BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernat-Jarka Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Assessment of Greening in the Context of Providing Environmental Public Goods in Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 18-27, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Dobra publiczne, Ochrona środowiska, Rolnictwo ekologiczne
Common Agricultural Policy (CAP), Public goods, Environmental protection, Ecological agriculture
Note
JEL Classification: Q 14, Q18
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
The article discusses the concept of providing environmental public goods through agriculture. The theoretical goal of the discussion was to present the concept of greening under the EU's Common Agricultural Policy. This concept was developed on the basis of available literature and from EU and Polish documents. The concrete goal is to assess greening instruments in terms of their implementation and compliance by farmers. A review of the available literature on the subject allows the assumption that the greening instrument implemented under the CAP has contributed to an intensification of activities by farmers in the field of environmental protection. The article was prepared based on source materials, monographs and scientific articles as well as Eurostat data. The article also presents the results of Eurobarometer surveys that show the expectations of EU citizens towards the European Union's CAP in the field of environmental and climate protection. Results of surveys have shown that on the one hand, the European Union should be responsible for ensuring healthy and safe food products for consumers, while on the other hand the goal of the Common Agricultural Policy should be to ensure an appropriate standard of living for farmers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acocella N.: Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 2. Altvater E. Public goods for human security, http://revistas.ucm.es/index.php/PAPE/article/viewFile/PAPE0707220001A/25673, Papeles del Ester, 14 (2007).
 3. Biernat-Jarka A.: Dobra publiczne w rolnictwie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, IERiGŻ, Warszawa 1/2016, p. 144-154.
 4. Commission Staff Working document, Review of greening after one year, Brussels, 22.6.2016 SWD (2016) 218 final PART 1/6, European Commision.
 5. Cooper T., Kaley H., Baldock D.: Conceptual Framework on Public Goods Provided Through Agriculture in the EU. Working Document of the Technical Working Group Public Goods, European Network for Rural Development, 4/2009.
 6. Opinia publiczna na temat Wspólnej Polityki Rolnej, Eurobarometr, https://ec.europa.eu/info/foodfarming- fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance/eurobarometer_pl.
 7. Evaluation study of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, Alliance Environnementand the Thünen Institute November -2017-ALLIANCE ENVIRONNEMENT, European Union, 2017
 8. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fullrep_en.pdf.
 9. Jaroszewska J.: Zazielenienie jako przykład internacjonalizacji efektów zewnętrznych - agrośrodowiskowych dóbr publicznych, Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Monografie Programu Wieloletniego, IERiGŻ, Warszawa 40/2017
 10. Louhichi, K., P. Ciaian, M. Espinosa, A. Perni and S. Gomez y Paloma, Economic impacts of CAP greening: application of an EU-wide individual farm model for CAP analysis (IFM-CAP), European Review of Agricultural Economics 45(2)/2018: 205-238
 11. Podlasiak, Z.: Ekonomiczna analiza countries, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2009.
 12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Warszawa, 12 grudnia 2014
 13. Samuelson P.,S., Nordhaus W., D.: Ekonomia, tom 2, PWN Warszawa 1996.
 14. Stiglitz J., E.: Ekonomia sektora publicznego, PWN Warszawa 2004.
 15. System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020, MRiRW, Warszawa maj 2015
 16. Wojtyna A.: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, Teoria i praktyka, PWN Warszawa 1990.
 17. Commission Staff Working document, review of greening after one year, Brussels, 22.6.2016 SWD (2016) 218 final PART 1/6, European Commision
 18. SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrażania obowiązku w zakresie obszarów proekologicznych w ramach systemu płatności bezpośrednich z tytułu zazieleniania{SWD(2017) 121 final
 19. Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (DZ. U. 2017/C 322/01 z 28.09.2017r)
 20. Zazielenienie-bardziej złożony system wsparcia dochodów, który nie jest jeszcze skuteczny pod względem środowiskowym, Sprawozdanie specjalne, Europejski Trybunał Obrachunkowy 2017 r.
 21. Review of greening after one year, European Commission Brussels, 22.6.2016 SWD (2016) 218 final PART 3/6 Commission Staff Working Document
 22. Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009, Official Journal of the European Union, http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/E0L/2013/347/608.pdf#zoom=90.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu