BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Drozłowska Emilia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Sobieraj Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kalkulacja kosztów produkcji wyrobów wytwarzanych z pozostałości poprodukcyjnych na przykładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego
Calculation of Production Costs of Products Produced from Post-Production Residues on the Example of the Fruit and Vegetable Processing
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 4(94), s. 49-61, rys., tab., bibliogr. s. 61
Keyword
Koszty produkcji, Odpady przemysłowe, Przemysł spożywczy
Production costs, Industrial waste, Food industry
Note
JEL Classification: M41, D24
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie propozycji i omówienie procedur kalkulacji kosztów produkcji pektyn przy wykorzystaniu odpadów użytkowych powstających przy produkcji soków owocowych. Metodologia badania - W toku badań zastosowano metodę analizy źródeł, w tym dotyczących procesów produkcji bioproduktów oraz kalkulacji kosztów produkcji. W toku badań zastosowano też metody obserwacji, dedukcji i indukcji. Wynik - W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy rozwiązań organizacyjnych produkcji pektyn z wytłoków jabłek, które stanowią odpady poprodukcyjne przemysłu spożywczego. Omówiono etapy i procesy produkcji tego rodzaju bioproduktów, nakłady i koszty ich wytworzenia, co umożliwiło sformułowanie propozycji kalkulacji kosztów wytworzenia pektyn. Oryginalność/wartość - Przedstawione w opracowaniu rozważania mogą stanowić podstawę do oceny kosztów i wyników działalności przedsiębiorstw branży owocowo-warzywnej, wytwarzających bioprodukty na bazie pozostałości poprodukcyjnych. (abstrakt oryginalny)

Goal - The article presents results of studies conducted through the authors regarding determination of costing procedures of pectin production, as the result of reusing functional waste obtained from apple juice production. Research methodology - In the course of the study, the method of analysis of sources was applied, including those concerning processes of bio-products production and the calculation of production costs. In the course of the research, methods of observation, deduction and induction were also applied. Score - The study presents the result of an analysis of organizational solutions for the production of apple pomace pectins, which are post - production waste from the food industry. The stages and processes of production of this type of bio-products, inputs and cost of their production were discussed, which enabled the formulation of proposals for the calculation of the costs of production of pectins. Originality/value - The considerations presented in the study may provide ground for evaluation of business costs and financial results of fruit and vegetable sector companies which produce consumer goods on the basis of post-production residues. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borycka B., 2002, Wybrane energetyczne właściwości biomasy wytłokowej, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", z. 486, s. 65-72.
 2. Kożuch A., Dyhdalewicz A., 2004, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 3. Nwosu J.N., Udeozor L.O., Ogueke C.C., Onuegbu N., Omeire G.C. et al, 2014, Extraction and Utilization of Pectin from Purple Star-Apple (Chrysophyllum cainito) and Afircan Star-Apple (Chrysophyllum delevoyi) in Jam Production, Austin, "Journal of Nutrition and Food Sciences", vol. 1(1): 1003.
 4. Kiziukiewicz T. (red.), 2012, Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław.
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych, Dz. U. z 2014 r. poz. 494.
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, Dz. U. z 2016 r. poz. 93.
 7. Rydzewska-Włodarczyk M., Drozłowska E., Sobieraj M., 2017, Wybrane zagadnienia identyfikacji, wyceny i kalkulacji kosztów produkcji biopaliw trzeciej generacji. "Ekonomiczne Problemy Usług", t. 127, nr  2, s. 229-242.
 8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2018 r. poz. 395.
 10. Sobańska I. (red.), 2009, Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i  strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 11. Wojdalski J., Grochowicz J., Ekielski A., Radecka K., Stępniak S., Orłowski A., Florczak I., Drożdż B., Żelaziński T., Kosmala G., 2016, Wytwarzanie, właściwości i możliwości zagospodarowania na cele energetyczne odpadowych wytłoków z przetwórstwa jabłek, "Rocznik Ochrona Środowiska", t. 18, s. 2-16.
 12. www 1, www.tbfruit.com [data wejścia: 20.12.2017].
 13. www 2, www.haus.com.tr [data wejścia: 20.01.2018].
 14. www 3, https://www.researchgate.net/publication/265726469_ Extraction_and_ utilization_of_pectin_from_Purple_Star- Apple_Chrysophyllum_cainito_and_ African_Star-Apple_Chrysophyllu m_delevoyi_in_jam_production [data wejścia: 20.01.2018].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu