BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błach Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wieczorek-Kosmala Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Przesłanki działań odpowiedzialnych społecznie w kontekście czynników kreacji wartości przedsiębiorstwa: wyniki badań
Motives for Socially Responsible Activities in the Context of Value Creation Factors: Research Results
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 38-49, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Efektywność przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Badania empiryczne
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise effectiveness, Enterprise value, Empirical researches
Note
JEL Classification: G32, O16, M14
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych, wpisujących się w nurt dotyczący związku pomiędzy aktywnością przedsiębiorstwa w obszarze działań społecznie odpowiedzialnych, a efektywnością działalności. Wiele z dotychczas przeprowadzonych badań empirycznych koncentrowało się na zależnościach zachodzących pomiędzy działaniami CSR a miarami kreacji wartości przedsiębiorstwa. W niniejszych badaniach przyjęto natomiast inną optykę, pozwalającą na ocenę związku pomiędzy działaniami CSR a czynnikami istotnymi dla kreacji wartości przedsiębiorstwa (w oparciu o wyniki badania ankietowego). Celem badań była weryfikacja hipotezy o występowaniu zależności pomiędzy realizacją działań CSR a rangą korzyści z tych działań, identyfikowanych w aspektach i obszarach działalności o kluczowym znaczeniu dla poprawy zdolności do kreacji wartości przedsiębiorstwa. Badania wykazały, że przedsiębiorstwa, które wykazują się wyższą aktywnością działań CSR oraz podejmujące takie działania regularnie, wyżej oceniły korzyści z tym związane, istotne dla poprawy zdolności do kreacji wartości. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of an empirical study on the relationship between a company's CSR activities and its performance. Most previous empirical investigations were focused on the interdependencies between CSR activity and metrics of value creation. However, this study adopted a different approach to the problem. Using the data obtained in the questionnaire, the study examined the relationship between CSR activity (its frequency) and the relevance of the benefits of responsible activities that directly or indirectly influence the value creation process. The main purpose was to verify the hypothesis that there are statistically significant interdependencies between companies' CSR activities and the given benefits of responsible activities as value drivers. The result has shown that companies which are more involved in CSR activities (more regularly) tend to rank higher the benefits of CSR activities that are relevant value drivers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baird P.L., Geylani P.C., Roberts J.A.: Corporate social and financial performance re-examined: industry effects in a linear mixed model analysis, Journal of Business Ethics 109/2012, s. 367-388.
 2. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 67/2014, s.137-151.
 3. Bénabou R., Tirole J.: Individual and corporate social responsibility, Economica 77/2010, s. 1-19.
 4. Brigham E., Houston J.: Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005.
 5. Brine M., Brown R., Hackett G.: Corporate social responsibility and financial performance in the Australian context, Economic Round-up, Autumn 2007, s. 47-58.
 6. Carroll A.B.: A three-dimensional conceptual model of corporate social performance, Academy of Management Review 4(4)/1979, s. 497-506.
 7. Chang D., Kuo L.: The effects of sustainable development on Firms' Financial performance - and empirical approach, Sustainable Development 16(7)/2008, s. 364-380.
 8. Cornell B., Shapiro A.C.: Corporate Stakeholders and Corporate Finance, Financial Management Spring 1987, s. 5-14.
 9. Cwynar A., Cwynar W.: Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa - Rzeszów 2007
 10. Dahlsrud A.: How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions, Corporate Social Responsibility and Environmental Management 15/2008, s. 1-13.
 11. Doś A.: Warunki i strategie kreacji wartości przedsiębiorstwa w oparciu o odpowiedzialność społeczną -ujęcie syntetyczne, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse, 7(3)/2011, s. 29-41.
 12. Drucker P.: The new society of organizations, Harvard Business Review September- October 1992, s. 95-104.
 13. Fernando C.S., Sharfman M.P., Uysal V.B.: Corporate environmental policy and shareholder value: Following the smart money, Journal of Financial and Quantitative Analysis 52/2017, s. 2013-2051.
 14. Freeman R.E.: Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman Books Limited, Boston 1984.
 15. Friede G., Busch T., Bassen A.: ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies, Journal of Sustainable Finance & Investment 5/2015, s. 210-233.
 16. Friedman M.: The social responsibility of business is to increase its profits, New York Times Magazine, September 13 1970, s. 32-33.
 17. Hillman A.J., Keim G.D.: Shareholder Value, Stakeholder Management and Social Issues: What's the Bottom Line? Strategic Management Journal 22/2001, s. 125-139.
 18. Lins K.V., Servaes H., Tamayo A.: Social capital, trust, and firm performance: The value of corporate social responsibility during the financial crisis, Journal of Finance 72/2017, s.1785- 1823.
 19. Marcinkowska M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne - aspekty teoretyczne, Przegląd Organizacji 10/2010, s. 7-10.
 20. Margolis J.D., Elfenbein H.A., Walsh J.P.: Does it pay to be good ... and does it matter? A metaanalysis of the relationship between corporate social and financial performance, 2009. Retrived: http://ssrn.com/abstract=1866371. Access: 12.05.2019.
 21. Margolis J.D., Walsh J.P.: People and Profits? The Search for a Link between a Company's Social and Financial Performance, Lawrence Erlbaum: Mahwah, New Jersey 2001.
 22. McGuire J.B., Sundgren A., Schneeweis T.: Corporate social responsibility and firm performance, Academy of Management Journal 31/1988, s. 854-872.
 23. Mittal R. K., Sinha N., Singh A.: An analysis of linkage between economic value added and corporate social responsibility, Management Decision 46(9)/2008, s. 1437-1443.
 24. Orlitzky M., Schmidt F. L., Rynes S. L.: Corporate social and financial performance: A metaanalysis, Organization studies 24(3)/2003, s. 403-441.
 25. Porter M., Kramer M.: Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, Harvard Business Review, December 2006, s. 78-92.
 26. Preston L.E., O'Bannon D.P.: The corporate social-financial performance relationship: a typology and analysis, Business & Society 36/1997, s. 419-429.
 27. Rappaport A.: Linking competitive strategy and shareholder value analysis, Journal of Business Strategy 7(4)/1987, s. 58-67.
 28. Sethi S.P.: Dimensions of corporate social responsibility, California Management Review 23(3)/1981, s. 526-538.
 29. Sobczyk M.: W poszukiwaniu wpływu dokonań CSR na wyniki finansowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu 436/2016, s. 261-269.
 30. Stewart G.B. III.: The quest for value: The EVATM management guide, Harper Business, New York 1991.
 31. Tang Z., Hull C. E., Rothenberg S.: How corporate social responsibility engagement strategy moderates the CSR-financial performance relationship, Journal of Management Studies 49(7)/2012, s. 1274-1303.
 32. Waddock S., Graves S.: Finding the link between stakeholder relations and quality of management, Journal of Investing 6/1997, s. 20-24.
 33. Whelan T., Fink C.: The comprehensive business case for sustainability. Harvard Business Review 21/2016 (October), s. 1-10.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu