BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Owczarczyk Anna (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)
Title
Impact of Pension System Reforms on Public Finance Expenditures in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2019, nr 22 (71), s. 145-155, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Zabezpieczenie społeczne, System ubezpieczeń społecznych, System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Wydatki publiczne, Finanse publiczne
Social security system, Social insurance system, Pension schemes, Pension system reform, Public expenditures, Public finance
Note
JEL Classification: H55
streszcz., summ.
Abstract
System zabezpieczenia społecznego w każdym kraju, jeśli istnieje, odgrywa kluczową rolę we wspieraniu obywateli, jednocześnie stanowi duże obciążenie finansowe dla wydatków budżetowych państwa. W Polsce składa się on z systemu ubezpieczeń społecznych i opieki społecznej, systemu ubezpieczeń zdrowotnych, zasiłków dla bezrobotnych i świadczeń rodzinnych, z których wyliczono emeryturę, rentę inwalidzką, ubezpieczenie chorobowe i macierzyńskie, ubezpieczenie od wypadków przy pracy i choroby zawodowe i ubezpieczenie zdrowotne. Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w polskim systemie emerytalnym w latach 1999-2017 oraz wpływu tych zmian na wysokość wydatków publicznych. W badaniu dokonano weryfikacji hipotezy badawczej: często występujące zmiany w systemie emerytalnym mają negatywny wpływ na stan polskich finansów publicznych. Badaniem objęto lata 1999-2017. Podstawowymi materiałami badawczymi wykorzystanymi do przeprowadzenia analizy badań były sprawozdania z realizacji budżetu państwa, dane przygotowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz dane statystyczne uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego. (abstrakt oryginalny)

The social security system in each country, if it exists, plays a crucial role in supporting citizens and specific expenditures of the public finance system. Its importance in public spending depends on many factors; in particular, on its source and on its form of financing benefits or pensions. The social security system in Poland is composed of a social insurance and welfare system, a health insurance system, unemployment and family benefits, from which are enumerated an old-age pension, invalidity pension, sickness and maternity insurance, insurance against accidents at work and occupational diseases, and health insurance. The Polish social security system often changes due to implementation of improvements or limits on public spending. The most famous reform took place in 1999 and introduced the largest number of changes in the sphere of pension security. Because the scale of public funds that are passed on to the social security system is very large, pension reforms should are crucial for improving the state of public finances. The aim of the paper is to present changes that took place in the Polish pension system between 1999 and 2017 and how those changes influenced the amount of public expenditures. The study reviews the research hypothesis: frequent changes in the pension system have a negative impact on the state of Polish public finance. The study covers the years 1999-2017, as well as the previous four years before the implementation of the pension reform. Basic research materials used to conduct the research analysis were reports on implementation of the state budget, data prepared by the Social Insurance Institution and the Agricultural Social Insurance Fund as well as statistical data obtained from the Central Statistical Office. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak S., Chojnacka E., Walczak D., Social Security in Poland - Cultural, Historical and Economical Issue. Copernican Journal of Finance & Accounting. volume 2. issue 2, 2013
 2. Gromek M., Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych i ich wpływ na zarządzanie finansami publicznymi, unpublished master thesis 2017, under direction: dr Anna Świrska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
 3. Grzebieniak A., Polski system ubezpieczeń społecznych - zalety i wady, Studia Gdańskie, t. IV, 2007, online, available at: http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/pdfy/studia4-7.pdf
 4. Oręziak L. OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa, 2014
 5. Social Security in Poland.pdf 2016
 6. Your Social Security rights in Poland, European Commission. (2013). online, available at: http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social security rig hts in Poland_en.pdf) (access: 14.07.2018)
 7. Wiktorow A. Polski system emerytalny po zmianie ustrojowej (1989-2014) Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka. Nr 6 (123) ZUS Warszawa 2014
 8. https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzetpanstwa/ wykonanie-budzetu-panstwa (access: 14.07.2018)
 9. http://bip.zus.pl/finanse-zus-i-fus/sprawozdania-roczne/sprawozdania-z-wykonania-planufinansowego- zus (access: 14.07.2018)
 10. http://www.zus.pl/documents/10182/167642/Rocznik+stat+system+pozarolniczy+1999+2002/d36 c56e4-94e3-4bd2-a643-7c29b831de1f (access: 14.07.2018)
 11. http://bip.zus.pl/finanse-zus-i-fus/sprawozdania-roczne/sprawozdania-z-wykonania-planufinansowego- zus, http://www.zus.pl/documents/10182/167642/Rocznik+stat+system+pozarolniczy+1999+2002/d36 c56e4-94e3-4bd2-a643-7c29b831de1f (access: 14.07.2018)
 12. http://www.rp.pl/Budzet-i-Podatki/301139902-Budzet-2017-Co-piata-zlotowke-budzet-wyda-nadoplaty- do-emerytur.html (access: 14.07.2018)
 13. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication16034_en.pdf (access: 14.07.2018)
 14. https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2016-2017/europe/poland.pdf (access: 14.07.2018)
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu