BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozieł Anna (Bank Światowy), Kononiuk Aleksandra (Bank Światowy), Wiktorzak Katarzyna (Narodowy Fundusz Zdrowia)
Title
Opieka koordynowana, definicja, międzynarodowe doświadczenia jako inspiracja dla Polski
Coordinated Care, Definition, International Experience as An Inspiration For Poland
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, t. 15, nr 3, s. 251-257, bibliogr. 38 poz.
Keyword
Opieka zdrowotna, System ochrony zdrowia, Model publicznej służby zdrowia
Health care, Health care system, National health service model
Note
summ.
Abstract
Celem pracy było wskazanie różnorodności w podejściu do zagadnień opieki koordynowanej (OK), zarówno jeżeli chodzi o jej definicje, funkcjonalność, jak również skalę, sposób wdrożenia oraz znaczenie dla systemu ochrony zdrowia i pacjentów. Wśród analizowanych programów OK częściej spotykane są te obejmujące osoby starsze lub różne formy zarządzania chorobą oraz wdrażane na poziomie regionalnym. Różnorodność ma istotne znaczenie przy wdrażaniu projektów opieki koordynowanej w Polsce. Pokazuje bowiem, że nie ma jednego, właściwego, sprawdzonego w wielu krajach na świecie modelu opieki koordynowanej. Jedną z nielicznych cech wspólnych dla przykładów opieki koordynowanej w różnych krajach jest to, że jest ona różnorodna, mocno dostosowana do potrzeb lokalnych, często wdrażana na małą skalę. Inspiracją więc może być to, że w przedsięwzięciach związanych z opieką koordynowaną ważna jest dogłębna analiza sytuacji i potrzeb lokalnych oraz oddolne (wspólne z właściwymi podmiotami wdrażającymi) tworzenie modelu opieki koordynowanej. Istnieje kilka cech opieki koordynowanej, które da się zauważyć w literaturze światowej. Dotyczą one zakresu świadczeń, mechanizmów płatności, zakresu chorób czy typu pacjentów objętych opieką, jako że trudno jest porównywać bardzo różnorodne programy. W artykule przedstawione są również główne wnioski z procesów wdrażania. Praca ma także na celu wskazanie pewnych źródeł wiedzy być może przydatnych przy wdrażaniu inicjatyw związanych z opieką koordynowaną w Polsce. Od kilku lat prowadzone są prace i wdrożenie projektów opieki koordynowanej w opiece nad matką i dzieckiem, rehabilitacji medycznej, opiece nad chorymi na SM czy podstawowej opiece zdrowotnej. Definicje i przykłady zawarte w tej pracy mogą wesprzeć systemowe podejście od wprowadzanych rozwiązań. (fragment tekstu)

Integrated care could be seen as an approach to overcome deficiencies in the care management for people with chronic diseases and frail elderly, while at the same time improving efficiency, quality and effectiveness of the health services provided. In the recent years, focus has been on better coordination and integration among health sectors to manage specific diseases. The solutions we see across the world present integration between levels of care in health but also social sector. New solutions necessitate the overcoming of many boundaries, most notably between different professions, different organizations and different attitudes in both sectors. The many experiences across Europe and around the world have demonstrated that sustainable solutions need a multi-faceted approach, which changes the processes and structures of service delivery just as much as the culture and attitudes of all stakeholders involved. Patients, families and communities need to be actively involved in this process in order to ensure that their needs are met. This article gives an overview of the different examples of the definition and implementation elements of the integrated care and how could Poland benefit from those. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Melchiorre M.G. et al., eHealth in integrated care programs for people with multimorbidity in Europe: Insights from the ICARE4EU project, Health Policy 2017.
 2. Rijken M., Struckman V., How to Improve Care for People with Multimorbidity in Europe?, Nivel and Tu, Berlin 2016.
 3. WHO Regional Office for Europe, Strengthening People-centered Health Systems in the WHO European Region: Framework for Action on Integrated Health Services Delivery, Copenhagen 2016.
 4. AHRQ, Closing the Quality Gap: A Critical Analysis of Quality Improvement Strategies (Vol 7; Care Coordination), Agency for Healthcare Research and Quality Report, Rockville 2007.
 5. Kodner D., Spreeuwenberg C., Integrated care: Meaning, logic, applications and implications - a discussion paper, "International Journal of Integrated Care" 2002; 2 (3).
 6. Berwick D., What "patient-centered" should mean: Confessions of an extremist, "Health Affairs" 2009; 28 (4): 560-562.
 7. Blount A., Integrated primary care: Organizing the evidence, "Families, Systems, & Health" 2003; 21 (2).
 8. Doherty W.J., McDaniel S.H., Baird M.A., Five levels of primary care/behavioral healthcare collaboration, "Behavioral Healthcare Tomorrow" 1996; 5: 25-28.
 9. Haas L.J., deGruy F.V., Primary care, psychology, and primary care psychology, w: Haas L.J. (red.), Handbook of Primary Care Psychology, Oxford University Press, New York 2004: 5-19.
 10. Hunter C.L., Goodie J.L., Oordt M.S., Dobmeyer A.C., Integrated Behavioral Health in Primary Care: Step-by-Step Guidance for Assessment and Intervention, American Psychological Association, Washington 2009.
 11. Kates N., Craven M.A., Crustolo A.M., Nikolaou L., Allen C., Farrar S., Sharing care: The psychiatrist in the family physician's office, "Canadian Journal of Psychiatry" 1997; 42 (9): 960-965.
 12. Kelly B., Perkins D., Fuller J., Parker S., Shared care in mental illness: A rapid review to inform implementation, "International Journal of Mental Health Systems" 2011; 5 (31).
 13. Robinson P., Reiter J., Behavioral Consultation and Primary Care: A Guide to Integrating Services, Springer Science + Business Media, New York 2007.
 14. Sabin J.E., Borus J.F., Changing roles in primary behavioral healthcare, w: Talbot J.A., Hales R.E. (red.), Textbook of Administrative Psychiatry: New Concepts for a Changing Behavioral Health System, American Psychiatric Publishing, Inc., Washington 2009.
 15. Unützer J., Katon W., Callahan C., Williams J., Hunkeler E., Harpole L., Hoffing M., Della Penna R., Hitchcok N., Lin E., Areán P., Hegel M., Tang L., Belin T., Oishi S., Langston C., Collaborative care management of late-life depression in the primary care setting: A randomized controlled trial, "JAMA" 2002; 288 (22): 2836-2845.
 16. ?vretveit J., Integrated Care: Models and Issues, Briefing Paper, The Nordic School of Public Health, Gothenburg 1998.
 17. Leutz W.N., Five laws for integrating medical and social services: Lessons from the United States and the United Kingdom, "The Milbank Quarterly" 1999; 77 (1): 77-110.
 18. Gröne O., Garcia-Barbero M., Integrated care: A position paper of the WHO European Office for Integrated Health Services, "International Journal of Integrated Care" 2001; 1 (21).
 19. Nolte E., McKee M., Integration and chronic care: A review, w: Nolte E., McKee M. (red.), Caring for People with Chronic Conditions. A Health System Perspective, World Health Organization on behalf of the "European Observatory on Health Systems and Policies" 2008: 64-91.
 20. Fulop N., Mowlem A., Edwards N., Building Integrated Care: Lessons from the UK and Elsewhere, The NHS Confederation, London 2005.
 21. Shortell S., Gillies R., Anderson D., Morgan K., Mitchell J., Remaking Health Care in America: The Evolution of Organized Delivery Systems, 2nd ed., The Jossey-Bass Health Care Series, San Francisco 2000.
 22. Valentijn P.P., Schepman S.M., Opheij W., Bruijnzeels M.A., Understanding integrated care: A comprehensive conceptual framework based on the integrative functions of primary care, "International Journal of Integrated Care" 2013; 13.
 23. Valentijn P.P., Boesveld I.C., van der Klauw D.M., Ruwaard D., Struijs J.N., Molema J.J.W., Bruijnzeels M.A., Vrijhoef H.J.M., Towards a taxonomy for integrated care: A mixed-methods study, "International Journal of Integrated Care" 2015; 15 (1).
 24. Ferrer L., Engaging Patients, Carers and Communities for the Provision of Coordinated/Integrated Health Services: Strategies and Tools, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2015.
 25. Kodner D., Kyriacou C.K., Fully integrated care for the frail elderly: Two American models, "International Journal of Integrated Care" 2000; 1 (1).
 26. Reiss-Brennan B., Brunisholz K.D., Dredge C., Briot P., Grazier K., Wilcox A., Savitz L., James B., Association of integrated team based care with health quality, utilization and cost, "JAMA" 2016; 316 (8): 826-834.
 27. Dorling G., Founaine T., McKenna S., Suresh B., The Evidence for Integrated Care, McKinsay & Company, London, 015.
 28. Runz-J?rgensen S., Fr?lich A., SIKS - the integrated effort for people living with chronic diseases. A case study of people centred/integrated health care in Denmark, The Research Unit for Chronic Conditions, Bispebjerg Hospital, Copenhagen 2015.
 29. Powell-Davies G., Williams A.M., Larsen K., Perkins D., Roland M., Harris M.F., Coordinating primary health care: An analysis of the outcomes of a systematic review, "The Medical Journal of Australia" 2008; 188 (8).
 30. Peikes D., Chen A., Schore J., Brown R., Effects of Care Coordination on Hospitalization, Quality of Care, and Health Care Expenditures Among Medicare Beneficiaries: 15 Randomized Trials, "JAMA" 2009; 301 (6).
 31. Sochalski J., Jaarsma T., Krumholz H.M., Laramee A., McMurray J.J.V., Naylor M.D., Rich M.W., Riegel B., Stewart S., What works in chronic care management: The case of heart failure, "Health Affairs" 2009; 28 (1).
 32. Mattke S., Seid M., Ma S., Evidence for the effectiveness of disease management: Is $1 billion a year a good investment?, "American Journal of Managed Care" 2007; 13 (12).
 33. Hildebrandt H., Schulte T., Stunder B., Triple aim in Kinzigtal, Germany. Improving population health, integrating health care and reducing costs of care - lessons for the UK?, "Journal of Integrated Care" 2013; 20 (4): 205-222.
 34. CareFirst BlueCross BlueShield's Patient-Centered Medical Home Program: An Overview, https://member.carefirst.com/carefirst-resources/pdf/pcmh-program-overview.pdf (dostęp: 9.09.2017).
 35. Goodwin N., Dixon A., Anderson G., Wodchis W., Providing Integrated Care for Older People with Complex Needs: Lessons from Seven International Case Studies, The King's Fund, London 2014.
 36. Registered Nurses Association of Ontario [RNAO], Strategies to Support Self-management in Chronic Conditions' Collaboration with Clients, International Affairs Clinical Best Practices Guidelines, Toronto 2010.
 37. Bank Światowy, Strategia wdrażania opieki koordynowanej, Waszyngton 2017.
 38. Goodwin N., Senola L., Thiel V., Co-ordinated Care for People with Complex Chronic Conditions: Key Lessons and Markers for Success, The King's Fund, London 2013.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.028.7808
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu