BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzonko Andrzej (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Strategies for the Development of Average Polish Dairy Farms in the Conditions of a Single European Market
Strategie rozwoju przeciętnych polskich gospodarstw mlecznych w warunkach jednolitego europejskiego rynku
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 3, s. 55-64, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Konkurencyjność gospodarki, Strategia rozwoju, Produkcja mleka, Gospodarstwa rolne
Economy competitiveness, Development strategy, Milk production, Arable farm
Note
JEL Classification: Q18.
streszcz., summ.
Abstract
Cele główne artykuł to: 1) Określenie potencjału konkurencyjnego polskich gospodarstw mlecznych i ocena uzyskiwanych wyników ekonomicznych na tle podmiotów z Unii Europejskiej; 2) Ocena ekonomiczna skutków określonych kierunków (strategii) rozwoju dla przeciętnych polskich gospodarstw mlecznych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że potencjał produkcyjny i ekonomiczny gospodarstw mlecznych z krajów Unii Europejskiej, charakteryzujących się największym przyrostem produkcji mleka w latach 2005-2015, był bardzo zróżnicowany. Przeciętnie, w 2016 roku gospodarstwo duńskie posiadało 16-krotnie większy majątek trwały niż gospodarstwo w Polsce, a przeciętna wartość dodana netto w 2016 roku, generowana przez polskie gospodarstwo była ponad 13-krotnie mniejsza niż w gospodarstwach duńskich. Uwzględniając koszty zaangażowania zewnętrznych czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitału), okazuje się, że gospodarstwa duńskie tracą swoje przewagi. Z przeprowadzonych symulacji trzech wariantów rozwoju polskiego przeciętnego gospodarstwa mlecznego dobre rezultaty ekonomiczne dawał wariant, w którym założono oddanie w dzierżawę posiadanej ziemi i podjęcie pracy poza gospodarstwem. Wariant, w którym założono zwiększenie pogłowia krów mlecznych (z 15 do 30 sztuk), co skutkowało zwiększeniem produkcji mleka, potencjalnie mogłoby dawać nieco wyższy dochód ogólny rodziny rolniczej w okresie dwóch pierwszych lat, jednak był on zdecydowanie bardziej ryzykowny. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to achieve two objectives: 1) To determine the competitive potential of Polish dairy farms and assess the economic results they achieved compared to other European Union entities, 2) To determine and assess the economic effects of possible development directions (strategies) for average Polish dairy farms. The analyses show that the production and economic potential of dairy farms from the European Union countries, characterized by the largest increase in milk production in years 2005-2015, was very diverse. On average, in 2016, the total value of the fixed assets of a Danish agricultural holding was 16 times higher than the value of the fixed assets of a farm in Poland and the average net value added generated by a Polish farm in 2016 was over thirteen times lower compared to Danish farms. However, if we take into account the costs of engaging external factors of production (land, labour and capital), it turns out that Danish farms are losing their advantages. The simulations of three possible variants of development for an average Polish dairy farm showed that good economic results were generated by the variant in which the land was leased and farm holders got employment outside the farm. The variant, which assumed an increase in the number of dairy cows (from 15 to 30) and the resulting growth in milk production could potentially give a slightly higher total net income for the farm family in the first two years, but it was certainly more risky. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czekaj, T., Józwiak W. (2009). Bariery wzrostu i rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w makroregionach Polski [Barriers of growth and development of individual farms in macro-regions of Poland]. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 96, 4.
 2. Grant, R.M. (2011). Współczesna analiza strategii. Oficyna Wolters Kluwer business,Warszawa. European Commission, FADN public database. Retrieved from http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_ de.cfm [accessed 03.07.2019].
 3. Kołoszycz, E., Świtłyk, M. (2019). Wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw mlecznych należących do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Mleka w 2016 roku [Production and economic results of dairy farms belonging to the European Dairy Farmers in 2016]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(358).
 4. Parzonko, A. (2013). Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 5. Parzonko, A. (2019). Zmienność cen skupu mleka w wybranych mleczarniach z UE, USA i Nowej Zelandii - ocena w latach 2007-2018 i przewidywania na przyszłość [Variability of milk purchase prices in selected dairies from the EU, USA and New Zealand - assessment in 2007-2018 and predictions for the future]. Przegląd mleczarski 2.
 6. Romanowska, M. (2003). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2018/0216/COD) ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 [Regulation of the European Parliament and of the Council laying down provisions on support under strategic plans drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP strategic plans) and financed from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council].
 8. Smoleński, Z., Seremak-Bulge, J., Świetlik, K., Szajner, P., Zdziarska, T., Sych-Winiarek, J. (2007). Rynek mleka, stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, 33.
 9. Szajner, P. (ed.) (2018). Rynek mleka, stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Zakład Badań Rynkowych IERiGŻ- -PIB, 56.
 10. Seneka, L.A. (2017). Myśli. Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 11. Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa.
 12. Szajner, P. (2017). Transmisja cen na rynku mleka w Polsce w latach 2004-2017 [Price transmission on the milk market in Poland in 2004-2017]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(353).
 13. Wąs, A., Malak-Rawlikowska, A., Majewski, E. (2018). Nowy model funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej UE po roku 2020 - wyzwania dla Polski [The new delivery model of the Common Agricultural Policy after 2020 - challenges for Poland]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4(357).
 14. Ziętara, W., Adamski, M. (2018). Competitiveness of the Polish dairy farms at the background of farms from selected European Union countries. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1(354).
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu