BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Churski Paweł (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
Komunalny transport publiczny w Poznaniu
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010, nr 13, s. 29-38, rys., tab., bibliogr. 90 poz.
Keyword
Transport publiczny, Geografia transportu, Komunikacja miejska
Public transport, Transport geography, Municipal transport
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań, Polska
Poznan, Poland
Abstract
Wposzczególnych krajach, a nawet ośrodkach miejskich obowiązują różne zasady organizacji transportu publicznego. Czasem miasta wyznaczają dość sztywne reguły funkcjonowania komunikacji zbiorowej w swoich granicach, a w innych przypadkach usługi transportowe regulowane są przez wolny rynek (Wesołowski 2008). Niezależnie jednak od przyjętej formy organizacji, najważniejszym celem powinno być zawsze zapewnienie miejscowej ludności przewozów na najlepszym poziomie. WPolsce obowiązek zapewnienia mieszkańcom gminy możliwości korzystania z transportu zbiorowego spoczywa na władzach lokalnych. Są one zobligowane do organizacji przewozów, czyli de facto w ramach przetargu wybierają przedsiębiorstwo przewozowe, które będzie świadczyło usługi komunikacyjne. Mają także udział w ustalaniu stawek opłat za przejazdy oraz kontrolują wywiązywanie się przewoźnika z powierzonych mu zadań. Władze lokalne dysponują też szeregiem instrumentów administracyjnych i finansowych, za pomocą których mogą kształtować sieć komunikacyjną w danym ośrodku (por.Wyszomirski 2006).Wydając określone dokumenty planistyczne, takie jak strategie rozwoju, programy transportowe, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ustalają kierunki rozwoju transportu publicznego oraz jego przyszłą formułę. Podobnie jest z przeznaczaniem środków finansowych na określone przedsięwzięcia i inwestycje. Dzięki temu mechanizmowi komunikacja zbiorowa może się rozwijać w takim zakresie, w jakim zostanie to wcześniej zaplanowane(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accessible bus stop guidance. 2006. Transport for London, London.
 2. Avishai C., Marguier P. 1985. Passenger waiting time at transit stops. Traffic Engineering and Control, 26, 6: 327-329.
 3. Banister D. 2005. Unsustainable transport. City transport in the new century. Routledge, New York.
 4. Banister D., Button K., Nijkamp P. 1999. Environment, land use and urban policy. Elgar Publishing, Northhampton.
 5. Beim M. 2007. Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych. Rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. UAM dra hab. W. Ratajczaka. WNGiG UAM, Poznań.
 6. Beim M., Kossowski T., Mazurczak M. 2006. Stan i perspektywy rozwoju komunikacji publicznej kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w opinii studentów. Transport i Komunikacja, 4: 66-71.
 7. Beim M., Modrzewski B. 2008. Metro zamiast trzeciej ramy? Gazeta Wyborcza, 12.09.2008.
 8. Beim M., Rakower R. 2006. Potrzeba innego spojrzenia na komunikację. Gazeta Wyborcza, 30.11.2006.
 9. Beim M., Rychlewski J. 2005. Jakość ruchu pieszego w warunkach presji motoryzacyjnej na przykładzie Poznania. Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej "Transport a rozwój zrównoważony (Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego)", s. 61-74.
 10. Bhut C., Handy S., Kockelman K., Mahmassani H., Chen Q., Weston L. 2000. Accessibility measures: formulation considerations and current applications. Center for Transportation Research., Austin.
 11. Biuletyn Statystyczny. Poznań. III kwartał. 2008. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 12. Biuletyn Statystyczny. Poznań. IV kwartał. 2008. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 13. Brown J., Hess D.B., Shoup D. 2004. Waiting for the bus. Journal of Public: Transportation, 7, 4: 67-84.
 14. Bus stop location guideline. 1999. Attachment to Clause 10 Hagley/Ferrymead Community Board Agenda, Christchurch.
 15. Chojnicki Z. 1966. Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno- ekonomicznych. Studia KPZK PAN, 14. PWN, Warszawa.
 16. Czyż T. 2002. Application of the potential model of the analysis of regional differences in Poland. Geographia Polonica, 75, 1: 13-24.
 17. Dunaj B. (red.) 1999. Popularny słownik języka polskiego. Wilga, Warszawa.
 18. Dutkiewicz P. 2005. Tramwaje w Poznaniu. Kolpress, Poznań.
 19. Dydkowski G. 2005. Wybrane aspekty konkurencyjności lokalnego transportu zbiorowego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Transport, XXXX.
 20. Gadziński J., Beim M. 2009. Dostępność przestrzenna lokalnego transportu publicznego w Poznaniu. Transport Miejski i Regionalny, 5: 10-16.
 21. Gaffron P., Schubert U., Skala F., Wagner T. 2007. Planning urban structures for sustainable transport. [W:] S. Marshall, D. Banister (red.), Land use and transport. Elsevier, Oxford.
 22. Gayda S., Lautso K. 2007. Urban sprawl and transport. [W:] S. Marshall, D. Banister (red.), Land use and transport. Elsevier, Oxford.
 23. Gent C., Symonds G. 2005. Advances in public transport accessibility assessments for development control - a proposed methodology. Capita Symonds Ltd Transport Consultancy, London.
 24. Harris R., Larkham P. 1999. Changing suburbs: foundation, form and function. E&FN Spon, London.
 25. Hornig A., Dziadek S. 1987. Zarys geografii transportu lądowego. PWN, Łódź.
 26. Iles R. 2005. Public transport in developing countries. Elseviere, Oxford.
 27. Kohli K., Sahlen K., Silvertun A., Lofman O., Trell E., Wigertz O. 1995. Distance from the Primary Health Center: AGIS Method to Study GeographicalAccess to Health Care. Journal of Medical Systems, 19: 425-436.
 28. Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
 29. Kondracki J. 1994. Geografia Polski: mezoregiony fizycznogeograficzne. PWN, Warszawa.
 30. Krych A. 2005. Szybki i szybszy tramwaj - ewaluacja idei i aplikacji na przykładzie Poznania.
 31. Materiały konferencji "Transport publiczny w Warszawie kluczem harmonijnego rozwoju stolicy Polski", s. 43-60.
 32. Krych A. 2008. W obronie trzeciej ramy. Gazeta Wyborcza, 7.11.2008.
 33. Kuczyński J. (red.) 2006. Zasilanie budżetu miasta Poznania z efektów inwestycji powstałych w wyniku realizacji Programu III Rama Komunikacyjna - prognoza na lata 2007-2050. Centrum Ekspertyz Gospodarczych, Poznań.
 34. Lijewski T. 1977. Geografia transportu Polski. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 35. Litman T. 1999. Transportation Cost Analysis for Sustainability. Victoria Transport Policy Institute, Victoria.
 36. Litman T. 2007. Evaluating transport equity. Victoria Transport Policy Institute, Victoria.
 37. Litman T. 2008. Evaluating Accessibility for Transportation Planning. Victoria Transport Policy Institute, Victoria.
 38. Litman T. 2009. Transportation Cost and Benefit Analysis: Techniques, Estimates and Implications. Victoria Transport Policy Institute, Victoria.
 39. Loose W. 2001. Flächennutzungsplan 2010 Freiburg - Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen. Öko-Institut e.V., Freiburg.
 40. Majewski B. 2008. Dostępność i rozwój system komunikacji publicznej w Poznaniu. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. UAM dra hab. W. Ratajczaka. WNGiG UAM, Poznań.
 41. Majewski B. 2008. Konkurencyjność transportu publicznego w Poznaniu w ujęciu czasowym - studium przypadku: północne dzielnice. [W:] P. Churski (red.), Praktyczne aspekty badań regionalnych - varia vol. I. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 4: 83-102.
 42. Majewski B., Beim M. 2008. Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu. [W:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 3: 115-124.
 43. Mazurek T. 1965. Komunikacja miejska. Cz. 1. Planowanie trans komunikacyjnych w miastach oraz eksploatacja komunikacji miejskich. PAN, Łódź: Mess P. 2010. Transport for suburbia. Beyond the automobile age. Earthscan, London.
 44. Murray A.T., Davis R., Stimson R.J., Ferreira L. 1998. Public Transportation Access. [W:] Transportation Research. Part D. Transport and Environment, 3, 5: 319-328.
 45. Potrykowski M., Taylor Z. 1980. Metody ilościowe i modele w geografii transportu. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 46. Potrykowski M., Taylor Z. 1982. Geografia transportu: zarys problemów, modeli i metod badawczych. PWN, Warszawa.
 47. Prognoza ludności na lata 2003-2030. 2002. GUS, Warszawa.
 48. Proost S., Dender K.V. 2008. Optimal urban transport pricing in the presence of congestion, economies of density and costly public funds. Transportation Research, A, 42, 9: 1220-1230.
 49. Raport roczny 2007. 2008. MPK Poznań Sp. z o.o., Poznań.
 50. Ratajczak W. 1988. Grafy rozmyte w analizie liniowych układów geograficznych. [W:] T. Czyż (red.), Problemy metodologiczne analizy przestrzennej w geografii społeczno-ekonomicznej. UAM, Poznań, s. 29-44.
 51. Ratajczak W. 1999. Modelowanie sieci transportowych. UAM, Poznań.
 52. Regulski J. 1980. Rozwój miast w Polsce. PWN, Warszawa.
 53. Reiljan J., Hinrikus M., Ivanov A. 2000. Key issues in defining and analyzing the competitiveness of a country. Tartu University Press, Tartu.
 54. Rudnicki A. 1997. Przyczynek do dyskusji nad polityką transportową Poznania. Konferencja Naukowo-Techniczna SITK, Poznań.
 55. Sessa C. 2007. Achieving sustainable cities with integrated land use and transport strategies. [W:] S. Marshall, D. Banister (red.), Land use and transport. Elsevier, Oxford.
 56. Simpson B.J. 1994. Urban transport public today. E&FN Spon, London.
 57. Sobolewski E., Łowiński J., Sikorski A. 1971. Miejska komunikacja szynowa. Arkady, Warszawa.
 58. Szlagowska A., Babiak J. 2008. III rama: świetlana przyszłość czy upadek? Gazeta Wyborcza, 10.10.2008.
 59. Taylor Z. 1979. Przestrzenna dostępność miejskiego systemu transportowego na przykładzie Poznania. Studia KPZK PAN, 67.
 60. Taylor Z. 1999. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej. Continuo, Wrocław.
 61. Technical Guidance on Accessibility Planning in Local Transport Plans. 2004. Department for Transport, London.
 62. Tracz M., Tarko A., Chodur J. 1992. Przepustowość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. IGPiK, Warszawa.
 63. Twigg L. 1990. Health based geographical information systems: Their potential examined in the light of existing data sources. Social Science and Medicine, 30: 143-155.
 64. Tyler N. 2002. Accessibility and the Bus System: From Concepts to Practice. Thomas Telford Ltd, London.
 65. Vickerman R.W. 1974. Accessibility, attraction and potential: a review of some concepts and their use in determining mobility. Environment and Planning, A, 6: 675-691.
 66. Warunki życia mieszkańców Poznania. 2006. WRM UM w Poznaniu, Poznań.
 67. Wesołowski J. 2008. Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego. Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź.
 68. White P. 1995. Public transport: its planning, management and operation. Spon Press, New York.
 69. Wojcieszak J. 2000. 120 lat komunikacji miejskiej w Poznaniu. Wydawnictwo Miejskie, Poznań.
 70. Wysokińska Z. 2002. Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech). Studia Europejskie, 1: 127-146.
 71. Wyszomirski O. 2006. Podstawowe uwarunkowania kształtowania oferty przewozowej w komunikacji miejskiej. Materiały XXXI Zjazdu Komunikacji Miejskiej, Gdańsk.
 72. Wyszomirski O. 2008. Transport miejski. [W:] W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport. Spedycja i logistyka w procesie integracji z Unią Europejską. PWN, Warszawa.
 73. Yigitcanlar T., Sipe N., Evans R., Pitot M. 2007. AGIS-based land use and public transport accessibility indexing model. Australian Planner, 44, 3: 30-37.
 74. Załuski D. (red.) 2006. Dworzec kolejowy w strukturze miasta. Biblioteka Urbanisty, 8. Urbanista, Warszawa.
 75. Żynda S. 1996. Geograficzne położenie miasta. [W:] L. Kurek (red.), Środowisko naturalne miasta Poznania. Cz. I. WOŚ UM w Poznaniu, Poznań, s. 5-8.
 76. Obwieszczenie RR 113/2008 - Uruchomienie autobusów od 20.09.2008 r.
 77. Obwieszczenie RR 115/2008 - Uruchomienia pociągów od 20.09.2008 r.
 78. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów (wersja 3.0), 2008.
 79. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 80. Uchwała nr L/673/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2009-2013.
 81. Uchwała nr LVI/592/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Miasta Poznania na lata 2005-2010.
 82. Uchwała nr XLII/502/V/2008 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Drogowego dla Miasta Poznania.
 83. Uchwała nr XLIX/20/IV/2004 z 6 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego aglomeracji poznańskiej na lata 2004-2013" (ZPRTP).
 84. Uchwała nr XLVI/598/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym Poznania.
 85. Uchwała nr XLVII/618/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2009-2013.
 86. Uchwała nr XVI/132/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19.06.2007 r. w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabrania ze sobą rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
 87. Uchwała nr XXIII/269/III/99 z 18 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej Poznania.
 88. Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXVII/781/III/2001 z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu.
 89. Uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r. nr XXXI/299/V/2008 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.
 90. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego (wersja 3.0.). 2009.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu