BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmieć Dorota (Warsaw University of Life Sciences - SGGW)
Title
Professional Activity of Parents Receiving Family 500+ Child Support in Rural and Urban Areas
Aktywność zawodowa rodziców otrzymujących świadczenie wychowawcze 500+z podziałem na wieś i miasto
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 3, s. 37-45, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rynek pracy, Aktywność zawodowa kobiet, Program Rodzina 500+, Obszary wiejskie, Współczynnik aktywności zawodowej
Labour market, Female economic activity, Family 500+ program, Rural areas, Labour force participation rate
Note
JEL Classification: J20, J13, J22.
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była analiza aktywności zawodowej rodziców, którzy otrzymywali świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500 plus". W pierwszych trzech latach programu otrzymanie świadczenia uzależnione było od liczby dzieci i poziomu dochodów na osobę. Z badań wynika, najwyższy współczynnik aktywności zawodowej był wśród rodziców z jednym dzieckiem, którzy nie otrzymywali świadczenia 500+. Rodzice, którzy otrzymywali świadczenie 500+ i mieli, co najmniej dwoje dzieci byli bardziej aktywni zawodowo niż rodzice z jednym dzieckiem. Zaobserwowano, że w roku, w którym wprowadzono świadczenie 500+, wzrosła liczba biernych zawodowo, szczególne wśród mieszkańców wsi, którzy nie szukają pracy z powodów obowiązków rodzinnych, w tym opieki nad członkami rodziny. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to analyse the professional activity of parents who receive the Family 500+ educational benefit. Eligibility for this benefit in the first three years of the programme was dependent on family income and the number of children. Research shows that the highest level of professional activity was among parents who had one child and they did not receive a child benefit. Parents who received a 500+ benefit and had two or more children were more active in the labour market than parents with one child. An increase was also found in the number of economically inactive people not seeking work for reasons related to running a home and caring for family members, especially among people living in the countryside. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński, M., Najsztub, M. (2017). The impact of "Family 500+" programme on household incomes, poverty and inequality. Social Policy, 1(13), Child benefit programme 500+ outcomes and outputs.
 2. CBOS (2017). Komunikat z badań nr 36/2017. Ocena programu "Rodzina 500 plus" po blisko roku od jego wprowadzenia [Support for the 500 Plus Child Benefit Scheme Almost a Year after Its Introduction]. Warszawa.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2015). Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014 [Poverty in Poland in 2013 and 2014]. Warszawa.
 4. Główny Urząd Statystyczny (2017). Ubóstwo w Polsce w latach 2015 i 2016 [Poverty in Poland in 2015 and 2016]. Warszawa.
 5. Główny Urząd Statystyczny (2019). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 r. [The extent of economic poverty in Poland in 2018]. Warszawa.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2018). Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2017 r.) [Selected issues of the labor market (the number of people with the minimum wage, self-employed, contracts of mandate, contracts for specific work, pensioners on the labor market). Data for 2017]. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni- wynagrodzenia-koszty-pracy/wybrane-zagadnienia- rynku-pracy-dane-dla-2017-r-,9,6.html [accessed 10.08.2019].
 7. Drejerska, N. (2018). Przemiany sektorowej struktury zatrudnienia ludności wiejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 8. Kmieć, D. (2015). Zastosowanie modelu logitowego do analizy czynników wpływających na bezrobocie wśród ludności wiejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 110, 33-42.
 9. Labour Force Survey in Poland, Statistics Poland, Warsaw (Publications from I quarter 2013 to III quarter 2018).
 10. Magda, I., Kiełczewska, A., Brandt, N. (2018). The "Family 500+" child allowance and Female Labour supply in Poland. IBS working paper 1. Retrieved from http://ibs. org.pl/app/uploads/2018/03/IBS_Working_Paper_01_ 2018.pdf [accessed 10.08.2019].
 11. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2018). Raport Rodzina 500+. Stan na 31 czerwca 2018 r. Warszawa. Retrieved from https://www.gov.pl/web/rodzina/ raport-rodzina-500-stan-na-30-czerwca-2018-r [accessed 10.08.2019].
 12. Myck, M. (2016). Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the Family 500+ Programme (CenEAWorking Paper Series WP01/16). Retrieved from http://www.cenea.org.pl/images/stories/pdf/working_ papers/cenea_wp_0116.pdf [accessed 10.08.2019].
 13. OECD (2019). Part-time employment rate (indicator). Retrieved from https://data.oecd.org/emp/part-time-employment- rate.htm [accessed 10.08.2019].
 14. Rosner, A., Stanny, M., (2017). Socio-economic development of rural areas in Poland. EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa.
 15. Ruzik-Sierdzińska, A. (2017). Czy program "Rodzina 500+" wywołał efekt na rynku pracy? Instytut Obywatelski, Analiza, 15. Retrieved from www.instytutobywatelski. pl/wp-content/uploads/2017/05/ruzik_15.pdf [accessed 10.08.2019].
 16. Sawicka, J., Stolarczyk, P. (2018). Changes in human capital resources in the labour market in Poland from the perspectiveof the European Union and other countries. Acta Sci. Pol. Oeconomia 17(4), 133-140. DOI: 10.22630/ ASPE.2018.17.4.60
 17. Szweda-Lewndowska, Z. (2014). Status rodzinny i nieformalne nierodzinne sieci wsparcia a zamieszkiwanie w instytucjach opiekuńczych [Family Status, Informal- Support Network and Residential Care Facilities]. Studia Demograficzne 2(166), 79-95.
 18. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195).
 19. Zajkowska, O., (2014), Czy elastyczne formy zatrudnienia służą polskim matkom? Analiza mikroekonometryczna. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 196, 126-132.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu