BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamosiński Sławomir (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Dziedzictwo przeszłości (stare myślenie) a determinanty budowy nowoczesnej firmy
The Legacy of the Past (the Old Way of Thinking) and Determinants of Creation (Formation) of a Modern Company
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 1(95), s. 121-137, bibliogr. s. 135-137
Keyword
Prywatyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Modernizacja, Marka przedsiębiorstwa
Privatization of enterprises, Restructuring of enterprises, Modernization, Enterprise's brand
Note
JEL Classification: D2, P2
summ., streszcz.
Abstract
Cel - W artykule poruszono kwestię dziedzictwa przeszłości postrzeganego jako kategoria "starego myślenia" i jego wpływu na dzień dzisiejszy i przyszłość firmy. Opis - Zwrócono uwagę na to, że u progu zmiany własnościowej w Polsce, w 1989 r., kierownicy państwowych przedsiębiorstw dziedzictwo przeszłości firm, którymi kierowali, zmuszeni byli odkreślić zazwyczaj grubą linią. Nie mogli oni w działalności zarządczej odwoływać się do własnych doświadczeń i wykazać się w swojej biografii tym, że są "świadkami pomyłek". W związku z powyższym, proces zmiany własnościowej i w jego następstwie modernizacji przedsiębiorstw, w tym ich struktury organizacyjnej, sposobu zarządzania i organizacji pracy w wielu przypadkach był opóźniany, a dla części z nich zakończył się ogłoszeniem upadłości. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa, które radykalnie zerwały z dziedzictwem przeszłości i po zmianie własnościowej włączyły się do rynku globalnego, odniosły sukces. W sektorze prywatnym, który kształtował się po 1989 r., przedsiębiorcy, z braku tradycji prowadzenia biznesu, mogli liczyć wyłącznie na własną intuicję i działanie oparte na metodzie prób i błędów. Pod koniec dekady lat dziewięćdziesiątych, młodsze pokolenie przedsiębiorców zyskało możliwość analizy błędów popełnionych przez osoby, które działalność gospodarczą rozpoczęły natychmiast po 1989 r. W ten sposób tworzyło się pokolenie przedsiębiorców tzw. "świadków pomyłek". (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper deals with the subject of the legacy of the past understood as a category of "the old way of thinking" and its impact on the contemporary situation and future standing of the company. Description - It was pointed out that on the doorstep of ownership transformation in Poland, in 1989, managers of the state-owned enterprises usually distanced themselves from the legacy of the past of the companies they managed. They used a "thick line" policy. In their managerial activitie, they could not refer to their own experiences and prove they were "witnesses of mistakes". As a result of the above, the process of ownership transformation and, the following modernization of enterprises, including their organizational structure, method of management and work organization, were in many cases delayed, and in many cases ended in the declaration of bankruptcy. Only some enterprises which firmly broke up with the legacy of the past and after ownership transformation joined the global market, managed to succeed. In a private sector that formed after 1989, entrepreneurs, due to the lack of tradition of carrying out business, could only count on their own intuition and act basing on the trial-and-error method. At the end of 1990s a younger generation of entrepreneurs gained a possibility to analyze mistakes committed by people who had started their economic activity just after 1989. Such was the way of formation of a generation of entrepreneurs, so-called: "witnesses of mistakes". (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Bydgoska Fabryka Kabli, sygn. 19.
 2. Archiwum Ministerstwa Skarbu Państwa, Fabryka Lin i  Drutu Drumet S.A. we Włocławku, Realizacja nadzoru właścicielskiego. Korespondencja 1991-1994, List Prezesa Zarządu z dnia 14.10.1991 r. do Ministra Przekształceń Własnościowych Janusza Lewandowskiego, sygn. 3022/11.
 3. Archiwum Ministerstwa Skarbu Państwa, Wniosek o przekształcenie w jssp, Pollena Bydgoszcz, sygn. 93/3.
 4. Chamot J., 1973, Bydgoska Fabryka Kabli 1923- 1973. Zarys historyczno-socjologiczny, Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe Druków Akcydensowych, Bydgoszcz.
 5. Chumiński J., 2010, Mentalne bariery rozwoju gospodarczego PRL (na przykładzie pracowników przemysłu), [w:] Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1944-1989, Chumiński J. (red.), GAJT, Wrocław.
 6. Collins J., 2007, Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm, MT Biznes, Warszawa.
 7. Dębek K., 2017, Zbigniew Grycan z córką, "Forbes", grudzień.
 8. Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 9. Dunn E.C., 2008, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 10. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., 2006, Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Kamosiński S., 2007, Mikroekonomiczny obraz przemysłu Polski Ludowej w latach 19501980 na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 12. Kamosiński S., 2009, Modernizacja oparta na strategii naśladownictwa. Polski przemysł w latach 1950-1989 a import i eksport myśli technicznej, [w:] Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno- gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, Kościk E., Głowiński T. (red.), GAJT, Wrocław.
 13. Kamosiński S., 2013, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA w Bydgoszczy. Strategia budowy marki: PESA Bydgoszcz SA, [w:] Przedsiębiorstwa podczas przemian systemowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki rynku, Czechanowski P., Grala D. (red.), Wszechnica Edukacyjna i Wydawnicza "Verbum", Poznań.
 14. Kamosiński S., 2014, Marka produktów w okresie transformacji gospodarki polskiej (analiza empiryczna), "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy", nr 6.
 15. Kamosiński S., 2015, Przedsiębiorstwa w przebudowie. Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw kujawsko-pomorskich w latach 1990-2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 16. Klaja I., 2017, Jak zbudowałem markę 4F, "Forbes", czerwiec.
 17. Kostrzewski L., Miączyński P., 2012, Łowcy milionów, AGORA SA, Warszawa.
 18. Kunach B., 1991, Pollena zapomniała o recesji, "Gazeta Wyborcza", 14.08.1991 r.
 19. Lipiński E., 1981, Problemy pytania wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty, PWE, Warszawa.
 20. Na ścieżce do prywatyzacji zatrzymał nas strach..., 1993, z  tymczasowym kierownikiem "Zachemu" Jerzym Ossowskim rozmawia Michał Żurowski, "Promocje Pomorskie", nr 5.
 21. Nowoczesny tabor: jakość na szynach, 2007, "Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł", 26.09.2007 r., www.gospodarka.gazeta.pl.
 22. Obłój K., 2017, Praktyka strategii firmy jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszjość, Poltext, Warszawa.
 23. Olins W., 2009, Podręcznik brandingu, Instytut Marki Polskiej, Wrocław.
 24. Olszewska S., 2018, Tak szukam inwestora. Solaris potrzebuje kapitału, wywiad przeprowadził E. Stankunowicz, "Forbes", maj.
 25. Szanując tradycję, żyjemy teraźniejszością i przyszłością, 2011, z Tomaszem Zaboklickim, prezesem PESA Bydgoszcz SA rozmawiała Dorota Bartoszek, "Rynek Kolejowy", nr 4.
 26. Teczka obiektowa "Naprawa", Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy, sygn. IPN By O/1283, t. 7.
 27. Welch J., Welch S., 2012, Winning znaczy zwyciężać, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.01.95.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu