BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorczyk Wojciech (University of Lodz, Poland)
Title
Motivation Behind the Foreign Expansion of Łódź Voivodeship Companies
Motywy ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstw województwa łódzkiego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 3, s. 29-36, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Internacjonalizacja, Rynki zagraniczne, Ekspansja międzynarodowa
Internationalization, Foreign markets, International expansion
Note
JEL Classification: M31.
streszcz., summ.
Country
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie motywacji stojącej za ekspansją zagraniczną małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z siedzibą w województwie łódzkim. W celu realizacji projektu badacze przeanalizowali literaturę przedmiotu i przeprowadzili badania pierwotne na próbie wybranych firm z wykorzystaniem kwestionariuszy ankiet i wywiadów, na które kierownicy ankietowanych firm odpowiedzieli w latach 2017-2018. Decyzje o wejściu na rynki zagraniczne wynikały również z faktu, że firmy chciały zwiększyć obroty i zyski, a w niektórych przypadkach, jak wykazały badania, były również motywowane czynnikami dotyczącymi produktywności. Firmy postrzegają ekspansję na rynku zagranicznym jako okazję do poszerzenia swojej oferty produktowej, wejścia na nowe rynki, wdrożenia innowacyjnych rozwiązań lub osiągnięcia wcześniej wyznaczonych celów strategicznych, co określa się mianem tzw. strategicmotivation. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the motivation behind foreign expansion of small and medium-sized enterprises (SMEs) based in Łódź Voivodeship. In order to carry out the project the researchers analysed the literature on the subject and conducted primary research on the sample of the selected companies with the use of survey and interview questionnaires that the managers of the companies surveyed responded to in 2017 and 2018.The decisions to enter foreign markets also resulted from the fact that companies wanted to increase their turnover and profits and in some cases, as the research proved, they were also motivated by factors concerning the companies productivity. Companies perceive foreign market expansion as an opportunity to expand their product offer, enter new markets, implement innovative solutions or achieve the previously set strategic goals, which is referred to as the so called strategic motivation. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dunning, J.H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Addison-Wesley Publishing Company, New York.
  2. Fonfara, K. (ed.) (2014). Marketing międzynarodowy współczesne trendy, praktyka. PWN, Warszawa.
  3. Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw [The company's foreign expansion strategies]. PWE, Warszawa.
  4. Keegan, W., Schlegelmilch, B., Stettinger, B. (2002). Globales Marketing-Management (Global Marketing Management).
  5. Oldenbourg R. Verlag, Munich-Vienna. Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja przedsiębiorstw [Internalization of companies]. PWE, Warszawa.
  6. Wiktor, J.W., Chlipała, P. (eds.) (2012). Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. PWE, Warszawa.
  7. Wiktor, J.W., Oczkowska, R., Żbikowska, A. (2008). Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. PWE, Warszawa.
  8. Witek-Hajduk, M.K. (2010). Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  9. Yip, G.S. (1996). Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna [Global strategy. International competitive Advantage]. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu