BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowy Michał (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Pajewski Tomasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Rudawska Joanna (The Jan Kochanowski University in Kielce)
Title
Innovativeness of Enterprises in Polish Technology Parks and Incubators
Innowacyjność przedsiębiorstw w polskich parkach i inkubatorach technologicznych
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 3, s. 21-28, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Park nauki i technologii, Inkubatory przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo typu start-up, Innowacje
Science and Technology Park, Enterprise incubators, Startup, Innovations
Note
JEL Classification: D02; D22; E02; L26; M21; O12; O32; O43; R11.
streszcz., summ.
Abstract
Większość polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) traktuje wdrażanie nowego produktu lub usługi jako zbyt drogie, czasochłonne i ryzykowne. Udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych oraz usługowych w latach 2015-2017 w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wynosił odpowiednio 18,5% i 10,4%. Większość tych firm nie ma własnego zaplecza badawczo-rozwojowego (B+R). Dlatego, dla wielu z nich, doskonałą okazją zbudowania długofalowej przewagi konkurencyjnej byłaby współpraca z ośrodkami innowacji, takimi jak parki oraz inkubatory technologiczne. Niniejsze opracowanie ma na celu ocenę innowacyjności firm-lokatorów wspomnianych instytucji. (abstrakt oryginalny)

Most of Polish small and medium-sized enterprises (SMEs) treat the implementation of a new product or service as too expensive, time-consuming and risky. The share of innovative industrial and service enterprises in the years 2015-2017 in the total number of these enterprises amounted to 18.5% and 10.4%, respectively. Most of these companies do not have their own R&D department. Therefore, for many of them the cooperation with innovation centres, such as technology parks or incubators would be a great opportunity to build a long-term competitive advantage. This study aims to assess the innovativeness of companies - tenants of the mentioned institutions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. 6th International Summit of Business Incubation and Technology Park Associations. Dortmund, Germany, 16-18 Nov 2002. Retrieved from http://www.spice-group.de/ summit/?id=4 [accessed 29.08.2019].
 2. Bąkowski, A., Mażewska, M. (eds.) (2015). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014 [Innovation and Entrepreneurship Centres in Poland. Report 2014]. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań, Warszawa.
 3. Borowy, M. (2012). Parki nauki jako element otoczenia biznesowego innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej - przykład Parku Ideon w Szwecji [Science Parks as an Element of the Business Environment of Innovative Academic Entrepreneurship - an Example of Ideon Park in Sweden]. EPISTEME: Czasopismo Naukowo- -Kulturalne, 15, 253-258.
 4. Borowy, M. (2017). Transfer wiedzy i innowacji z sektora nauki do otoczenia gospodarczego (na przykładzie publicznych uczelni przyrodniczych w Polsce) [Knowledge and Innovation Transfer from the Science Sector to the Economic Environment (on the Example of Life Sciences Universities in Poland)]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 5. Felsenstein, D. (1994). University-Related Science Parks - "Seedbeds" or "Enclaves" of Innovation? Technovation, 14(2), 93-110.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2018). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017 [Innovative Activity of Enterprises in Poland in 2015-2017]. Warszawa, Szczecin, 3.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2019). Nauka i technika w 2017 r. [Science and Technology in 2017]. Warszawa, Szczecin 2019, 23.
 8. Haiduk, T. 2018. Statement a member of the management board of Siemens Polska. [In:] Z. Piątek, Jaka jest innowacyjność polskich MŚP? Przedstawiamy raport "Smart Industry Polska 2018. Industry 4.0. Retrieved from http://przemysl-40.pl/index.php/2018/05/10/jaka -jest-innowacyjnosc-polskich-msp-raport-smart-industry- polska-2018/ [accessed 16.07.2019].
 9. Hołub-Iwan, J., Olczak, A.B., Chleba, K. (2012). Benchmarking parków technologicznych w Polsce - edycja 2012 [Benchmarking of technology parks in Poland - 2012 edition], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 10. Kandefer, K., Ogracka-Klepacz, A., Pawluczuk, A. (2007). Badanie przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych [Research on Entrepreneurship among University Students and Graduates], [In:] M.A. Weresa (ed.) Transfer wiedzy z nauki do biznesu doświadczenia regionu Mazowsze [Transfer of Knowledge from Science to Business: Experience of the Mazovian Region], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 11. Kurznack, L., Timmer, L. (2019). Winning strategies for the long term. How to create value and enhance competitiveness in the age of disruption and short-termism. KPMG in the Netherlands, 5. Retrieved from https://home.kpmg/ content/dam/kpmg/nl/pdf/2019/advisory/winning-stra tegies-for-the-long-term.pdf [accessed 29.08.2019].
 12. Mas-Verdu, F., Riveiro-Soriano, D., Roig-Tierno, N. (2015). Firm Survival: The Role of Incubators and Business Characteristics. Journal of Business Research, 68, 4, 793-796.
 13. Matusiak, K.B. (ed.) (2011). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Wydanie III [Innovations and Technology Transfers. Glossary, III Edition], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 14. Matusiak, K.B. (2010). Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce [Conditions for Development of Support Infrastructure in Poland]. [In:] B. Matusiak (ed.) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce.
 15. Raport 2010 [Innovation and Entrepreneurship Centres in Poland. Report 2010]. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 16. Mażewska, M., Tórz, A. (2019). Raport z badania parków technologicznych 2019 [Report on the Survey of Technology Parks 2019]. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań, Warszawa.
 17. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Siemens (2018). Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. Raport z badań [Innovation in micro-, small and medium-sized manufacturing enterprises in Poland. Research report]. Warszawa.
 18. Najwyższa Izba Kontroli (2016). NIK o działalności ośrodków innowacji [NIK about innovation service activities]. Warszawa. Retrieved from https://www.nik.gov. pl/aktualności/nik-o-dzialalnosci-osrodkow-innowacji. html [accessed 29.08.2019].
 19. Nawrocki, T. (2015). Problematyka pomiaru i oceny innowacyjności przedsiębiorstw [Problems of measuring and assessing enterprises innovativeness], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 79, 1930, 217-226.
 20. OECD, Eurostat (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie [Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. Third Edition]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 21. OECD, Eurostat (2018). Oslo Manual. Guidelines for collecting, reporting and using data on innovation, 4th Edition. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg.
 22. Rudawska, J. (2016). Parki Technoogiczne na rzecz współdziałania i innowacji spolecznych. [In:] A. Olejniczuk- Merta (ed.) Innowacje społeczne. Jak mierzyć efekty innowacji społecznych? Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 23. Rudawska, J. (2017). Innowacyjność organizacji - istota i pomiary [Innovativeness of Organisation - the Essence and Measurement]. Europa Regionum 31, 9-21.
 24. Skowrońska, A., Tarnawa, A. (2018). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Report on the condition of the small and medium-sized enterprise sector in Poland]. PARP, Warszawa, 17.
 25. Starczewska-Krzysztoszek, M. (2014). Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Uwarunkowania regulacyjne i finansowe. Raport z badań "Monitoring kondycji sektora MMŚP 2014". Conference "Konkurencyjność sektora MMŚP'2014 ["Competitiveness of MSME sector 2014"]. Lewiatan, Sejm of the Republic of Poland, Warszawa.
 26. Wójcik-Karpacz, A., Rudawska, J. (2016). Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości w Polsce [Institutional Forms of Supporting Entrepreneurship]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research papers of Wrocław University of Economics, 419, 248-264.
 27. Wojnicka, E. (2004). System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw. ISP PAN, Gdańsk.
 28. Yusubova, A., Andries, P., Clarysse, B. (2019). The Role of Incubators in Overcoming Technology Ventures' Resource Gaps at Different Development Stages. R&D Management and John Wiley & Sons.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu