BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ząbkowicz Anna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Czy istnieje ekonomia kapitalizmu?
Is the Economy of Capitalism on the Agenda?
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 1(95), s. 3-18, bibliogr. s. 16-18
Keyword
Teoria ekonomii, Liberalizm
Economic theory, Liberalism
Note
JEL Classification: B52
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Artykuł ma za zadanie pokazać, że znacząca część myśli ekonomicznej, która nie została włączona w główny nurt teorii ekonomii, swój rozwój zawdzięcza refleksji nad różnymi konfiguracjami kapitalizmu. Opis - W pierwszej części opracowania wyjaśnia, że w świetle dzieł wybitnych myślicieli na zachodzie Europy utożsamianie kapitalizmu z rynkiem wypada jak daleko idące uproszczenie, a zatem ekonomia oparta na konstrukcie rynku nie jest tym samym co ekonomia kapitalizmu. W drugiej części odwołano się do przykładów "nieortodoksyjnej" myśli po to, aby zaakcentować zbieżność dwóch procesów: rozwoju kapitalizmu i rozwoju myślenia o nim. Przykłady wykorzystane pochodzą z okresu intelektualnego rozrachunku w czasie i bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy ukazały się książki F.A. von Hayeka, K. Polanyi'ego i W. Euckena do dziś oferujące punkty odniesienia w debatach tych, którzy chcą zrozumieć kapitalizm. (abstrakt oryginalny)

Purpose - It is argued that a significant strand of economic thought which remains outside the mainstream has been built on the reflection on different capitalism configurations. Description - First, it is claimed that the free-market economy is not identical with the economy of capitalism since capitalism is not market itself. Next, the paper dwells on some "non-orthodox" theories while striving to show their compatibility with capitalism configurations. The examples chosen derive from wartime and postwar intellectual debates which resulted, among others, in the works of Friedrich von Hayek, Karl Polanyi and Walter Eucken, which still constitute reference points in current debates on capitalism. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z., 2013, Przedmowa, [w:] Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980, Leszczyński A., Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 2. Bayliss K., Fine B., Robertson M., Saad-Filho A., 2015, Thirteen Things You Need to Know about Neoliberalism, referat na konferencji "Impacts of Financialization on Society, Environment and Economy", FESSUD Annual Conference, 14-17.10, Lizbona.
 3. Braudel F., 2013, Dynamika kapitalizmu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 4. Chang H.-J., 2011, 23 Things They Don't Tell You about Capitalism, Penguin Books, London.
 5. Encyklopedia PWN: hasło kapitalizm, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kapita-lizm;3920039.html [data wejścia: 4 września 2017].
 6. Eucken W., 2005, Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
 7. Galbraith J.K., 1992, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa.
 8. Hayek F., 1998, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Znak, Kraków.
 9. Hayek F., 2005, Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków.
 10. Hayek F., 2011, Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Hodgson G.M., 2001, The evolution of capitalism from the perspective of institutional and evolutionary economics, [w:] Capitalism in Evolution Global Contentions - East and West, Hodgson M.G., Itoh M., Yokokawa N. (red.), Edward Elgar Publishing Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 12. Hodgson G.M., 2015, Conceptualizing Capitalism: Institutions, Evolution, Future, University of Chicago Press, Chicago.
 13. Ingham G., 2011, Kapitalizm, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 14. Kassner M., 2017, Gospodarka jako zinstytucjonalizowany proces. Instytucjonalizm Karla Polanyiego i jego etyczne konsekwencje, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", vol. 20, nr 2, s. 45-61.
 15. Klementewicz T., 2016, Świat urządzony według potrzeb korporacji, wywiad Krzysztofa Pilawskiego, "Przegląd", 1- 7.02.
 16. Kostro K., 1997, Ekonomiczna aktywność państwa w teorii Friedricha Augusta von Hayeka, "Ekonomista", nr 1.
 17. Kostro K., 2001, Hayek konta socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka, Wydawnictwo DiG, Warszawa
 18. Krippner G.R., 2005, The financialization of the American economy, "Socio-Economic Review", vol. 3(2), pp. 173-208.
 19. Krippner G.R., 2011, The Political Origins of the Rise of Finance, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 20. Leszczyński A., 2013, Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 19431980, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 21. Magnusson L., Strath B., 2016, A Brief History of Political Economy. Tales of Marx, Keynes and Hayek, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK; Nothhampton, MA, USA.
 22. Miszewski M., 2018, Aksjologiczne podstawy kapitalizmu i pojęcie ładu instytucjonalnego, [w:] Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, Ząbkowicz A., Miszewski M., Chmielnicki P., Czech S. (red.), Forum Myśli Instytucjonalnej, Sosnowiec-Kraków.
 23. Polanyi K., 1957, The Economy as Instituted Process, [w:] Trade and Market in Early Empires. Economies in History and Theory, Polanyi K., Arensberg C.M., Pearson H.W. (ed.), The Free Press, Glencoe, Illinois.
 24. Polanyi K., 2010, Wielka transformacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Smith A., 2015, Badania nad naturą i  przyczynami bogactwa narodów, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Streeck W., 2009, Re-Forming Capitalism. Institutional Change in the German Political Economy, Oxford University Press, Oxford.
 27. Streeck W., 2012, How to Study Contemporary Capitalism?, "European Journal of Sociology", vol. 53, iss. 1, pp. 1-28, DOI: 10.1017/S000397561200001X.
 28. Streeck W., 2014, Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism, translated by Patrick Camiller, Verso Books, New York.
 29. Szulczewski G., 2017, Społeczny charakter ekonomii w ujęciu FA. Hayeka, [w:] Świat pracy: instytucje i wartości, Gardawski J., Towalski R. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 30. The New Encyclopaedia Britannica 1991, vol. 2, Micropaedia, (15th edition), Encyclopaedia Britannica, Inc., Chicago.
 31. Wallerstein I., 2004, World-systems Analysis, Duke University Press, Durham and London.
 32. Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Wilkin J., 2016, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 34. Wray L.R., 2011, Minsky's Money Manager Capitalism and the Global Financial Crisis, Levy Economics Institute of Bard College, Working Paper no. 661.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.01.95.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu