BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Palka Małgorzata Monika (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Podstawowa opieka zdrowotna nad osobami w wieku podeszłym
Primary Health Care of Elderly People
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4, s. 358-369, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Ludzie starsi, Opieka zdrowotna, Profilaktyka zdrowotna
Elderly people, Health care, Preventive health care
Note
summ.
Abstract
Z roku na rok wzrasta długość życia, obecnie na świecie średnia wynosi 67 lat i zwiększa się o 3 miesiące na rok. W Polsce średnia długość życia wynosi dla kobiet 80,9 roku, a dla mężczyzn 71,9 roku. Dane epidemiologiczne z roku na rok ulegają zmianie, przeciętna długość życia w Polsce stale rośnie rocznie o 3,6 miesiąca dla mężczyzn i 2,1 miesiąca dla kobiet. Związane jest to ze stopniowym zmniejszaniem się nadumieralności mężczyzn. W 2030 roku średnia długość życia w Polsce będzie wynosić dla kobiet 83,6 roku, a dla mężczyzn 77,5 roku. Polska w przyszłości będzie starzeć się szybciej niż inne kraje Europy Zachodniej, w których w 2060 roku odsetek osób starszych ma wynieść 30%. Medycyna geriatryczna jest wyzwaniem starzejących się społeczeństw. Systemy opieki zdrowotnej w Europie w ostatnich latach koncentrują się na zapewnieniu ludziom w wieku podeszłym optymalnej opieki geriatrycznej. Starzenie się człowieka jest długotrwałym i nieodwracalnym procesem fizjologicznym zachodzącym w każdym żywym organizmie. Dla większości pacjentów w wieku podeszłym lekarz rodzinny jest lekarzem, z którym pacjent spotyka się najczęściej, a jego rola w opiece nad pacjentem jest niezmiernie istotna. (fragment tekstu)

Nowadays is need for developing grater system-wide support for managing our geriatric population. Improvement of common geriatric syndromes is important (urinary incontinence, falls, depressive symptoms, high risk medications or functional impairment). The new model of geriatric care is needed. Does this model should wide connected to primary system? Which aspects of primary geriatrics care are important? Do primary care doctors prepare for better care of geriatric population? Many of those questions still are not resolved. European Union prepared some instruments for care of older and aging population. Increasing hospitalization rate and out patients visit are a big problem in many health care systems. Out patterns of the look at the older population need change. We need to be preparing for new ideas of geriatric care. The voice of patients and their families is important. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Proportion of population aged and over. Eurostat, 2008.
 2. Derejczyk J., Bień B., Kokoszka-Paszkot J., Szczygieł J., Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy - czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju? "Gerontol.Pol." 2008; 16: 149-159.
 3. Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A., Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. ViaMedica, Gdańsk 2006.
 4. Bień B., Stan zdrowia i sprawności ludzi starszych. Gdańsk 2002.
 5. Palmore E., Ageism in Canada and Unites States. "J. Cross. Cult. Gerontol." 2004; 19: 41-46.
 6. Kropińska S., Tobis S., Jakrzewska-Sawińska A., Wieczorkowska-Tobis K., Dlaczego boimy się starości? "Geriatria" 2013; 7: 19-23.
 7. Borenstein J., Aranow H. et al., Early recognition of risk factors for adverse outcomes during hospitalization among Medicare patients: a prospective cohort study. "BMC Geriatr." 2013; 8-13: 72.
 8. Wieczorkowska-Tabiś K., Rajska-Neumann A., Stryszyński A., Jóźwiak A., Kompleksowa ocena geriatryczna, jako narzędzie do analizy stanu funkcjonalnego pacjenta starszego. "Geriatr. Pol." 2006; 2: 3.
 9. Bakalarczyk R., Opieka nad seniorami w państwie opiekuńczym - przykład Szwecji. "Geriatria" 2009; 3: 12-16.
 10. Szczerbińska K., Pietryka A., Rozwój geriatrii w krajach europejskich - historia i zasoby (część 1). "Gerontol. Pol." 2008; 16(3): 61.
 11. Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.)., Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce. PolSenior. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 2012.
 12. Bień B., Specyfika geriatrii - odrębność i zasady postępowania, w: Galus K., Geriatria. Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2007.
 13. Jerzemowski J., Puchalska-Reglińska E., Wartość wskaźnika BMI i WHR w ocenie nadwagi u osób starszych z niewydolnością nerek i współistniejącymi chorobami układu sercowo-naczyniowego. "Geriatria" 2014; 8: 29-34.
 14. Sin H.P., Liu D.T., Lam D.S., Lifestyle modification, nutrional and vitamins supplements for age-related macular degeneration. "Acta Ophthalmol." 2013; 91(1): 6-11.
 15. Bieniek J., Brończyk-Puzoń A., Nowak J., Dittfeld A., Witamina D - wskaźnik zdrowia u osób starszych w wybranych chorobach neurodegeneracyjnych. "Geriatria" 2014; 8: 49-55.
 16. Skalska A., Fedak D., Gąsowski J., Stężenie 25-hydroksywitaminy D a stan odżywienia mierzony wskaźnikiem masy ciała u osób starszych. "Geront. Pol." 2009; 17(1): 16-22.
 17. Jożwiak A., Otępienie u osób w wieku starszym. "Geriatria" 2008; 2: 237.
 18. Czerwiński E., Kanis J. et al., The incidence and risk of hip fracture in Poland. "Osteoporosis Int." 2009; 20(8): 1363-1367.
 19. Kurowska K., Simon J., Wpływ stanu odżywienia, na jakość życia po 65 roku - doniesienia wstępne. "Geriatria" 2013; 7: 217-225.
 20. Humańska M., Kędziora-Kornatowska K., Jakość życia przewlekle chorych pacjentów w starszym wieku. "Gerontol. Pol." 2009; 17(3): 126-128.
 21. PACE participants, Audisio R.A., Pope D. et al., Shall we operate? Preoperative assessment in elderly care patients (PACE) can help. A SIOG surgical task force prospective study. "Cri. Rev. Oncol. Hematol." 2008; 65: 156.
 22. Robb C., Boulware D., et al., Patterns of care and survival in cancer patients with cognitive impairment. "Crit. Rev. Oncol. Hematol." 2010; 74: 218.
 23. Wieczorkowska-Tabiś K., Grodecka-Gazdecka S., Pacjent onkologiczny - geriatryczny punkt widzenia. "Geriatria" 2010; 4: 203-208.
 24. Gowin E., Michalak M., Horst-Sikorska W., Hospitalization of patients aged 65 and over in Poland analysis of frequency and causes. "Geriatria" 2013; 7: 73-77.
 25. Krzych Ł., Jaros A., Skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych hospitalizowanych na oddziale rehabilitacji kardiologicznej. "Nadciś. Tętn." 2010; 14: 261-265.
 26. Lewandowicz M., Zindywidualizowana dieto terapia w odpowiedzi na zmiany w przewodzie pokarmowym związane ze starzeniem się lub wielochorobowością - część I. "Geriatria" 2014; 8: 43-48.
 27. Jałbrzykowska K., Kowalczyk K., Ocena aktywności ruchowej na ciśnienie tętnicze w zależności od rodzaju treningu fizycznego u osób z nadciśnieniem tętniczym. "Geriatria" 2013; 7: 226-230.
 28. Neumann-Podczaska A., Wieczorkowska-Tabis K., Grześkowiak E., Interakcje lek-lek w geriatrii. "Geriatria" 2013; 7: 238-242.
 29. Rajska-Neumann A., Wieczorkowska-Tabiś K. et al., Farmakoteriapi a u osób starszych w Polsce. Termedia, Poznań 2012.
 30. Kurowska K., Bystryk R., Rola wsparcia i przekonań dotyczących zdrowia w zmaganiu się z problemami wieku geriatrycznego. "Geriatria" 2013; 7: 5-11.
 31. Kagan S.H., Gotcha! Don't ageism sneak into your practice. "Geriatr. Nur." 2011; 33: 60-62.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.038.3798
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu