BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorynia Marian (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Nowak Jan (IBD Business School), Trąpczyński Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wolniak Radosław (Uniwersytet Warszawski)
Title
Ścieżka rozwoju inwestycji zagranicznych Polski : próba syntezy
Poland's Investment Development Path : in Search of a Synthesis
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 2(96), s. 18-36, rys., bibliogr. s. 33-36
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Rozwój gospodarczy
Foreign investment, Direct investments, Economic development
Note
JEL Classification: F15, F21, F23, F41, F43
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest dokonanie podsumowania badań prowadzonych przez zespół autorski w odniesieniu do inwestycji zagranicznych napływających do Polski i wypływających z Polski. Metoda badań - Badania te nawiązują do koncepcji Investment Development Path (ścieżki rozwoju inwestycji zagranicznych - SRIZ), wprowadzonej do literatury z zakresu biznesu międzynarodowego przez J.H. Dunninga. W artykule przedstawiono wyniki cyklu wcześniejszych badań, opartych o analizę polskiej pozycji inwestycji wychodzących netto (PIWN), obliczonej w oparciu o dostępne dane wtórne w porównaniu do innych krajów, jak również w przekrojach geograficznych i branżowych. Wyniki - Artykuł przedstawia koncepcję SRIZ Dunninga, a następnie podsumowuje wyniki wcześniejszych badań empirycznych wykorzystujących to podejście w różnych krajach. W dalszej kolejności artykuł skupia się na wynikach trzech analiz autorów. Pierwszy poświęcony jest PIWN całej gospodarki polskiej w porównaniu z innymi krajami. Drugi dotyczy struktury geograficznej SRIZ, trzeci odnosi się do struktury branżowej polskiej SRIZ. Oryginalność/wartość - Niniejszy artykuł jest pierwszym w Polsce kompleksowym podejściem do ścieżki rozwoju inwestycji zagranicznych Polski, uwzględniającym szereg analiz przekrojowych. Na końcu artykułu przedstawiono również zbiór rekomendacji dla polityki gospodarczej oraz propozycji dla przyszłych badań naukowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The objective of the paper is to provide a summary of the research conducted by the authors on outward and inward foreign direct investment (FDI) from and into Poland. Research method - The studies presented in this paper rely on the concept of Investment Development Path (IDP) developed and extended by J.H. Dunning in the field of international business. This paper summarises the results of a series of earlier studies based on the analysis of net outward investment (NOI) position of Poland in an international and comparative context embracing various geographic and sectoral cross-sections. Results - The article first introduces Dunning's IDP concept and reviews the findings of other studies investigating the said concept in different countries. Afterwards, the paper focuses on three analyses of the authors. The first one is devoted to the NOI position of the Polish economy as compared to other countries. The second one explores the geographic patterns of Poland's IDP, while the third one looks at the sectoral trends of Poland's IDP. Originality/value - This paper is arguably the first one to address the issue of Poland's IDP in a complex manner, concentrating on a number of cross-sectional analyses. The paper concludes with a number of recommendations for economic policy and suggestions for future research. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akoorie M., 1996, New Zealand: The Development of a Resource-rich Economy, [in:] Foreign Direct Investment and Governments, Dunning J.H., Narula R. (eds.), Routledge, London-New York.
 2. Barry F., Goerg H., McDowell A., 2003, Outward FDI and the Investment Development Path of a Late-Industrializing Economy: Evidence from Ireland, "Regional Studies", vol. 37(4), pp. 341-349.
 3. Bellak C., 2001, The Austrian Investment Development Path, "Transnational Corporations", vol. 10(2), pp. 68- 107.
 4. Boudier-Bensebaa F., 2008, FDI-Assisted Development in the Light of the Investment Development Path Paradigm: Evidence from Central and Eastern European Countries, "Transnational Corporations", vol. 17(1), pp. 37-63.
 5. Buckley P.J., Castro F.B., 1998, The Investment Development Path: the Case of Portugal, "Transnational Corporations", vol. 7(1), pp. 1-15.
 6. Campa J.M., Guillen M.F., 1996, Spain: a Boom from Economic Integration, [in:] Foreign Direct Investment and Governments, Dunning J.H., Narula R. (eds.), Routledge, London.
 7. Clegg J., 1996, The United Kingdom: a Par Excellence Two-Way Direct Investor, [in:] Foreign Direct Investment and Governments, Dunning J.H., Narula R. (eds.), Routledge, London.
 8. Dunning J.H., 1981, Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach, "Weltwirtschaftliches Archiv", vol. 117, pp. 30-64.
 9. Dunning J.H., 1986, The Investment Development Cycle Revisited, "Weltwirtschaftliches Archiv", vol. 122 (4), pp. 667-676.
 10. Dunning J.H., 1997, Alliance Capitalism and Global Business, Routledge, London - New York.
 11. Dunning J.H., Lundan S.M., 2008, Institutions and the OLI Paradigm of the Multinational Enterprise, "Asia Pacific Journal of Management", vol. 25(4), pp. 573-593.
 12. Dunning J.H., Narula R., 1994, Transpacific Direct Investment and the Investment Development Path: The Record Assessed, "Essays in International Business", vol. 10, pp. 1-69.
 13. Dunning J.H., Narula R., 1996, Foreign Direct Investment and Governments: Catalysts for Economic Restructuring, Routledge, London - New York.
 14. Dunning J.H., Narula R., 1996a, The Investment Development Path Revisited: Some Emerging Issues, [in:] Foreign Direct Investment and Governments: Catalysts for Economic Restructuring, Dunning J.H., Narula R. (eds.), Routledge, London - New York.
 15. Dunning J.H., Narula R., 2002, The Investment Development Path Revisited, [in:] Theories and Paradigms of International Business Activity. The Selected Essays of John H. Dunningg, Volume 1, Dunning J.H. (ed.), Edward Elgar Cheltenham, Northhampton.
 16. Dunning, J.H., Kim C.-S., Lin J.-D., 2001, Incorporating trade into the investment development path: a case study of Korea and Taiwan, "Oxford Development Studies", vol. 29(2), pp. 145-154.
 17. Duran J.J., Ubeda F., 2001, The Investment Development Path: a New Empirical Approach, "Transnational Corporations", vol. 10(2), pp. 1-34.
 18. Duran J.J., Ubeda F., 2005, The Investment Development Path of Newly Developed Countries, "International Journal of the Economics of Business", vol. 12(1), pp. 123-137.
 19. Ferencikova S., Ferencikova S., 2012, Outward Investment Flows and the Development Path. The Case of Slovakia, "East European Economics", vol. 50(2), pp. 85-111.
 20. Gorynia M., Nowak J., Tarka P., Wolniak R., 2012, Foreign direct investment in new EU member states from Central and Eastern Europe: an investment development path perspective, [in:] Internationalization of Emerging Economies and Firms, Marinov M., Marinova S. (eds.), Palgrave Macmillan, New York.
 21. Gorynia M., Nowak J., Trąpczyński P., Wolniak R., 2018, EU Countries from Central and Eastern Europe, and the Investment Development Path Model: A New Assessment, "Argumenta Oeconomica" (w druku).
 22. Gorynia M., Nowak J., Trąpczyński P., Wolniak R., 2018a, Geographic Patterns of Poland's FDI: The Investment Development Path Perspective, "Post-Communist Economies" (w druku).
 23. Gorynia M., Nowak J., Trąpczyński P., Wolniak R., 2018b, Sectoral Dimensions of Poland's Investment Development Path Revisited, 44th Annual Conference of the European International Business Academy (EIBA), 13-15 grudnia, Poznań.
 24. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2006, The investment development path of Poland revisited: a geographic analysis, Proceedings of the 32nd Annual Conference of the European International Business Academy (EIBA), 7-9 December, Fribourg, Switzerland.
 25. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2007, Poland and Its Investment Path, "Eastern European Economics", vol. 45(2), pp. 52-74.
 26. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2008, Poland's Evolving Net Outward Investment Position: a Cross-Industry Analysis, "Poznań University of Economics Review", vol. 8(2), pp. 5-25.
 27. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2010, Investment Development Paths of Central European Countries, "Argumenta Oeconomica", vol. 24(1), pp. 65- 87.
 28. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2010a, Foreign direct investment of Central and Eastern European Countries, and the investment development path revisited, "Eastern Journal of European Studies", vol. 1(2), pp. 21-36.
 29. Gorynia M., Nowak J., Wolniak S., 2009, Poland's Investment Development Path: In Search of a Synthesis, "International Journal of Economic Policy in Emerging Economies", vol. 2(2), pp. 153-174.
 30. Götz M., Trąpczyński P., 2016, The Investment Development Path - a bilateral perspective of Germany and Poland, "Przegląd Zachodni", vol. 3(360), pp. 19-32.
 31. Graham E.M., 1996, The United States: Some Musings on its Investment Development Path, [in:] Foreign Direct Investment and Governments, Dunning J.H., Narula R. (eds.), Routledge, London - New York.
 32. Kalotay K., 2008, Russian transnationals and international investment paradigms, "Research in International Business and Finance", vol. 22 (2), pp. 85-107.
 33. Kłysik-Uryszek A., 2013, Ścieżka rozwoju inwestycji (koncepcja IDP). Doświadczenia Polski, "Przegląd Zachodniopomorski", nr 3/2, s. 187-200.
 34. Kumar N., 1996, India: Industrialization, Liberalization, and Inward and Outward Foreign Direct Investment, [in:] Foreign Direct Investment and Governments, Dunning J.H., Narula R. (eds.), Routledge, London - New York.
 35. Lall S., 1996, The Investment Development Path: Some Conclusions, [in:] Foreign Direct Investment and Governments, Dunning J.H., Narula R. (eds.), Routledge, London.
 36. Maca S.G., Väidean V.L., 2010, Outward FDI and the Investment Development Path in Romania, "Revista Romana de Economie", vol. 31(2), pp. 49-64.
 37. Narula R., 1996, Multinational Investment and Economic Structure: Globalisation and Competitiveness, Routledge, London.
 38. Narula R., Dunning J.H., 2000, Industrial development, globalization and multinational enterprises: New realities for developing countries, "Oxford Development Studies", vol. 2, pp. 141-167.
 39. Narula R., Dunning J.H., 2010, Multinational enterprises, development and globalization: some clarifications and a research agenda, "Oxford Development Studies", vol. 38(3), pp. 263-287.
 40. Narula R., Guimón J., 2010, The Investment Development Path in a Globalised World: Implications for Eastern Europe, "Eastern Journal of European Studies", vol. 1(2), pp. 5-19.
 41. Tolentino P.E.E., 1987, The Global Shift in International Production: The Growth of Multinationals from Developing Countries - The Philippines, unpublished PhD thesis, University of Reading.
 42. Tolentino P.E.E., 1993, Technological Innovation and Third World Multinationals, Routledge, London.
 43. Twomey M., 2000, The Canadian Experience with the Investment Development Path, Canadian Economic History Conference, 20-22 October, Stratfort, Ontario.
 44. van Hoesel R., 1996, Taiwan: Foreign Direct Investment and the Transformation of the Economy, [in:] Foreign Direct Investment and Governments, Dunning J.H., Narula R. (eds.), Routledge, London - New York.
 45. Verma R., Brennan L., 2011, The investment development path theory: evidence from India, "International Journal of Emerging Markets", vol. 6(1), pp. 74-89.
 46. Zhang H.-Y., van den Bulcke D., 1996, China: Rapid Changes in the Investment Development Path, [in:] Foreign Direct Investment and Governments, Dunning J.H., Narula R. (eds.), Routledge, London - New York.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.01.96.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu