BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mokrzycka Anna (Uniwersytet Jagielloński), Kowalska Iwona (Uniwersytet Jagielloński), Badora-Musiał Katarzyna (Uniwersytet Jagielloński), Rogala Maciej (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Skutki dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w opiece transgranicznej w zakresie uprawnień pacjentów, zobowiązań świadczeniodawców oraz w sferze organizacji, koordynacji i finansowania świadczeń
Effects of the EU Directive on Patient's Rights in the Sphere of Patients Etitlements, Providers Liabilities and Services Organization, Coordination and Financing
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 3, s. 284-296, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Dyrektywy UE, Leczenie, System ochrony zdrowia, Opieka zdrowotna, Świadczenia zdrowotne, Prawa pacjenta
EU directives, Medical treatment, Health care system, Health care, Health care benefits, Patient's rights
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Jednym z podstawowych założeń procesu budowania spójnego i zrównoważonego społeczeństwa Unii Europejskiej (UE) jest przekonanie, że nie byłoby to możliwe bez urzeczywistnienia tego, co wynika z podstawowych swobód gwarantowanych w Unii w sferze przemieszczania się ludzi, kapitału, towarów i usług oraz związanych z tym problemów. W tym kontekście znoszenie barier w swobodnym przepływie i ułatwieniu migracji stanowi istotny cel polityki społecznej, czy nawet szerzej - różnych polityk UE. W sferze ochrony zdrowia jednak sytuacja długo budziła wątpliwości i często stawiano pytanie: czy świadczenie zdrowotne może być traktowane tak samo jak inne usługi nabywane przez obywateli UE bez żadnych ograniczeń? (fragment tekstu)

The so called cross border care directive of European Union follows the long process of European Court of Justice judgments concerning regulation of patient's right in respect to health services delivered outside the country of health insurance, specifically the planned procedures or treatment not available in the country of patient origin. At this moment the directive is still being transformed into domestic systems however, there are still important obstacles and problems caused by the implementation process. The paper concerns some specific aspects of the above mentioned implementation results, showing also the wider context of the previous attempts focused on the matter solving in EU, mostly describing the legal background and crucial political approaches. It briefly describes such questions like: pre-authorization requirements, subjective obstacles regarding implementation, national contact points problems, need for the legislation novelisation, base reimbursement problems, national systems protection, providers responsibility and some coordination of services aspects in relation to the described directive. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Zdrowie publiczne, Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013, http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/public_health_pl.pdf; dostęp: 15.11.2014.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:pl:PDF; dostęp: 15.11.2014.
 3. Legido-Quigley H., McKee M., Nolte E., Glinos I.A., Assuring the quality of health care in the European Union - A case for action, Observatory Studies Series No 12, WHO 2008, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/98233/E91397.pdf; dostęp: 15.11.2014.
 4. Piotrowska D.M., Sowa P., Pędziński B., Szpak A., Transgraniczny przepływ pacjentów - proces implementacji dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w trans granicznej opiece zdrowotnej w Polsce, "Hygeia Public Health" 2014; 49(1): 6-11.
 5. Drozdowska U., Opinia prawna na temat zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2293), Warszawa, 18 czerwca 2014 r., http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=2293; dostęp: 28.11.2014.
 6. Transgraniczna opieka zdrowotna, http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/transgraniczna-opieka-zdrowotna/; dostęp: 28.11.2014.
 7. Koczur W., Transgraniczna opieka zdrowotna w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia, http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/14_W.Koczur_Transgraniczna_opieka_zdrowotna....pdf; dostęp: 5.12.2014.
 8. Wniosek Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej, 2008/0142 (COD), http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/healthcare/docs/COM_pl.pdf; dostęp: 5.12.2014.
 9. Kobosz T., Komisja Europejska grozi Polsce Trybunałem Sprawiedliwości, 10.07.2014, www.medexpress.pl/swiat/ke-grozi-polsce-trybunalem-sprwiedliwości/46315/; dostęp: 7.12.2014.
 10. Projekt z dnia 5.02.2014 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projustzp_20140210_projust.pdf; dostęp: 12.11.2014.
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, [w:] https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-4.html; dostęp: 12.11.2014.
 12. Leśniewska A., Prawa pacjenta w opiece transgranicznej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2009; 7(2): 1-27, http://www.rzu.gov.pl/files/2676__512__Anna_Lesniewska___Prawa_pacjenta_w_opiece_transgranicznej___Rozprawy_Ubezpieczeniowe_nr_7_2_2009_.pdf; dostęp: 11.12.2014.
 13. Decyzja nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (Tekst mający znaczenie dla EOG oraz dla Umowy między WE a Szwajcarią) (2010/C 106/08), https://www.ekuz.nfz.gov.pl/sites/default/files/podstawy_prawne/S1 - decyzja - LexUriServ.pdf; dostęp: 11.12.2014.
 14. Bartochowski R., Byszek K., Chętko M., Kruk Ł., Leszczyński M., Pikus P., Popczyk P., Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej jako narzędzie polityki zdrowotnej UE, w: M. Sakowicz (red.), Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2011.
 15. Bartoszewicz W., Skalska T., Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2009 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2010.
 16. Bartoszewicz W., Skalska T., Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2012.
 17. Busse R., Wörz M., Foubister T., Mossialos E., Berman P., Mapping health services access: national and cross-border issue (HealthACCESS), European Health Management Association (EHMA), 2006.
 18. Cross-border Health Care in the European Union. Mapping and analysing practices and policies, M. Wismar, W. Palm, J. Figueras, K. Ernst, E. van Ginneken (red.), The European Onservatory on Health Systems and Policies, Observatory Studies Series No. 22, WHO Regional Office for Europe on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen 2011.
 19. Dyrektywa transgraniczna NIE przynosi korzyści szpitalom publicznym, http://www.pmrpublications.com/downloads/2377/dyrektywa-transgraniczna-nie-przynosi-korzysci-szpitalom-publicznym; dostęp: 5.12.2014.
 20. Health and Wellness Tourism in Poland, http://www.euromonitor.com/health-and-wellness-tourism-in-poland/report; dostęp: 5.12.2014.
 21. Klinger K., Leczenie za granicą wciąż pod kontrolą funduszu zdrowia, "Gazeta Prawna" 2012; 154: B5.
 22. Klinger K., Sikora D., Szlaban na leczenie Polaków na granicą? Prawnicy: Nic bardziej mylnego, "Dziennik Gazeta Prawna" 25.09.2013, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/438791,resort-na-razie-nie-mozna-leczyc-sie-za-granica-prawnicy-nic-bardziej-mylnego.html; dostęp: 10.12.2014.
 23. Kozierkiewicz A., Uwarunkowania prawne i praktyka przepływów transgranicznych pacjentów w projekcie HealthAccess, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2007; 5(1-2): 106-120.
 24. Pollard K., The Future of Medical Tourism, Intuition Communication Ltd 2010, http://www.imtj.com/EasysiteWeb/getresource.axd?AssetID=210497; dostęp: 7.12.2014.
 25. Rab-Przybyłowicz J., Determinanty popytowe wpływające na rozwój turystyki medycznej, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2012; 83: 207-220.
 26. Rynek szpitali publicznych w Polsce 2014. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw, PMR, maj 2014.
 27. Zabawa liczbami, www.ekuz.nfz.gov.pl/zabawa-liczbami/; dostęp: 5.12.2014.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.029.3447
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu