BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpińska-Mizielińska Wanda (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur-PIB), Smuga Tadeusz (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur-PIB)
Title
Polscy ekonomiści akademiccy okresu transformacji: kilka refleksji na tle wyników badań
Polish Academic Economists of the Transformation Period: a Few Reflections on the Basis of the Test Results
Source
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 4(94), s. 115-132, tab., bibliogr. s. 131-132
Keyword
Historia myśli ekonomicznej, Ekonomiści, Samoświadomość, Badania empiryczne, Nauczyciele akademiccy
History of economic thought, Economists, Self-awareness, Empirical researches, Academic teachers
Note
JEL Classification: A14, B41, B50
summ., streszcz.
Abstract
Zmiana systemu w Polsce u progu lat dziewięćdziesiątych sprawiła, że podobnie jak inne dziedziny życia społecznego i gospodarczego, ekonomia akademicka podlegała głębokiej transformacji. Wiązało się to ze zmianą dotychczasowego sposobu analizy zjawisk gospodarczych, a także z poszukiwaniem nowych podejść teoretycznych. Wyrazem tego było przede wszystkim odejście od teorii marksistowskiej i asymilacja tradycji neoklasycznej oraz keynesowskiej. Znalazło to również odzwierciedlenie w programach nauczania ekonomii. Celem arykułu jest spojrzenie na środowisko polskich ekonomistów akademickich w kontekście ich wyborów teoretycznych. Podstawą formułowanych refleksji są wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego nt. "Identyfikacja polskich ekonomistów ze szkołami myśli ekonomicznej" zrealizowanego w latach 2014-2016 w Instytucie Badań Runku Konsumpcji i Koniunktur-PIB oraz studia literaturowe. Na szerszą charakterystykę środowiska naukowego ekonomistów pozwalają zebrane podczas realizacji projektu dane na temat ich wyborów teoretycznych, poglądów na temat stanu nauk ekonomicznych, barier występujących w rozwoju polskiej ekonomii, a także cech osobowych. Badania potwierdziły, że istotnymi zmiennymi różnicującymi dokonywane przez ekonomistów wybory szkół myśli ekonomicznych są płeć i wiek. W kontekście dalszego rozwoju polskiej ekonomii akademickiej szczególną uwagę zwrócono na poglądy ekonomistów w wieku 36-45 lat, gdyż w następnych latach będą oni w decydującym stopniu wpływać na treści przekazywane w ramach nauczania ekonomii na wyższych uczelniach. Dokonywane przez nich wybory teoretyczne wskazują, że nowa ekonomia instytucjonalna może stracić na znaczeniu, a w kwestiach preferowanych rozwiązań polityki gospodarczej przeważać będą poglądy ortodoksyjnych szkół myśli ekonomicznej. Wskazuje to na utrwalenie się przewagi orientacji liberalnej w polskiej ekonomii w najbliższych latach. (abstrakt oryginalny)

The change of the system in Poland in the early 1990s meant that, like other areas of social and economic life, academic economics was subject to the profound transformation. It was connected with the change of the existing method of analyzing economic phenomena, as well as with the search for new theoretical approaches. The expression of this was, above all, the departure from Marxist theory and the assimilation of the neoclassical and Keynesian tradition. This was also reflected in the economic programs. The aim of the article is to take a look at the environment of Polish academic economists in the context of their theoretical choices. The basis of the formulated reflections are the results of research carried out as a part of the research project "Identifying Polish economists with schools of economic thought" conducted in 2014-2016 at the Institute of Consumption and Research of Business Cycles and research on PIB and literature studies. The broad characteristics of the scientific community of economists is enabled by the data collected during the project implementation on their theoretical choices, views on the state of economic sciences, barriers to the development of the Polish economy, as well as personal characteristics. Studies have confirmed that sex and age are important variables that differentiate economic school choices made by economists. In the context of the further development of the Polish academic economy, particular attention was paid to the views of economists aged 36-45, because they will have a decisive influence on the content transferred within the framework of teaching economics at universities in the following years. Their theoretical choices indicate that the new institutional economy may lose its importance, and the views of the orthodox schools of economic thought will dominate reagrding the preferred solutions of economic policy. This indicates the strengthening of the advantage of liberal orientation in the Polish economy in the coming years. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alston R.M., Kearl J.R., Vaughan M.B., 1992, Is There a Consensus Among Economists in the 1990s?, "American Economic Review", vol. 82(2), pp. 203-209.
 2. Czarny B., 2010, Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. De Benedictis L., Di Maio M., 2011, Economists' View About the Economy. Evidence from a Survey of Italian Economists, "Rivista Italiana degli Economisti", vol. 16, pp. 37-84.
 4. De Benedictis L., Di Maio M., 2014, Schools of Thought and Economists' Opinions on Economic Policy, "Eastern Economic Journal", vol. 42, pp. 1-19.
 5. Di Maio M., 2013, Are Mainstream and Heterodox Economists Different? An Empirical Analysis, "American Journal of Economics and Sociology", vol. 72(5), pp. 13151348.
 6. Frey B.S., Humbert S., Schneider F., 2010, What is economics? Attitudes and views of German economists, "Journal of Economic Methodology", vol. 17, no. 3, pp. 317-332.
 7. Fuller D., Geide-Stevenson D., 2003, Consensus Among Economists: Revisited, "Journal of Economic Education", vol. 34(2), pp. 369-387.
 8. Godłów-Legiędź J., 2010, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Grzybek D., 2012, Polityczne konsekwencje idei ekonomicznych w myśli polskiej 1869-1939, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 10. Hardt Ł., 2013, Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C.H. Beck, Warszawa.
 11. Karbownik K., Knauff M., 2010, Kierunki rozwoju ekonomii na podstawie klasyfikacji Journal of Economic Literature, "Gospodarka Narodowa", nr 10.
 12. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T., 2017, Polscy ekonomiści akademiccy o interwencji państwa w gospodarce, [w:] Państwo a gospodarka, Owsiak S. (red.), PTE Warszawa, s. 76-88.
 13. Klein B.D., Stern Ch., 2006, Economists policy views and voting, "Public Choice", no. 126, pp. 331-342.
 14. Konat G., Smuga T. (red.), 2016, Paradoksy ekonomii. Rozmowy Z polskimi ekonomistami, PWN SA, Warszawa.
 15. Landreth H., Colander D., 2005, Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Łukawer E., 2008, O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 17. Mannheim K., 1961, Socjologia wiedzy, WSNS, Warszawa.
 18. Platon, 2010, Państwo, PWN, Warszawa.
 19. Raciborski J. (red)., 2006, Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 20. Rozwój oraz polityka gospodarcza i społeczna polski, 2014, ogólnopolskie badanie ankietowe opinii ekonomistów, 5 edycja, SGH Warszawa.
 21. Sadowski Z., 2011, Przez ciekawe czasy. Rozmowy z Pawłem Kozłowskim o życiu, ludziach i zdarzeniach, PTE, Warszawa.
 22. Samuelson P.A., Barnett W.A., 2007, Inside the economist mind. Conversation with Eminent Economists, Blackwell Publishing Ltd, USA.
 23. Siemieńska R., 2003, Women In Academe In Poland: winners amongs loosers, Research Raport, Warsaw.
 24. Snowdon B., Vane H.R., 2003, Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 25. Szczepański J., 1973, Odmiany czasu teraźniejszego, Książka i Wiedza, Warszawa.
 26. Wagner I., 2011, Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 27. Whaples R., 1995, Where Is There Consensus Among American Economic Historians? The Results of a Survey on Forty Proposition, "The Journal of Economic History", vol. 55(1), pp. 139-154.
 28. Whaples R., 1996, Is There Consensus among American Labor Economists? Survey Results on Forty Propositions, "Journal of Labor Research", vol. 17(4), pp. 725-734.
 29. Whaples R., 2006, Do Economists Agree on Anything? Yes!, "Economists' Voice", vol. 3(9), pp. 1-6.
 30. Whaples R., Heckelman J.C., 2005, Public Choice Economics: Where Is There Consensus?, "The American Economist", vol. 49(1), pp. 66-78.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.04.94.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu