BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płonka Aleksandra (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Title
Knowledge of Basic Production Safety Standards and Rules of Good Agricultural Practice in Opinions of Agricultural Owners
Znajomość podstawowych standardów bezpieczeństwa produkcji i zasad kodeksu dobrej praktyki rolniczej w opiniach właścicieli gospodarstw rolniczych
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 3, s. 65-72, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Rolnictwo zrównoważone, Gospodarstwa rolne, Kodeks dobrych praktyk
Sustainable development, Sustainable agriculture, Arable farm, Code of Good Practice
Note
JEL Classification: Q56.
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto problem wzajemnych relacji pomiędzy kwestiami ochrony środowiska a produkcją rolną prowadzoną według przyjętego systemu uprawy. Badania przeprowadzono w 127 gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję roślinną, z których fragment zaprezentowano, ukazując stosunek producentów rolnych do zagadnień związanych z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. Jednym z przyjętych założeń była próba identyfikacji postaw rolników i ich opinii na temat znajomości oraz stosowania w praktyce zasad zawartych w Kodeksie. Z badań wynika, iż stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej zależało od przyjętego w gospodarstwie systemu uprawy. Właściciele gospodarstw prowadzonych w systemie produkcji integrowanej oraz ekologicznej w pełni deklarowali znajomość samego Kodeksu, oraz zawartych w nim treści, co przekładało się na wyższy poziom ich wiedzy oraz realizację zaleceń w praktyce w porównaniu z osobami prowadzącymi gospodarstwa tradycyjne. Jednymi z głównych przeszkód wdrażania dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach był brak informacji i promowania znaczenia Kodeksu dla realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the relation between issues related to environment protection and agricultural production carried out according to the adopted cultivation system. Surveys were conducted in 127 farms focused on plant production of which a fragment has been presented showing agricultural producers' opinions about issues related to the Code of Good Agricultural Practice. One of underlying assumptions was an attempt to identify farmers' attitudes to and their opinions about the practical application of principles adopted in the Code. The research shows that the application of the principles of good agricultural practice depended on the cultivation system adopted on the farm. Owners of farms managed in the integrated and organic production system fully declared knowledge of the Code itself and the content it contained, which translated into a higher level of their knowledge and implementation of recommendations in practice compared to people running traditional farms. One of major obstacles preventing the implementation of good agricultural practices by farms was the lack of information about the Code and promotion of its importance to the implementation of the concept of sustainable development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska, H. (2015). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie Dolnego Śląska. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa.
 3. Bartosik, K. (1996). Koncepcja trwałego rozwoju a poszukiwanie strategii [The Concept of a Permanent Development and the Search for Global Strategies]. Ekonomista, 2, 225-246.
 4. Bołtromiuk, A. (2006). Przyczyny i skutki wzrostu zainteresowania aspektem środowiskowym w polityce rolnej UE [The Reasons and Consequences of Increasing Interest of Cap Environmental Aspects]. Roczniki Naukowe SERiA, 8, 4, 59-63.
 5. Dubas, A. (2007). Zrównoważony rozwój we współczesnych systemach rolnictwa [Sustainable development in contemporary agriculture systems]. Fragmenta Agronomica, 3(95), s. 71-75.
 6. Duer, I. (2017). Dobra praktyka rolnicza w programach rolnośrodowiskowych. IUNiG Puławy. Retrieved from http://www.tnz.most.org.pl/dokumenty/publ/ochrona/ dobra_praktyka.htm [accessed 06.07.2019].
 7. Hart, K. (2015). Green direct payments: implementation choices of nine Member States and their environmental implications. IEEP, London.
 8. Juntti, M. (2012). Implementing Cross Compliance for Agriculture in the EU: Relational Agency, Power and Action in Different SocioMaterial Contexts. Sociologia Ruralis, 52(3), 294-310.
 9. Kania, J. (2006). Programy rolno-środowiskowe i zasady dobrej praktyki rolniczej jako możliwość optymalnego gospodarowania i ochrony dolin rzecznych [Agri-environmental programme and good farming practices as opportunities of the best farming system and protection of river-valleys]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4(1), 74-99.
 10. Korsak-Adamowicz, M., Dopka, D., Płotczyk, B. (2012). Prowadzenie gospodarstw rolnych w różnych systemach a wpływ na środowisko przyrodnicze [Running farms in different systems and its effect on the environment]. Fragmenta Agronomica, 29(2), 77-86.
 11. Kraciuk, J. (2004). Propozycja zmian we Wspólnej Polityce Rolnej [Proposed changes in the Common Agricultural Policy]. Wspólnoty Europejskie 11.
 12. Miletzki, J., Broten, N. (2017). Development as Freedom. Taylor and Francis, London.
 13. OECD (2012). Environmental Outlook to 2050. Consequences of Inaction. Retrieved from http://dx.doi.org/10 .1787/9789264122246-en [accessed 01.07.2019].
 14. Payraudeau, S., Werf, van der H. (2005). Environmental impact assessment for a farming region: a review of methods. Agriculture, Ecosystems & Environment, 107(1-2), 1-19.
 15. Płonka, A. (2017). Wpływ zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej na poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych w opiniach ich właścicieli [Impact of the Code of Good Agricultural Practice for Improving the Competitiveness of Farms in the Opinions Their Owners]. Marketing i Rynek, 10, 505-516.
 16. Płonka, A., Wielewska, I. (2018). The code of good agriculture practice as an element of sustainable development based on opinions of farm owners. Economic Science for Rural Development, 48, 204-211.
 17. Pretty J., Sutherland, W., Ashby, J., Auburn, J., Baulcombe, D. et al. (2010). The top 100 questions of importance to the future of global agriculture. International Journal of Agricultural Sustainability, 8(4), 219-236.
 18. Skowroński, A. (2006). Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego [Sustainable development as the perspective of further civilisation development]. Problemy Ekorozwoju, 2, 47-57.
 19. Sobczyk, M. (2004). Statystyka. PWN, Warszawa.
 20. Sobocińska, M. (2005). Badania marketingowe przez Internet. (In:) K. Mazurek-Łopacińska (ed.) Badania marketingowe. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.
 21. Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 22. Śleszyński, J. (2017). Wskaźniki trwałego rozwoju na poziomie lokalnym. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4(88), 39-52.
 23. Wilson, G.A. (2001). From productivism to post-productivism and back again? Exploring the (un)changed natural and mental landscapes of European agriculture. Transactions of the Institute of British Geographers, 1, 77-102.
 24. Zegar, J. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. PWN, Warszawa.
 25. Żylicz, T. (2004). Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu