BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pysz Piotr (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Hochschule für Wirtschaft und Technik, Vechta, Diepholz, Oldenburg), Jurczuk Anna (Uniwersytet w Białymstoku), Moszyński Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Ordoliberalizm a dynamika społeczno-gospodarcza
Ordoliberalism and Socio-Economic Dynamics
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 2(96), s. 3-17, rys., bibliogr. s. 16-17
Keyword
Ordoliberalizm, Ład społeczno-gospodarczy, Dynamika gospodarki
Ordoliberalism, Social-economic order, Economy dynamics
Note
JEL Classification: B2
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest polemika z poglądami o rzekomym statycznym charakterze ordoliberalizmu, na którego gruncie - zdaniem krytyków - nie podejmuje się kwestii związanych z dynamiką ładu społeczno-gospodarczego. Rozważania zmierzają do weryfikacji hipotezy, iż ordoliberalni myśliciele uwzględniali tę problematykę implicite w swych programach badawczych. Metoda badań - polega na krytycznej analizie prac najbardziej reprezentatywnego przedstawiciela myśli ordoliberalnej - W. Euckena - z perspektywy wyżej wymienionego celu opracowania. Wymaga to studiowania niemiecko- polsko- oraz anglojęzycznych publikacji autorów zaliczanych do głównego nurtu ordoliberalizmu. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań literaturowych pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę o występowaniu w ordoliberalnej teorii konkurencyjnego ładu gospodarczego elementów dynamiki gospodarczej. Badania tego rodzaju implikują powrót myślenia w kategoriach ładu do ekonomii, a tym samym stanowią wkład do teorii, w ramach których poszukiwane są możliwości przezwyciężenia kryzysu zarówno w realnej sferze gospodarki, jak i teorii ekonomii. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to discuss the views concerning the alleged static nature of ordoliberalism, which, according to critics, does not address the idea of socio-economic development. The considerations are intended to verify the hypothesis that ordoliberal thinkers have taken this problem into account implicitly in research programs. Research method - The research methodology involves the critical analysis of the works of the most essential representative of the ordoliberal thought - W. Eucken - from the perspective of the abovementioned purpose of the study. This requires examining German, Polish and English publications of the authors included in the mainstream ordoliberalism. Results - As a result of the conducted analysis, the hypothesis about the existence of elements of economic dynamics in the ordoliberal theory of competitive economic order has been confirmed. Research of this kind implies a return of thinking in terms of economic order, and thus contributes to the theories that seek to overcome the crisis in both the real economy and the theory of economics. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Böhm F., Eucken W., Großmann-Doerth H., 1936/2008, Unsere Aufgabe, [w:] Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik, Goldschmidt N., Wohlgemuth M. (Hrsg.), Mohr Siebeck, Tübingen.
 2. Eucken W., 1932, przedruk 1997, Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus, "ORDO Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft", Lucius§Lucius, Stuttgart, Bd. 48, s. 5-24.
 3. Eucken W., 1989, Die Grundlagen der Nationalökonomie, Aufl. 9., Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York-London.
 4. Eucken W., 2004, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Aufl. 7., Mohr Siebeck, Tübingen.
 5. Eucken W., 2005, Nationalökonomie wozu?, Aufl. 5., Klett-Cota, Stuttgart.
 6. Galbraith J.K., 2011, Ekonomia w  perspektywie. Krytyka historyczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Grabska A., Moszyński M., Pysz P., 2014, Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych, Toruń.
 8. Hayek F.A., 1991, Der Weg zur Knechtschaft, Verlag Bonn Aktuell, München.
 9. Herder-Dorneich Ph., 1991, Ist eine Dynamisierung der Ordnungstheorie möglich? Der Beitrag der Neuen Politischen Ökonomie zur Weiterentwicklung der Ordnungstheorie, "ORDO: Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft", Lucius§Lucius, Stuttgart, Bd. 42, s. 353-361.
 10. Heuss E., 1989, Die Grundlagen der Nationalökonomie vor 50 Jahren und heute, "ORDO: Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft", Bd. 40, Lucius§ Lucius, Stuttgart.
 11. Hobsbawm E., 2007, Historiker und Ökonomen der prolongierte Methodenstreit, [w:] Wie viel Geschichte braucht die Ökonomie, Matis H. (Hrsg.), Gerhard Senft, Erhard Löcker, Wien.
 12. Klaus V., 1995, Tschechische Transformation und europäische Integration: Gemeinsamkeiten von Visionen und Strategien, Neue-Presse Verlags-GmBH, Passau.
 13. Moszyński M., 2012, Koncepcje ładu stanowionego Waltera Euckena i ładu spontanicznego Friedricha Augusta von Hayeka - próba analizy porównawczej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Ekonomia XLIII, nr 2, s. 121-133.
 14. Moszyński M., 2016, Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej - perspektywa rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 15. Pysz P., 2008, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Pysz P., 2014, Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie rynkowej transformacji systemowej - teoretyczny schemat analizy porównawczej, [w:] Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, Pysz P., Grabska A., Moszyński M. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Pysz P., Jurczuk A., Moszyński M., 2016, Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego - od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego, "Ekonomista", nr 6, s. 799-822.
 18. Röpke W., 1942, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach, Zürich.
 19. Schumpeter J.A., 1993, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Aufl. 7., Francke Verlag, Tübingen Basel.
 20. Streissler E., 1989, Carl Menger (1840-1921), [w:] Klassiker des ökonomischen Denkens, Zweiter Band von Karl Marx bis John Maynard Keynes, Starbatty J. (Hrsg.), C.H. Beck, München.
 21. Vanberg V., 2002, FA. Hayek und die Freiburger Schule, Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik, 02/1.
 22. Wilkin J., 2016, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.01.96.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu