BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biesok Grzegorz (University of Bielsko-Biała), Wyród-Wróbel Jolanta (University of Bielsko-Biała)
Title
Proactive Purchase Behaviour and Their Relations in Simple Satisfaction Model
Proaktywne zachowania zakupowe i ich relacje w prostym modelu satysfakcji
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 28-37, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Zachowania konsumenta, Satysfakcja klienta, Preferencje zakupowe, Badania konsumenckie
Consumer behaviour, Customer satisfaction, Purchase preferences, Consumer research
Note
JEL Classification: M310, L810
streszcz., summ.
Abstract
Celem przeprowadzonych badań była chęć weryfikacji czy i w jakim stopniu deklarowane przez respondentów proaktywne zachowania zakupowe wpływają na relacje między oczekiwaniami, postrzeganą jakością a satysfakcją klientów w prostym modelu satysfakcji. Podmiotem badań byli klienci supermarketów. Autorzy artykułu przyjęli dziesięć zachowań, w których może demonstrować się proaktywna postawa zakupowa. Następnie ustalono modele satysfakcji w grupach respondentów deklarujących lub niedeklarujących dane zachowanie. Głównymi wnioskami wynikającym z analiz jest to, że satysfakcja z zakupów w większym stopniu zdeterminowana jest przez postrzeganą jakość w przypadku klientów deklarujących częste kupowanie produktów, które poprawiają poziom życia, konsekwencję w nabywaniu upatrzonych produktów oraz szybkość (niezwłoczność) podejmowanych decyzji zakupowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper was to verify how proactive shopping behaviours, as declared by the respondents, affect the relationship between expectations, perceived quality and customer satisfaction within a simple satisfaction model. The subject of research was supermarket customers. The authors of the article assumed ten proactive shopping behaviours and then built and verified a satisfaction model in the groups of respondents declaring, or not declaring, the given behaviour. The main conclusions resulting from the analysis is that satisfaction with purchases is more determined by the perceived quality in the case of customers who declare frequent purchases of products that improve the standard of living, consistency in purchasing perceived products and rapidity of purchasing decisions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańka A.: Intencjonalne konstruowanie przyszłości i wyprzedzające realizowanie celów: walidacja Skali Proaktywności Ogólnej. Czasopismo Psychologiczne. Psychological Journal, 21(1)/2015.
 2. Baruk A. I.: Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe. Zakres aktywności marketingowej współczesnych nabywców, PWE, Warszawa 2017.
 3. Bateman T. S., Crant J. M.: The proactive component of organizational behavior: A measure and correlates, Journal Of Organizational Behavior 14/1993.
 4. Bateman T. S., Crant J. M.: Proactive behavior: meaning, impact, recommendations, Business Horizons 42(3)/1999.
 5. Biesok G., Wyród-Wróbel J.: Modele satysfakcji klienta, Difin, Warszawa 2016.
 6. Biesok G., Wyród-Wróbel J.: Relacje pomiędzy postrzeganą jakością usług i satysfakcją klientów supermarketów, Problemy Jakości 50(5)/2018.
 7. Biesok G., Wyród-Wróbel J.: Merchandising w łańcuchu dostaw, Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, 3/2006.
 8. Claes R., Loo K. V.: Relationships of proactive behaviour with job-related affective well-being and anticipated retirement age: an exploration among older employees in Belgium, European Journal of Ageing 8(4)/2011.
 9. Crant J. M.: Proactive behavior in organizations, Journal of Management 26(3)/2000.
 10. Falkowski A., Tyszka T.: Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2002.
 11. Ismail A., Nowalid W. A. W. M. and Bakar R. A.: Proactive behaviour as a mediator of the relationship between career management andcareer satisfaction, Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management) 48/2016.
 12. Liczmańska K.: Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 875 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 41(2)/2015.
 13. Ling N-P., Bandar N. F. A., Halim F. A. and Muda A. L.: Proactive behaviour as a mediator in the relationship between quality of work life and career success, International Journal of Business and Society 18 S4/2017.
 14. Mallin M. L., Ragland Ch. B. and T. A. Finkle: The Proactive Behavior of Younger Salespeople: Antecedents and Outcomes, Journal of Marketing Channels 21/2014.
 15. Miczyńska-Kowalska M.: Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich - zarys problematyki, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia, . Vol. XXVI, 9, Sectio I 2001.
 16. Mirońska D.: Zachowania nabywców na rynku - trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw, International Journal of Management and Economics 27/2010.
 17. Piersiala L.: Strategie zakupowe konsumentów uwarunkowane płcią, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie 68(1905)/2014.
 18. Rudnicki L.: Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2012.
 19. Rybowska A.: Zachowania zakupowe klientów sklepów internetowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 65, grudzień 2010.
 20. Wu Ch. H., Parker S. K.: Thinking and Acting in Anticipation: A Review of Research on Proactive Behavior, Advances in Psychological Science 21(4)/2013.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu