BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głosińska Ewa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Poziom i warunki życia ludności na terenach wiejskich na przykładzie wsi Kowalów
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010, nr 12, s. 165-179, rys., tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Standard mieszkaniowy, Interakcje społeczne, Rynek usług, Dochody ludności
Housing standard, Social interaction, Services market, People's income
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem pracy jest określenie poziomu i warunków życia ludności na terenach wiejskich w oparciu o analizę badań ankietowych przeprowadzonych w Kowalowie w 2009 r. Kowalów jest wsią sołecką położoną w strefie przygranicznej w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w północnej części gminy Rzepin.Warunki życia określono w oparciu o analizę warunków mieszkaniowych, w tym między innymi wyposażenia w infrastrukturę techniczną i przedmioty trwałego użytkowania, jak również poziomu dostępności do usług oraz stanu zagospodarowania terenu i charakteru relacji społecznych. Poziom życia ludności określono na podstawie analizy poziomu dochodów i mobilności mieszkańców wsi. Badania wskazują na bardzo dobre warunki życia mieszkańców Kowalowa. Szczególnie dotyczy to warunków mieszkaniowych oraz dostępu do usług we wsi. Przy czym poziom wyposażenia mieszkań w sieć kanalizacyjną oraz instalację gazu ziemnego jest bardzo niski. Bardzo dobre warunki życia mieszkańców Kowalowa nie korespondują z niskim poziomem życia badanej społeczności - niskim poziomem dochodów i mobilnością ludności.(abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Michalska S. 2007. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a różnicujące się warunki życia mieszkańców wsi. [W:] M. Błąd, D. Klepacka-Kołodziejska (red.), Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi. IRWiR PAN, Warszawa, s. 111-120.
  2. Pięcek B. 2005. Lokalne uwarunkowania poziomu życia ludności wiejskiej. [W:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa, s. 331-346
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu