BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Mokrysz Sylwia (MOKATE SA)
Title
New Trends in Consumption on the Coffee Market
Nowe trendy w konsumpcji na rynku kawy
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 132-144, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Rynek kawy, Trendy konsumenckie, Megatrendy cywilizacyjne, Konsumpcja używek, Zachowania konsumenta
Coffee market, Consumer trends, Civilization megatrends, Consumption of stimulants, Consumer behaviour
Note
JEL Classification: D12, E21, M30
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie trendów w konsumpcji, które oddziaływają obecnie lub będą oddziaływać w perspektywie 2-5 lat na zachowania konsumentów kawy. Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań wspartych analizą materiałów źródłowych. Przedstawione w nim zostały główne megatrendy, trendy konsumenckie oraz trendy produktowe obserwowane na rynku kawy. Opisano w nim także relacje zachodzące między wymienionymi zjawiskami a zachowaniami konsumentów. Przeprowadzona analiza zgromadzonych danych pozwoliła stwierdzić, że główne trendy determinujące zachowania konsumentów to naturalność i zrównoważony rozwój, zdrowie i zdrowe odżywianie, wielozmysłowe doświadczenia, wygoda, digitalizacja oraz indywidualizacja. Producenci i sprzedawcy kawy wychodząc naprzeciw tym trendom, będą również chcieli sami uzyskać wpływ na wybory i preferencje konsumentów kawy wspierając i rozwijając takie trendy produktowe jak: czas kawy rzemieślniczej, epoka lodowcowa - kawy parzone na zimno, kawy gotowe do spożycia, łączenie marek dla większej przyjemności, kawa wygodna w formacie premium, czas super kawy czy świat inteligentnych automatów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present trends in consumption, which currently affect or will affect the behaviour of coffee consumers in the next 2-5 years. The article is written in the form of theoretical considerations supported by an analysis of source materials. It presents the main megatrends, consumer trends and product trends observed on the coffee market. It also describes relations between the aforementioned phenomena and consumer behaviour. The analysis of the collected data made it possible to conclude that the main trends determining consumer behaviour are naturalness and sustainability, health and nutrition, multisensory experience, convenience, digitalisation and individualisation. In order to meet these trends, producers and sellers of coffee will also want to gain an influence on the choices and preferences of coffee consumers by supporting and developing such product trends as: craft coffee time, the ice age is coming, ready to drink coffee, co-branding to dial up indulgence, convenient formats go premium, the rise of super coffee or the world of smart vending machines. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Angus A., Westbrook G: Top 10 global consumer trends 2019, Euromonitor International, London 2018
 2. Borodako K.: Foresight w zarządzaniu strategicznym, C.H. Beck, Warszawa 2009
 3. de Meyer F.: The impact of megatrends on western governments, Institute for Future Insights, Available online: https://www.slideshare.net/fdemeyer/the-impact-of-megatrends-on-westerngovernments, (accessed on 21 February 2019)
 4. Dimara E., Skuras D.: Consumer demand for informative labeling of quality food and drink products: a European Union case study, Journal of Consumer Marketing 22(2)/2005, https://doi.org/10.1108/07363760510589253
 5. Dybka S.: Trendy w zachowaniach konsumentów jako czynnik determinujący rozwój przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 338/2017
 6. Gonzalez-Perez M.A., Gutierrez-Viana s.: Cooperation in coffee markets: The case of Vietnam and Colombia, Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies 2012/ 2(1)
 7. Hajkowicz S., Moody J.: Our future world. An analysis of global trends, shocks and scenarios, CSIRO, Canberra 2010
 8. Harrison D.: Ten global consumer trends in 2011, Strategic Direction 27(10)/2011, https://doi.org/10.1108/sd.2011.05627jaa.010
 9. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002
 10. Kotler Ph.: Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005
 11. Kumar V., Kaur J., Panghal A., Kaur S., Handa V.: Caffeine: a boon or bane, Nutrition & Food Science 48(1)/2018, https://doi.org/10.1108/NFS-05-2017-0100
 12. Maciaszczyk M.: Wybrane megatrendy i ich możliwy wpływ na konsumentów niepełnosprawnych ruchowo, Handel Wewnętrzny, 5(364)/2016
 13. Maciejewski G., Mokrysz S., Wróblewski Ł.: Preferencje konsumentów wobec marek kaw dostępnych na polskim rynku - analiza porównawcza, Marketing i Rynek 4/2018
 14. Maciejewski G., Mokrysz S., Wróblewski Ł: Segmentation of coffee consumers using sustainable values: Cluster analysis on the polish coffee market. Sustainability 11(3, 613)/2019, https://doi.org/10.3390/su1103 0613
 15. Maciejewski G.: The Contemporary Consumer in the Face of Megatrends in Consumption [in:] Olejniczuk-Merta A. (ed.): The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour, IBRKK, Warszawa 2012
 16. Marek S., Białasiewicz M. (ed.): Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa 2011
 17. Megatrends 2015. Making sense of a world in motion. EYGM Limited 2015
 18. Mokrysz S.: Consumer preferences and behaviour on the coffee market in Poland, Forum Scientiae Oeconomia, 4(4)/2016
 19. Mróz B.: Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013
 20. Mruk H.: Makrotrendy a zachowania konsumentów [in:] Kędzior Z. (ed.): Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek, CBiE Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007
 21. New megatrends will transform the human experience and reshape markets, societies and the global order. EY, Press release, 11 June 2018. Available online: https://www.ey.com/en_gl/news/2018/06/new-megatrends-will-transform-the-human-experienceand- reshape,(accessed on 21 February 2019).
 22. Papista E., Chrysochou P., Krystallis A., Dimitriadis S.: Types of value and cost in consumer - green brands relationship and loyalty behaviour, Journal Consumer Behaviour 17/2018
 23. Penn M.J., Kinney Zalesne E.: Mikrotrendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, MT Biznes, Warszawa
 24. Pieriegud J.: Wykorzystanie megatrendów do analizy przyszłościowego rozwoju sektorów gospodarki [in:] Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J., Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2015
 25. Raymond M.: The Trend Forecaster`s Handbook, Laurence King Publishing, London 2014
 26. Sepúlveda W.S., Chekmam L., Maza M.T., Mancilla N.O.: Consumers' preference for the origin and quality attributes associated with production of specialty coffees: Results from a cross-cultural study, Food Research International 89/2016
 27. Shaw F.: Uncertainty and the New Consumer, Foresight 4/2009
 28. Tkaczyk J.: Konsumpcja i konsument - nowe trendy. Handel Wewnętrzny, May - June 2012
 29. Vejlgaard H.: Anatomy of trend, McGraw-Hill, New York 2008
 30. Zalega T.: New consumer trends [in:] Burchard-Dziubińska M. (ed.), Towards a green economy. From ideas to practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015
 31. Zalega T.: Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, Konsumpcja i Rozwój 2(5)/2013
 32. Zmyślony P., Niezgoda A.: Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu