BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seweryn Michał (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Historia, rozwój, wyzwania
The History, the Evolution and the Challenges of the State Sanitary Inspection in Poland
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, t. 13, nr 2, s. 158-164, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zdrowie publiczne, Prawo ochrony zdrowia, Promocja zdrowia, System ochrony zdrowia
Public health, Health protection law, Health promotion, Health care system
Note
summ.
Company
Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS)
State Sanitary Inspection
Abstract
Niniejszy artykuł jest jednym z głosów w dyskusji na temat nowej Ustawy o zdrowiu publicznym w Polsce. Debata o konieczności powstania tego aktu prawnego toczy się od wielu lat i jest bezpośrednio związana z faktem, że dotychczasowe prawodawstwo w naszym kraju jest niezwykle ubogie w zapisy, które konstytuowałyby zdrowie publiczne i wskazywały jego miejsce w systemie. Jak słusznie zauważają autorzy, Ustawa o Inspekcji Sanitarnej jest jedynym aktem prawnym, który w sposób jednoznaczny wskazuje, że instytucja ta została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Niniejsza praca ma charakter poglądowy, a jej celem jest przedstawienie uwarunkowań historycznych powstania Inspekcji Sanitarnej, wskazanie jej miejsca w systemie zdrowotnym państwa, a także skonfrontowania wniosków z tej analizy z projektem Ustawy o zdrowiu publicznym. (fragment tekstu)

The State Sanitary Inspection was founded in 1954 to protect human health and life against adverse environmental factors and to prevent communicable, occupational and other types of diseases. Currently, following Poland's State Sanitary Inspection still has important role to play in public health system. The State Sanitary Inspection needs to address actively and effectively all public health issues to society. This article presents the changes in structure and tasks of this institution. The legal background of the above changes is also analysed. Key point of discussion is also impact of new Public Health Act to the role of Sanitary Inspection in Polish Health care system. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Wojtczak A., Zdrowie publiczne. Wyzwania dla systemów zdrowia XXI wieku, PZWL, Warszawa 2009.
  2. Rucińska B., Historia polskich instytucji sanitarno-epidemiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych ich działalności, w: J. Bukowski, M. Bilek, Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitarnej. Historia działań sanitarnych i przeciwepidemicznych w Krakowie i Małopolsce, Studio ArtPress, Kraków 2007: 4-65.
  3. http://www.pis.bip.msw.gov.pl/; dostęp: 12.08.2015.
  4. Posobkiewicz M., Kalinowska-Morka J., Świekatowski B., Państwowa Inspekcja Sanitarna - 60 lat istnienia i 95-lecie funkcjonowania służb sanitarnych w Polsce, "Przegląd Epidemiologiczny" 2015; 69(1): 113-111.
  5. Naruszewicz-Lesiuk D., Rola Państwowego Zakładu Higieny w perspektywie historycznej, "Przegląd Epidemiologiczny" 2008; 62: 687-695.
  6. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca 1985 r.(Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49).
  7. Wojtyła A., Państwowa Inspekcja Sanitarna w służbie bezpieczeństwu sanitarnemu Polski i Europy, w: A. Wojtyła, P. Biliński (red.), W służbie zdrowiu publicznemu, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2010: 13-60.
  8. GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
  9. Bondar J., Inspekcja Sanitarna wobec wizji zdrowia publicznego, w: A. Wojtyła, P. Biliński (red.), W służbie zdrowiu publicznemu, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa 2010: 195-210.
  10. MZ, Projekt Ustawy o Zdrowiu Publicznym, http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/projekty/projekt-ustawy-o-zdrowiu-publicznym, dostęp: 12.08.2015.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.15.016.4319
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu