 469-475.
 42. de-Ramon S., Straughan M. [2019], The evolution of competition in the UK deposit-taking sector, 1989-2013, The European Journal of Finance, Forthcoming.
 43. Rhoades S. A. [2000], Bank Mergers and Banking Structure in the United States, 1980-1998, Staff Study 174, Board of Governors of the Federal Reserve System, August 2000.
 44. Shughart II, W. F. [2008], Industrial Concentration, in: D. R. Henderson (ed.), The concise encyclopedia of economics, Indianapolis, Liberty Fund Inc.
 45. Stańczak-Strumiłło K. [2013], Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, Difin, Warszawa.
 46. Xu J. [2005], Market Research Handbook: Measurement. Approach and Practice, iUniverse, Lincoln.
 47. Wang Ch-Ch., Venezia Ch. C. [2012], The Effect of Market Structure on Mutual Fund Performance in Taiwan, International Business & Economics Research Journal, 11 (5): 487-496.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/GN/113066
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu