BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wronowska Gabriela (Cracow University of Economics, Poland), Rosiek Janusz (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Social Convergence in the EU-28 Countries in the Light of the Implementation of the Europe 2020 Strategy. The DEA Approach
Konwergencja społeczna w krajach ue-28 w świetle implementacji strategii Europa 2020. Podejście DEA
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2019, R. 18, nr 3, s. 111-119, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Konwergencja, Strategia Europa 2020, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Convergence, Europe 2020 Strategy, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
JEL Classification: O11, O15, I25, J21.
streszcz., summ.
Abstract
Kwestie zwiększania stopnia konwergencji krajów Unii Europejskiej znajdują się w centrum uwagi kierujących tym ugrupowaniem, praktycznie od początku jego funkcjonowania. Celem pracy jest zbadanie czy występowała konwergencja w obszarze społecznym w krajach UE-28 w latach 2010-2016, w kontekście realizacji zaleceń i celów polityki społecznej sformułowanych w ramach strategii Europa 2020. W artykule podjęto próbę wykorzystania metody oceny efektywności obiektów (DEA) do zbadania konwergencji w analizowanym obszarze. Następnie dokonano porównania uzyskanych wyników z rezultatami analizy konwergencji metodami ogólnie przyjętymi w literaturze, tj. konwergencji sigma. Praca powstała na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz danych statystycznych zaczerpniętych z bazy Eurostatu. Zaprezentowana w opracowaniu analiza pozwoliła na uzyskanie wyników w zakresie oceny efektywności oraz ich porównanie z rezultatami badań konwergencji przeprowadzonych metodami ogólnie przyjętymi w literaturze. (abstrakt oryginalny)

Increase in convergence of the European Union countries has been focal for the European Union leaders, from the very beginning. The aim of the study is to examine whether any social convergence occurred in the EU-28 from 2010 to 2016, in the context of the implementation of the recommendations and the social policy objectives formulated under the Europe 2020 strategy. This article is based on an overview of the literature on the subject and the statistics of Eurostat. The methods of assessing the effectiveness of objects is DEA and sigma convergence. It is a new approach to convergence measurement based on the assessment of the efficiency diversification of the European Union countries and it has clearly been the value added to the analyses conducted so far. The obtained results in the scope of the estimation of the effectiveness were then compared to the existing results produced with the use of the methods generally recognized and employed in the literature. Conclusions were presented in the final part of the study. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk-Łojewska, G. (2011). Problemy konwergencji i dywergencji ekonomicznej na przykładzie krajów Unii Europejskiej, w tym Polski [Problems of economic convergence and divergence on the example of the European Union countries, including Poland]. Ekonomista, 4(16), 57-76.
 2. Bal-Domańska, B. 2009. Ekonometryczna analiza sigma i beta konwergencji regionów Unii Europejskiej [Econometric Analysis of Sigma and Beta Convergence in the European Union Regions]. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria, 26, 11-23.
 3. Barro, R., Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence, Journal of Political Economy, 100, 223-251.
 4. Barros, C.P., Mascarenhas, M.J. 2005. Technical and allocative efficiency in a chain of small hotels. International Journal of Hospitality Management, 24(3), 415-436.
 5. Batóg, J. (2010). Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 44-68.
 6. Europe 2020 - The strategy for achieving the goals of smart, sustainable and inclusive growth for the coming years. Retrieved from http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/POZ_Wskazniki_Europa2020.pdf [accessed 12.01.2018].
 7. Eurostat (2018). Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/ data/database [accessed 08.02. 2018].
 8. Głodowska, A. (2013). Konwergencja dochodowa i technologiczna państw Unii Europejskiej w latach 2000-2011. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Rzeszowie, 30, 40-52.
 9. Guzik, B. (2009). Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 10. Kumar, S., Gulati R. 2008. An Examination of Technical, Pure Technical, and Scale Efficiencies in Indian Public Sector Banks using Data Envelopment Analysis. Eurasian Journal of Business and Economics, 1(2), 33-69.
 11. Łaźniewska, E., Górecki, T., Chmielewski, R. (2011). Konwergencja regionalna. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 66-73.
 12. Markowska-Przybyła, U. (2011). Integracja a konwergencja realna. Konwergencja regionalna w Polsce według klasycznych i alternatywnych metod badań [Integration versus real convergence. Regional convergence in Poland according to classical and alternative methods of research]. Ekonomia, 4 (16), 77-96.
 13. Niezbędnik statystyczny (2015). Retrieved from http:// strateg.stat.gov.pl/slider/ns_2015_PL.pdf, 138 [accessed 10.02.2018].
 14. Sathye, M. (2001). X-Efficiency in Australian Banking: An Empirical Investigation. Journal of Banking and Finance, 25(3), 613-630.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu