BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dubas-Jakóbczyk Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w obszarze ochrony zdrowia w Polsce
European Union Structural Funds' Role in Financing Investments in Polish Heath Care Sector
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 3, s. 228-238, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Finansowanie służby zdrowia, Inwestycje, Ochrona zdrowia, Fundusze strukturalne, Fundusze unijne, Dotacje
Health care financing, Investment, Health care protection, Structural funds, EU funds, Grants
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza wykorzystania funduszy strukturalnych UE na inwestycje w ochronie zdrowia w Polsce. Pod pojęciem inwestycji należy tu rozumieć zarówno te odnoszące się do aktywów trwałych (np. zakup sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych, remont i budowa obiektów), jak i inwestycje w kapitał ludzki (szkolenia i podnoszenie kwalifikacji personelu). W artykule przedstawiono główne cechy wyróżniające projekt inwestycyjny realizowany ze wsparciem środków UE, dokonano analizy wykorzystania funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013 oraz omówiono podstawowe założenia nowej perspektywy finansowej 2014-2020. (fragment tekstu)

The article presents the analysis of European Union structural funds' role in financing investments in Polish heath care sector. The analysis includes investments in physical assets (mainly equipment, renovations) as well all projects related to human capital (education). Distinguishing features of EU co-financed investments projects are presented. The analysis is focused on the period 2007-2013, however some basic assumptions for the new financial perspective (2014-2020) ware also discussed. The outcomes of the analysis confirm that EU structural funds constitute an important (and in many cases major) source of financing investments in Polish health care sector. However, at the macro level the is a strong need for introduction of coordination policies and rationalization mechanisms (linking the investments planning with the actual heath needs and sustainability prognosis). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Decyzja nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiająca drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013.
 2. Strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, http://www.kpk.gov.pl; dostęp: 2.03.2014.
 3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich, Warszawa 2012.
 4. Główny Urząd Statystyczny, Ludność - stan i struktura demograficzno-społeczna, Warszawa 2013.
 5. Monitor Regionalny, Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.01.2014, opublikowano 7.02.2014, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Documents/RPO_stan_wdrazania_310114.pdf; dostęp: 7.02.2014.
 6. Strona internetowa projektu: http://www.studiapomostowe.mz.gov.pl/; dostęp: 29.01.2014.
 7. Strona internetowa projektu: http://eu.cmkp.edu.pl/projekt_sys_eu_1.htm; dostęp: 25.02.2014.
 8. Komisja Europejska (2010), Strategia Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_pl.htm; dostęp: 5.03.2014.
 9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Lista wskaźników kluczowych przechowywanych w KSI (SIMIK 07-13) stanowiąca załącznik do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej, Warszawa 2010.
 10. Ministerstwo Zdrowia, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 Krajowe Strategiczne Ramy, skrót, Warszawa, marzec 2014.
 11. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Projekt, Warszawa 8.01.2014, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POIS_2014_2020_08012014.pdf; dostęp: 5.03.2014.
 12. Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, wersja trzecia, 05.03.2014, http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/MRPO2014_2020_v3_prezentacja.pdf; dostęp: 5.03.2014.
 13. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2014-2020, Projekt z dnia 07.02.2014, http://dpr.pomorskie.eu/res/dpr/fundusze_2014_2020/rpo_wp_2014__projekt_070214.pdf; dostęp: 2.03.2014.
 14. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, wersja z 08.01.2014, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/PO_WER_08012014.pdf; dostęp: 29.01.2014.
 15. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wersja 4.0, 08.01.2014, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POPC_4_0_8_01_14_ost_10012014.pdf; dostęp: 5.03.2014.
 16. CASE - Doradcy Sp. z o.o., Raport do badania ewaluacyjnego: Analiza efektów wsparcia w Priorytecie XII POIŚ oraz diagnoza potrzeb inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia, Warszawa 28.12.2011, http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-23-1763-Raport_z_badania_ewaluacyjnego_%E2%80%9EAnaliza_efektow_wsparcia_w_Priorytecie_XII_PO_IiS_oraz_diagnoza_potrzeb_inwestycyjnych_w_sektorze_ochrony_zdrowia.html; dostęp: 9.03.2014.
 17. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli - zakup i wykorzystanie aparatury medycznej współfinansowanej ze środków regionalnych programów operacyjnych, KZD-4101-03/2012, opublikowany w czerwcu 2013 r.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012, Nr 0, poz. 739).
 20. Wójcik M., Związek Powiatów Polskich - Dziennik Warto Wiedzieć, Felieton z 31.05.2013, http://wartowiedziec.org/index.php/start/felietony/15576-druzgoccy-raport-zpp-czym-zapaci-za-rachunki-wartoci-58-miliardow-zotych; dostęp: 7.02.2014.
 21. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011, Nr 113, poz. 657 z późn. zm.).
 22. Portal Rynek Zdrowia, http://www.rynekzdrowia.pl; dostęp: 15.03.2014.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.024.3442
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu