BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka Janina (The State University of Applied Sciences in Płock), Biernat-Jarka Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Trębska Paulina (Warsaw University of Life Sciences)
Title
Farmers' Households Economic Situation in Poland In 2010-2017
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 2010-2017
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 3, s. 73-81, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Dochody gospodarstw domowych, Sytuacja finansowa, Rolnictwo
Households, Household income, Financial situation, Agriculture
Note
JEL Classification: D1, D31, G51.
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań jest ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 2010-2017. Analizie poddano sytuację finansową gospodarstw domowych tej grupy ludności, tj. wielkość i strukturę dochodów oraz sposób ich rozdysponowania. Mimo znacznej poprawy warunków życia w badanym okresie sytuacja materialna rodzin rolników była znacznie trudniejsza niż utrzymujących się z innych źródeł dochodów. Dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych rolników na osobę miesięcznie w 2017 roku wyniósł 1575,57 PLN i był aż o 420 PLN wyższy niż w roku poprzednim. Wskaźnik udziału wydatków na żywność w wydatkach ogółem w 2017 roku wyniósł 31%. Bazę źródłową stanowiły dane zagregowane, pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych publikowanych corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Wykorzystano też własne badania ankietowe przeprowadzone w 2017 roku w 302 gospodarstwach domowych rolników zlokalizowanych w województwie mazowieckim. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research is to assess the financial situation of farm households in Poland in 2010-2017.The analysis of household finances, i.e. the value and structure of income as well as the method of their distribution, was performed. Despite a significant improvement in the living conditions of this group of people, the financial situation of farmers' families was worse than of those who have other sources of income. Disposable income in households of farmers per person per month in 2017 amounted to PLN 1575.57 and was as much as PLN 420 higher than in the previous year. The ratio of the share of expenditure on food in total expenditure in 2017 was 31%. Aggregated data from studies of household budgets published annually by the Central Statistical Office constituted the basis of the information used as the sources and own surveys carried out in 2017 in 302 farmers households located in the Masovian Voivodeship. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biernat-Jarka, A., Tuka, P. (2015). Food self-supply and income of rural households. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 14(3), 5-14.
 2. Bywalec, Cz. (2009). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych [Economics and finances of households]. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 3. Chmielewska, B. (2000). Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników. Studia i Monografie. [Consumption of food in farmers' households. Studies and Monographs]. IERiGŻ, Warszawa.
 4. Dudek, H. (2006). Zróżnicowanie wydatków w gospodarstwach domowych rolników i pracowników użytkujących gospodarstwa rolne [Diversity of expenditure in households of farmers and employees using farms]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 68-78.
 5. Felczak, T. (2014). Czynniki kształtujące wartość uzyskiwanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego [Factors differentiating value of farm netincome from agricultural farm]. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, 16, 4, 80-84.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2011). Sytuacja gospodarstw domowych w 2010 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych [Household situation in 2010 in the light of the results of the household budget survey]. Departament Warunków Życia, Warszawa.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2012). Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych [Household situation in 2011 in the light of the results of the household budget survey]. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2013). Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych [Household situation in 2012 in the light of the results of the household budget survey]. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2014). Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych [Household situation in 2013 in the light of the results of the household budget survey]. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
 10. Główny Urząd Statystyczny (2015). Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych [Household situation in 2014 in the light of the results of the household budget survey]. Warszawa.
 11. Główny Urząd Statystyczny (2016). Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych [Household situation in 2015 in the light of the results of the household budget survey]. Warszawa.
 12. Główny Urząd Statystyczny (2017a). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 roku [Characteristics of agricultural holdings in 2016]. Warszawa.
 13. Główny Urząd Statystyczny (2017b). Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych [Household situation in 2016 in the light of the results of the household budget survey]. Warszawa.
 14. Główny Urząd Statystyczny (2018). Sytuacja gospodarstw domowych w 2017 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych [Household situation in 2017 in the light of the results of the household budget survey]. Warszawa.
 15. Główny Urząd Statystyczny (2019). Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych [Household situation in 2018 in the light of the results of the household budget survey]. Warszawa.
 16. Janoś-Kresło, M. (2011). Polskie gospodarstwa domowe w drodze do społeczeństwa informacyjnego [Polish households on the way to the information socjety]. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyty Naukowe, 111, 23-39.
 17. Kiniorska, I. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie struktury poziomu życia na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego [Spatial diversification of the standard of living in rural areas of the Świętokrzyskie Voivodship]. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 2, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 75-84.
 18. Kozera, A., Wysocki, F. (2014). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności [The financial situation of farmers' households in comparison to other socio-economic groups]. J. Agribus. Rural. Dev., 3(33), 85-99.
 19. Kusz, D. (2009). Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej [Investment processes in the practice of farmsusing the European Union structuralfunds]. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 35.
 20. Leśniak-Moczuk, K. (2008). Dywersyfikacja wewnętrznej struktury dochodów ludności wsi i miast w kierunku spójności pomiędzy środowiskami [Diversification of the internal income structure of the rural and urban population towards cohesion between environments]. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 12, 279-296.
 21. Liszewski, S. (2004). Rola i zadanie geografii w badaniach zróżnicowania przestrzennego warunków życia mieszkańców miast. Założenia teoretyczne i program badań [The role and task of geography in research into the diversity of spatial living conditions of residents of cities. Theoretical assumptions and research program]. [In:] I. Jażdżewska (ed.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 7-17.
 22. Muszyńska, J. (2010). Dochody gospodarstw domowych rolników [Income of farmers' households]. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, 10, 4, 274-278.
 23. PAP (2018). IERiGŻ: W 2017 r. dochody rolników wzrosły średnio o 1/3. Retrieved from http://www.sadyogrody.pl/ prawo_i_dotacje/104/ierigz_w_2017_r_dochody_rolnikow_ wzrosly_srednio_o_1_3,13613.html [accessed 27.06.2019].
 24. Podolec, B. (2010). Materialna sfera warunków życia gospodarstw domowych na wsi [The material sphere of living conditions of households in the countryside]. Zeszyty Naukowe 817, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 45-58.
 25. Roeske-Słomka, I. (2004). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych [The financial situation of households]. Wiad. Stat., 7, 38-45.
 26. Samuelson, P.A. (1980). Economics, Eleventh edition McGraw-Hill Book Company, 384-404.
 27. Żmija, D. (2015). Economic poverty in rural areas of Poland. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 14(3), 167-175.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu