BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk-Filipek Ewa (Warsaw University of Life Sciences - SGGW), Cobb Sharon C. (University of North Florida, USA), Podhorodecka Katarzyna (University of Warsaw, Poland)
Title
The Development of the Tourism Economy in Poland Compared to Europe in 2010-2018
Rozwój gospodarki turystycznej w Polsce na tle Europy w latach 2010-2018
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 3, s. 13-20, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Gospodarka turystyczna, Kryzys gospodarczy, Rozwój
Touristic economy, Economic crisis, Development
Note
JEL Classification: L83, Z32.
streszcz., summ.
Abstract
W artykule wskazano problem związany z oceną znaczenia turystyki w gospodarce. Opisano pierwsze inicjatywy na rzecz rozwoju rachunku satelitarnego turystyki. w latach 90. XX wieku. Celem badań to uzyskanie odpowiedzi na pytania: jaki jest udział gospodarki turystycznej w generowaniu PKB w Polsce i Europie oraz w jaki sposób polska gospodarka turystyczna zareagowała na światowy kryzys gospodarczy i czy ta reakcja była zbliżona do rynków europejskich? Przyjęto następujące hipotezy: po pierwsze, udział gospodarki turystycznej w Polsce jest mniejszy niż średnia dla Europy, a po drugie, polska gospodarka turystyczna lepiej zareagowała na światowy kryzys gospodarczy niż inne gospodarki europejskie. W artykule wykorzystano dane z rachunku satelitarnego turystyki dla Polski oraz dane Światowej Rady Turystyki i Podróży (WTTC) pokazujące efekt mnożnikowy turystyki w Europie. Analiza danych pokazuje, że udział gospodarki turystycznej w PKB dla Polski pod koniec drugiej dekady XXI wieku wynosił 6%, a udział gospodarki turystycznej w Europie w PKB wyniósł 8%. (abstrakt oryginalny)

In article shown the problem with the assessment of the importance of tourism was recognized, and the first initiatives to develop the so-called tourism satellite in the 1990s. The aim of research is to answer the question: what is the share of the tourism economy in generating GDP in Poland and in Europe? The second goal was to answer the question: how has the Polish tourism economy responded to the global economic crisis and has this reaction been similar to European markets? The following hypotheses were adopted: first, the share of the tourism economy in Poland is smaller than the average for Europe, and, second, the Polish tourism economy reacted better to the global economic crisis than other European economies. The article uses data from the satellite tourism account for Poland and World Tourism and Travel Council (WTTC) data showing the multiplier effect of tourism in Europe. The data analysis shows that share of tourism economy in Polish GDP is 6% and the share of tourism industry in Europe in GDP is 8% in the end of second decade of twenty-first century. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balińska, A. (2007). Rachunek satelitarny jako metoda pomiaru ekonomicznych skutków turystyki [The Tourism Satellite account as a method of measuring the economic effects of tourism]. [In:] I. Sikorska-Wolak (ed.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 503-513.
 2. Baran, A., Dziedzic, E., Kachniewska, M. (1998). Eksperymentalny rachunek satelitarny turystyki, [Experimental Satellite Tourism Account]. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 3. Cárdenas-García, P.J., Pulido-Fernández, J.I. (2017). Tourism as an economic development tool. Key factors. Current Issues in Tourism. DOI: 10.1080/13683500.2017.1 420042 Central Statistical Office of Poland, database. Retrieved from http://www.stat.gov.pl [accessed 20.05.2018].
 4. Chan, V. (2011). The impact of the Global Financial Crisis on the Entertainment Tourism Industry: A Financial Engineering Case Study of Macao from 2007 to 2010. System Engineering Procedia, 323-329.
 5. Dziedzic, E. (2003). Rachunek satelitarny jako narzędzie mierzenia efektów ekonomicznych turystyki [The Tourism Satellite Account as a tool for measuring the economic effects of tourism]. [In:] G. Gołembski (ed.) Kierunki rozwoju badań w turystyce. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 43-52.
 6. Dziedzic, E. (2017). Rachunek satelitarny turystyki dla Polski za rok 2013 i oszacowania za rok 2015 [Tourism Satellite Account for Poland for 2013 and estimates for 2015]. Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa.
 7. Dziedzic, T., Łopaciński, K., Saja, A., Szegidewicz, J. (2010). Polska gospodarka w okresie światowego kryzysu [Polish economy during the global crisis], Instytut Turystyki, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Warszawa.
 8. Frechtling, D.C. (2009). Measurement and analysis of tourism economic contributions for sub-national regions through the Tourism Satellite Accounts. Enzo Paci Papers, 6, UNWTO, 189-206.
 9. Institute of Tourism, database. Retrieved from http://www. intur.com.pl [accessed 15.05.2018].
 10. Ministerstwo Sportu i Turystyki (2007). Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003-2004 streszczenie - wersja uproszczona, [Tourism Satellite Account for Poland 2003-2004 abstract - simplified version]. Instutut Turystyki, Warszawa.
 11. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (2003a). Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2000 [The Tourism Satellite Account for tourism for Poland 2000]. Instutut Turystyki, Warszawa
 12. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (2003b). Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2001 [The Tourism Satellite Account for tourism for Poland 2001]. Instutut Turystyki, Warszawa.
 13. Ministry of Sport and Tourism, database. Retrieved from http://www.msit.gov [accessed 15.05.2018].
 14. OECD (2016). Tourism Trends and Policies 2016. OECD Publishing, Paris. Retrieved from http://dx.doi.org/10. 1787/tour-2016-en [accessed 12.06.2018].
 15. Podhorodecka, K., Cobb, S.C. (2019). Development of Sustainable Tourism in Malta in the aftermath of the Global Economic Recession. Problemy Zarządzania - Management Issues, Vol. 17, 1(81), 159-178.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 17. Smeral, E. (2011). International Tourism Demand and the Business Cycle, Annals of Tourism Research, 39(1), 379-400.
 18. The World Bank Group, database. Retrieved from http:// www.worldbank.org [accessed 12.06.2018].
 19. Tourism Satellite Account (1999). The Conceptual Framework. World Tourism Organization, Madrid.
 20. Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (2001). Commission of the European Communities, Eurostat, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Tourism Organization, United Nations Statistics Division, Luxembourg.
 21. UNWTO (2018). European Union Tourism Trends. World Tourism Organization, Madrid. DOI: https://doi.org/10 .18111/9789284419470
 22. Travel & Tourism Economic Impact 2012 European Union (2012) World Travel & Tourism Council, London.
 23. Travel & Tourism Economic Impact 2018 Europe 2018, World Travel & Tourism Council, London.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu