BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharska Barbara (University of Economics in Katowice, Poland), Malinowska Mirosława (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Trends in Y Generation's Behaviour on the Food Market
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 106-119, tab., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Pokolenie Y, Zachowania konsumenta, Rynek żywności, Trendy konsumenckie, Preferencje konsumenta
Generation Y, Consumer behaviour, Food market, Consumer trends, Consumer preferences
Note
JEL Classification: D11, D12, J11
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja zachowań pokolenia Y na rynku żywności kontekście dominujących trendów konsumenckich. Realizacji celu artykułu posłużyły studia literaturowe, informacje pochodzące z czasopism branżowych oraz badania bezpośrednie przeprowadzone przez autorów artykułu. Rozpoznania trendów konsumenckich dokonano na podstawie wtórnych źródeł informacji, wykorzystując również raport Top 10 Global Consumer Trends 2019 Euromonitor International. Raport stał się także inspiracją do podjęcia badań bezpośrednich, które zostały zrealizowane techniką ankiety audytoryjnej wśród przedstawicieli pokolenia Y. Wyniki przeprowadzonych badań i analiz wskazują, że pokolenie Y określane jako "mniam" to niezwykle ważny podmiot na rynku żywności - duży liczebnie, młody, innowacyjny, aktywny, szybki, wymagający, wyjątkowy oraz bardzo ważny dla podmiotów podaży na rynku żywności. To zachowania tej grupy konsumentów wyznaczają współczesne trendy na rynku i konieczność podejmowania działań zgodnych z tymi trendami w zakresie oferty, jej dostępności, a także różnorodności oraz ceny. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify Y generation's behaviour on the food market in the context of dominant consumer trends. The purpose of the article was accomplished by literature studies, information from branch magazines and direct research carried out by the authors of the article. Identification of consumer trends was made on the basis of secondary sources of information, using also the report Top 10 Global Consumer Trends 2019 by Euromonitor International. The report also became an inspiration to undertake direct research, which was carried out using the auditorium survey technique among representatives of the Y generation. The results of research and analysis indicate that the Y generation referred to as "yummy" is an extremely important entity on the food market - large, young, innovative , active, fast, demanding, unique and very important for the supply entities on the food market. The behaviour of this group of consumers determines contemporary trends on the market and the necessity to undertake activities consistent with these trends in terms of the offer, its availability, as well as diversity and price. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Angus A., Westbrook G., Top 10 Global Consumer Trends 2019. Euromonitor International, 2019
 2. Baran M., Kłos M., Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, Marketing i Rynek 5/2014
 3. Bartlett M., Analyst: understanding what shapes generation can help the ... . Credit Union Journal, No. 8(21)/2004
 4. Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H.Beck, Warszawa 2010,s.195
 5. Dalton P., Managing the generation. ABA Washington News, No. 11(19)/2003
 6. Gołąb-Andrzejak E., Konsumenci pokolenia Y - nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej, Handel Wewnętrzny 2016/2
 7. Kisiel P., Millenialsi - nowy uczestnik życia społecznego, Studia Socialia Cracoviensia 8 nr 1/2016
 8. Kucharska B., Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014
 9. Kucharska B., Food in retailers' commercial offer - possibilities of building relationships with consumers, Olsztyn Economic Journal, nr 14/2019
 10. Miller R.K., Washington K., Consumer Behavior 2011: Millennial Consumers, Richard K. Miller and Associates (RKMA), Loganville 2011
 11. Polski rynek handlu spożywczego w 2010-2020 roku. Roland Berger Report, 2016
 12. Rich M., Millennial students and technology choices for information searching. The Electronic Journal of Business Research Methods, No. 6(1)/2008.
 13. Sowa I., Nowe trendy w zachowaniach młodych konsumentów wyzwaniem dla współczesnego handlu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 777. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32/2013
 14. [www1] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/pokolenie;3959194.html
 15. [www2]https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pokolenia-w-pracy-pokolenie-y
 16. [www3] http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/glodny-jak-millenials-czyli-jakpokolenie- y-kupuje-zywnosc,145251.html;
 17. [www4] http://www.odzywianie.info.pl/przydatne-informacje/artykuly/art,jak-odzywia-siepokolenie- millenialsow.html;
 18. [www5] http://www.national-geographic.pl/ludzie/obsesja-jedzenia-kim-sa-ludzie-z-pokoleniamniam
 19. [www6] http://www.poradnikhandlowca.com.pl/aktualnosci-gospodarka/kpmg-milenialsi-szansaczy- zagrozenie-dla-handlu-lokalnego;
 20. [www7] https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1729078,Millenialsi-lubia-nowosciprodukty- regionalne-i-rzemieslnicze-oraz-polskie.html
 21. [www8] http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/pokolenie-y-to-bardzo-swiadomikonsumenci, 137873.html
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu