BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maśniak Jacek (University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Agricultural Land in the Context of the Theory of Public Goods - Critical Analysis
Ziemia rolnicza w kontekście teorii dóbr publicznych - analiza krytyczna
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 3, s. 47-54, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Austriacka szkoła ekonomii, Teoria dobra publicznego, Rolnictwo
Austrian School, Public goods theory, Agriculture
Note
JEL Classification: B53, H41, Q15.
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawianie krytycznego stanowiska wobec zastosowania koncepcji dóbr publicznych do ziemi i rolnictwa. Omówione zostały podstawowe regulacje prawne kształtujące ustrój rolny w Polsce oraz ocena zasadności interwencji podejmowanych przez państwo na rynku ziemi w świetle teorii austriackiej szkoły ekonomii. Według kryteriów stosowanych w teorii dóbr publicznych ziemia rolnicza jest typowym dobrem prywatnym. Dyskusyjna jest natomiast kwestia takich dóbr integralnie z ziemią związanych jak krajobraz rolniczy i jakość środowiska naturalnego. Przeciwko interwencji państwa przemawiają takie względy jak: brak możliwości obiektywnej identyfikacji potrzeb społecznych, polityczny i redystrybucyjny charakter interwencjonizmu państwowego, istnienie rynkowych mechanizmów finansowania dóbr publicznych. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to present a critical point of view towards the application of the public goods concept to land and agriculture. The basic legal regulations forming the agricultural system in Poland and the assessment of the legitimacy of state interventions on the land market in the light of the theory of the Austrian school of economics are discussed. According to the criteria used in the theory of public goods, agricultural land is a typical private good. On the other hand, the issue of goods integrally connected with land such as agricultural landscape and quality of the natural environment is debatable. The following arguments are against the state intervention: the lack of the possibility to objectively identify social needs, the political and redistributive nature of state intervention, the existence of market mechanisms for financing public goods. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Block, W. (2016). Ochrona środowiska a wolność gospodarcza - głos za prawami własności. Retrieved from https:// mises.pl/blog/2016/12/23/ [accessed 01.03.2019].
 2. Cooper, T., Hart, K., Baldock, D. (2009). Provision of Public Goods through Agriculture in the European Union. Report prepared for DG Agriculture and Rural Development. Institute for European Environmental Policy, London.
 3. Czyżewski, A., Kułyk, P. (2011). Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa - ujęcie teoretyczne i praktyczne [Public Goods in the Concept of Multifunctional Development of Agriculture; Theoretical and Practical Approach]. Problemy Rolnictwa Światowego, 11(2), 16-25.
 4. Daniłowska, A. (2014). Koncepcja dóbr publicznych a rolnictwo [Public goodsconcept vs. Agriculture]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 360, 244-252.
 5. Fijor, J.M. (2011). Czy dobra publiczne są naprawdę publiczne? [Are public goods really public?]. Studia Ekonomiczne. Economic Studies, 1(66), 87-100.
 6. Holcombe, R.G. (1997). A Theory of the Theory of Public Goods. Review of Austrian Economics, 10(1), 1-22.
 7. Hoppe, H.H. (1989). Fallacies of the Public Goods Theory and the Production of Security. Journal of Libertarian Studies, 9(1), 27-46.
 8. Huerta de Soto, J. (2011). Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 9. Kwaśnicki, W. (2010). Subsydiowanie rolnictwa - spojrzenie liberała. Wieś i Doradztwo, 1-2(61-62), 15-29.
 10. Kwiatkowski, S. (2013). Teoria dóbr publicznych i rynkowe metody ich produkcji. [In:] M. Machaj (ed.), Pod prąd głównego nurtu ekonomii. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 11. Maśniak, J. (2017). Polityka bezpieczeństwa żywności z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii [Food Safety Policy from the Perspective of Austrian School of Economics]. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(1), 104-109.
 12. Mises, L. von (2007). Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 13. Mises, L. von (2000). Interwencjonizm. Arcana, Kraków.
 14. Musgrave, R.A. (1957). A Multiple Theory of Budget Determination. Finanzarchiv, 17(3), 333-343.
 15. Poczta, W. (2010). Wspólna Polityka Rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa [EU Common Agricultural Policy after 2013 - Substantiation, Functions and Directions of Development in the Context of Interests of Polish Agriculture]. Wieś i Rolnictwo, 3(148), 38-55.
 16. Rothbard, M.N. (1982). Law, Property Rights, and Air Pollution. Cato Journal, 2(1), 55-99.
 17. Rothbard, M.N. (2009). Interwencjonizm, czyli władza a rynek. Fijorr Publishing, Warszawa.
 18. Rządowy projekt ustawy z dnia 4 marca 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, VIII kadencja, druk nr 293. Warszawa. Retrieved from: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp? nr=293[accessed: 01.03.2019].
 19. Samuelson, P.A. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure. The Review of Economics and Statistics, 36(4), 387-389.
 20. Stiglitz, J.E. (1987). Some Theoretical Aspects of Agricultural Policies. The World Bank Research Observer, 2(1), 43-60.
 21. Wilkin, J. (2003). Interwencjonizm państwowy w rolnictwie - dlaczego był, jest i będzie. [In:] A. Kowalski (ed.), Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. SGH, IERiGŻ, ARR, Warszawa.
 22. Wilkin, J. (2010). Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych. [In:] J. Wilkin (ed.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczn. IRWiR, Warszawa.
 23. Zegar, J. (2010). Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Wieś i Rolnictwo, 3(148), 11-25.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu