BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dura Magdalena
Title
Rozwój szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim w latach 2000-2008
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 135-148, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rewitalizacja, Rozwój regionalny, Polityka regionalna, Rozwój
Rural areas, Revitalization, Regional development, Regional policy, Development
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań, Polska
Poznan, Poland
Abstract
Współcześnie istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu staje się kapitał ludzki. Istotną rolę w kształtowaniu kapitału ludzkiego odgrywa poziom wykształcenia ludności regionu. Poziom wykształcenia wiąże się ściśle z rozwojem edukacji, szczególnie w zakresie szkolnictwa wyższego. Celem niniejszego opracowania jest analiza rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim jako czynnika warunkującego kształtowanie się kapitału ludzkiego. W postępowaniu badawczym analizie poddaje się rozwój szkolnictwa wyższego mierzonego wielkością jego bazy instytucjonalno-organizacyjnej, liczbą studentów i kadrą naukowo-dydaktyczną.(abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajerski A. 2009. Zmiany liczby studentów województw Polski w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. [W:] P. Churski (red.), Praktyczne aspekty badań regionalnych- varia vol. II. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 8: 21-31.
 2. Bajerski A. 2009. Przekształcenia struktury przestrzennej szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 3. Becker G.S. 1993. Human capital. The University of Chicago Press, Chicago.
 4. Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki na wiedzy. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 5. Chojnicki Z., Czyż T. 2007. Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79, 3-4: 423-438.
 6. Dolata M. 2004. Funkcjonowanie Europejskiego Uniwersytetu Viadrina i Collegium Polonicom oraz ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym Frankfurtu nad Odrą i Słubic. [W:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych.
 7. Regionalny wymiar integracji europejskiej, VIII/1. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, s. 255-268.
 8. Dominiak J., Perdał R. 2009. Rola instytucji w rozwoju województwa wielkopolskiego. [W:] T. Czyż (red.), Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 9: 43-62.
 9. Edukacja i wychowanie w województwie lubuskim w roku szkolnym 2007/2008. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
 10. Herbst M. 2007. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 11. Herbst M. 2009. Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 4(38): 21-38.
 12. Informator Nauki Polskiej 2006. Instytucje naukowe. T. 2 A. Ośrodek Przetwarzania Informacji, Łódź.
 13. Roczniki Statystyczne Województw 2001-2009. GUS, Warszawa.
 14. Roczniki Statystyczne Województwa Lubuskiego 2001-2009. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu