BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźma Magdalena (University of Białystok)
Title
Financial Management of State Forests National Forest Holding in Relation to Challenges of Sustainable Development of Forestry
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 4(94), s. 87-95, tab., bibliogr. s. 94-95
Keyword
Zarządzanie finansami, Rozwój zrównoważony, Lasy
Financial management, Sustainable development, Forests
Note
JEL Classification: L320, Q230
summ.
Abstract
Goal is to systemise knowledge about the rules and basic elements of financial management of the State Forests as an entity responsible for the sustainable development of forestry in Poland. Research methodology used in the study is analysis of the literature related to financial management of enterprises in the forestry sector, especially in the SFNFH, as well as sustainable forest economy. The literature review allows the author to examine the general rules, aims and elements of financial management of the State Forests. The determinants influencing the form of financial management of this entity are also indicated. Score: The research confirms that the financial management of the State Forests is influenced by numerous factors resulting from the specific nature of the forest industry. On one hand, there is a necessity to take into account the economic efficiency of conducted operations, as well as the need for maintaining the financial independence of all the SFNFH's organisational units. On the other hand, any initiated activities should comply with environmental requirements and the social needs of society. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 28th September 1991 - Forest Act, Journal of Laws 1991, No. 101, Item 444.
 2. Act of 6th December 1994 - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, Journal of Laws 1994, No. 134, Item. 692.
 3. Agriculture, forestry and fishery statistics - 2017 edition, EUROSTAT (PDF), https://ec. europa.eu/eurostat/documents/3217494/8538823/KS-FK-17-001-EN-N.pdf/ c7957b31-be5c-4260-8f61-988b9c7f2316 [date of entry: 10.12.2017].
 4. Ankudo-Jankowska A., Glura J., 2016, Ocena wykorzystania mierników księgowych do badania rentowności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, "Leśne Prace Badawcze", t. 77(2).
 5. Brukas V., Weber N., 2009, Forest management after the economic transition - at the crossroads between German and Scandinavian tradition, "Forest Policy and Economics", no. 11.
 6. Bugno-Pogoda A., Durak T., 2018, Zrównoważony rozwój w leśnictwie, "Polish Journal for Sustainable Development", vol. 22(1).
 7. Buraczewski A. (ed.), 2013, Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań
 8. Buraczewski A., 2001, Zarys organizacji i zarządzania w gospodarstwie leśnym, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 9. Finanse przedsiębiorstwa, 2003, Szyszko L., Szczepański J. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Gospodarka finansowa Lasów Państwowych, Supreme Audit Office (PDF), https://www. nik.gov.pl/plik/id,9302,vp,11524.pdf [date of entry: 19.12.2017].
 11. Liubachyna A., Secco L., Pettenella D., 2017, Reporting practices of State Forest Enterprises in Europe, "Forest Policy and Economics", no. 78.
 12. Local Data Bank, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [date of entry: [15.12.2017].
 13. Maćkowiak E., 2016, Finansowe podstawy działalności Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe, "Problemy Zarządzania", t. 14, nr 4(63).
 14. Misztal A., 2018, Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw - ewaluacja "Handel Wewnętrzny", nr 2(373).
 15. Płotkowski L., 2008, Ekonomiczne aspekty oceny funkcji lasu, czyli gospodarka leśna w koncepcji zrównoważonego rozwoju, "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej", r. 10, z. 3.
 16. Public Information Bulletin, http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/finanse [date of entry:[11.01.2018].
 17. Sadowska B., 2015, Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 390.
 18. Sadowska B., 2016, Strategia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe a zrównoważony rozwój, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 437.
 19. Sadowska B., Lulek, A., 2018, The problem of risk in the economy of sustainable development on the example of the State Forests, "Ekonomia i Prawo", vol. 17(1).
 20. Sobiecki R., 1997, Zarys gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Euromark, Warszawa.
 21. Sojak S., 2003, Rachunkowość ząrządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 22. Szczypa P., 2016, Istota i rodzaje pożądanych zmian w rachunkowości Lasów Państwowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 300.
 23. Szewczuk A., 2006, Dylematy gospodarki finansowej w polskim sektorze samorządowym na tle akcesji do Unii Europejskiej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 197.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu