BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słabińska Elżbieta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Ewolucja działań publicznych służb zatrudnienia w latach 1918-1939 i 1944-1949 : zarys problematyki
The Evolution of the Polish Public Action of Employment Services in the Years 1918-1939 and 1944-1949 :. an Outline of the Issues
Source
Optimum : Economic Studies, 2019, nr 2(96), s. 95-109, bibliogr. s. 105-109
Keyword
Bezrobocie, Urzędy pracy, Polityka zatrudnienia
Unemployment, Labour offices, Employment policy
Note
JEL Classification: N3
summ., streszcz.
Abstract
Cel - Celem rozważań jest pokazanie (w ujęciu syntetycznym) w jakim kierunku dokonały się zmiany w sferze polityki zatrudnienia po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności publicznych służb zatrudnienia. Ze względu na szeroką problematykę badawczą rozważania są ograniczone do aspektów prawnych, przeobrażeń organizacyjnych, celów i kierunków działania tych służb - pomija się ich efektywność. Metoda badań - W artykule wykorzystano naukowe metody historyczne: filologiczną i statystyczną. Dokonano analizy tekstów źródłowych proweniencji państwowej: aktów prawnych, źródeł drukowanych (głównie statystycznych), źródeł archiwalnych. Wyniki - Publiczne służby zatrudnienia w Polsce ewoluowały w latach 1918-1949. Zmiany dotyczyły struktury organizacyjnej, podstaw prawnych funkcjonowania oraz zadań. W latach 1918-1939 podstawowymi instytucjami rynku pracy były urzędy pracy. Ich działalność ukierunkowana była na łagodzenie skutków bezrobocia. W latach 1944-1949 politykę zatrudnienia realizowały na szczeblu lokalnym urzędy zatrudnienia. Ich zadaniem było uzyskanie pełnego stanu zatrudnienia i "racjonalne" wykorzystanie siły roboczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose is to show (in a synthetic way) the direction of the changes in the sphere of the employment policy, with special reference to activities of the public employment services after World War II. Due to the wide range of the research issues, the considerations are limited to legal aspects, organizational transformations, goals and directions of the activity of these services, and omit their effectiveness. Research method - The article uses scientific historical methods: philological and statistical. An analysis of the source texts of state provenance was carried out: legal acts, printed sources (mainly statistical), archival sources. Results - The public employment services in Poland were evolving in the years 1918-1949. The changes concerned the organizational structure, the legal basis for functioning and tasks. In 1918-1939, labour institutions were the basic institutions of the labour market. Their activity was aimed at mitigating the effects of unemployment. In the years 1944-1949, employment policies were implemented at the local level by the employment offices. Their task was to provide full employment and rational use of labour force. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adelson J., 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w]: Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), Tomaszewski J. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Akcja gospodarczego usamodzielnienia kobiet tzw. AZ - normatywy, sprawozdania, protokoły, korespondencja za okres 1947-1949, Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w latach 1945-1966 (MPiOS), numer zespołu 402/0, sygn. 561, k. 3, 8, 14, 21.
 3. Chylak K., 2017, Ubezpieczenia społeczne i  zaopatrzenia emerytalne w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Polskie IHOO, Warszawa.
 4. Ciechocińska M., 1965, Próby walki z  bezrobociem w Polsce międzywojennej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Deklaracja programowa PPR O co walczymy?, 1979, Malinowski M. (oprac.), Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 6. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z  7 października 1944 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, Dz.U. nr 7, poz. 32.
 7. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1936 r. o służbie pracy młodzieży, Dz.U. nr 72, poz. 515.
 8. Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 4 kwietnia 1918 r. o utworzeniu Ministerstwa Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy, Dz.U. nr 5, poz. 8.
 9. Dekret Rady Regencyjnej z dn. 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w  Królestwie Polskim, Dz.U. nr 1, poz. 1.
 10. Dekret Rady Regencyjnej z dnia 30 października 1918 r o utworzeniu Ministerstwa Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej i Ministerstwa Ochrony Pracy, Dz.U. nr 14, poz. 31.
 11. Dekret z 11 kwietnia 1945 r. o  podziale Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, utworzonego ustawą z dnia 31 grudnia 1944 r., Dz.U. nr 12, poz. 63.
 12. Dekret z 25 czerwca 1946 r. o państwowym planie inwestycyjnym, Dz.U. nr 32, poz. 200.
 13. Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o urzędach zatrudnienia, Dz.U. nr 30, poz. 182.
 14. Dekret z dnia 27 stycznia 1919 r. o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, Dz.Pr.P.P. nr 11, poz. 127.
 15. Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i  o obowiązku pracy, Dz.U. nr 3, poz. 24.
 16. Fundusz Pracy w latach 1933 i 1934, 1934, Fundusz Pracy, Warszawa.
 17. Grata P., 2017, Przemiany w polskiej polityce zatrudnienia w latach 1944-1949, [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. V, Grata P. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 18. Janowska H., 1981, Emigracja zarobkowa z Polski 1918-1939, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 19. Kłusek M., 2014, Sytuacja ludności żydowskiej w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej, [w:] Rola Żydów w  rozwoju gospodarczym ziem polskich, Skodlarski J., Pieczewski A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Kołodziej E., 1982, Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa.
 20. Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, 1994, Majchrowski J.M. (red.), Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa.
 21. Okulicz B., 1933, Roboty publiczne w świetle działalności Ministerstwa Opieki Społecznej, "Praca i Opieka Społeczna", z. 3.
 22. Organizacja urzędów zatrudnienia - rozporządzenia, korespondencja za okres 1947-1949, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej Warszawie w latach 1945-1966, numer zespołu 402/0, sygn. 574, k. 58.
 23. Polityka społeczna państwa polskiego 1918-1935, 1935, Ministerstwo Opieki Społecznej, Warszawa.
 24. Pomoc dla repatriantów i reemigrantów - zarządzenia, korespondencja, raport o  stanie zatrudnienia za okres 1947-1950, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie w latach 1945-1966, numer zespołu 402/0, sygn. 565, k. 15, 17-18.
 25. Poradnictwo zawodowe - zarządzenia, instrukcje, regulaminy za okres 1948-1949, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie w latach 1945-1966, numer zespołu 402/0, sygn. 559, k. 1-2, 4, 7, 9, 11, 13-14, 28.
 26. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 22 listopada 1949 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia, Dz.U. nr 60, poz. 471.
 27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 28 listopada 1946 r. o sposobie dopełnienia rejestracji w wykonaniu dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o rejestracji i o obowiązku pracy, Dz.U. nr 70, poz. 388.
 28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 29 kwietnia 1946 r. o organizacji urzędów zatrudnienia, Dz.U. nr 22, poz. 144.
 29. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Opieki Społecznej z 31 grudnia 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu, Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministrem Kolei i Ministrem Robót Publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości w sprawie obowiązku pracodawców zawiadamiania państwowych urzędów pośrednictwa pracy o każdem wolnem lub nowoobsadzonem miejscu, Dz.U. 1925 nr  2, poz. 23.
 30. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania w sprawach emigracyjnych Ministrowi Spraw Zagranicznych i o zniesieniu Urzędu Emigracyjnego, Dz.U. nr 52, poz. 492.
 31. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Dz.U., Nr 106, poz. 911.
 32. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. o połączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy, Dz.U. nr 94, poz. 849.
 33. Słabińska E., 2004, Ochotnicze drużyny robotnicze na terenie województwa kieleckiego w latach 1933-1935, "Studia Kieleckie. Seria Historyczna", nr 4, s. 107-114.
 34. Słabińska E., 2006, Emigracja zarobkowa z województwa kieleckiego do Francji w latach 1918-1939, "Studia Kieleckie. Seria Historyczna", nr 5, s. 91-103.
 35. Słabińska E., 2008, Łagodzenie skutków bezrobocia w województwie kieleckim w latach 19181939, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- Pedagogicznego Jana Kochanowskiego, Kielce.
 36. Słabińska E., 2009, Emigracja sezonowa z województwa kieleckiego do Niemiec w  latach 1918-1939, "Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne", t. 9, s. 77-86.
 37. Słabińska E., 2013, "Akcje specjalne" - założenia i realizacja w Polsce centralnej w latach 1933-1939, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, Chrobaczyński J. (red.), Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, t. XIV, nr 139, s.  172178.
 38. Sowiński Z., 1933, Ochotnicze drużyny robocze, [w:] Roboty publiczne w Polsce i Fundusz Pracy, Wodziński S. (red.), Komisja Pracy Społecznej Związku Legionistów i Związku Peowiaków Warszawskiego Okręgu Wojewódzkiego, Warszawa.
 39. Sprawozdania z pośrednictwa pracy z 1954 r, Archiwum Państwowe w Kielcach, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach w latach 1950-1955, numer zespołu 309/0, sygn. 38, k. 452, 620.
 40. Sprawozdanie z akcji poradnictwa zawodowego za okres 1947-1950, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie w latach 1945-1966, numer zespołu 402/0, sygn. 560, k. 1.
 41. Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za okres od 1 kwietnia 1934 r. do 31 marca 1935 r, 1936, Fundusz Pracy, Warszawa.
 42. Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za okres od 1 kwietnia 1935 r. do 31 marca 1936 r, 1937, Fundusz Pracy, Warszawa.
 43. Sprawozdanie z działalności Funduszu Pracy za okres od 1 kwietnia 1936 r. do 31 marca 1937 r, 1938, Fundusz Pracy, Warszawa.
 44. Sprawozdanie z działalności Wydziału Zatrudnienia z 1954 r, Archiwum Państwowe w Kielcach (APK), Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach w latach 1950-1955 (PWRNK), numer zespołu 309/0, sygn. 17, k. 32.
 45. Szaynok B., 1995, Ludność żydowska w Polsce 1944-1950, [w:] Studia z dziejów Żydów w Polsce. Materiały edukacyjne dla szkół średnich i wyższych, t. II, Borzymińska Z., Żbikowski A. (red.), Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 46. Ustawa z 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy, Dz.U. nr 22, poz. 163.
 47. Ustawa z 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 44, poz. 267.
 48. Ustawa z 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, Dz.U., nr 67, poz. 650.
 49. Ustawa z 2 lipca 1947 r. o Planie Odbudowy Gospodarczej, Dz.U. nr 53, poz. 285.
 50. Ustawa z 21 października 1921 r. o zarobkowym pośrednictwie pracy, Dz.U. nr 88, poz. 647.
 51. Ustawa z 28 października 1925 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, Dz.U. nr 120, poz. 863.
 52. Ustawa z 7 listopada 1931 r. w sprawie zmian i  uzupełnień niektórych postanowień ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet, Dz.U. nr 101, poz. 773.
 53. Ustawa z 9 marca 1948 r. o narodowym planie gospodarczym na rok 1948, Dz.U. nr 19, poz. 134.
 54. Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim, Dz.U. nr 26, poz. 238.
 55. Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Dz.U. nr 1, poz. 1.
 56. W zakresie rejestracji bezrobotnych, 1919, "Biuletyn Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej", nr 2, Warszawa.
 57. Wstęp do inwentarza zespołu: Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w Warszawie w latach 1945-1966, numer zespołu 402/0, s. 2, 6, 27-28.
 58. Wstęp do inwentarza zespołu: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie, Archiwum Akt Nowych w  Warszawie, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie w latach 1944-1953 (PKWN), numer zespołu 185/0, s. 2, 6- 7.
 59. Zatrudnienie emigrantów i reemigrantów w Dziedzicach, Legnicy, Międzylesiu i Szczecinie - sprawozdania delegatów ministerstwa dla spraw emigracji z 1947 r, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej w  Warszawie w latach 1945-1966, numer zespołu 402/0, sygn. 563, k. 25-26, 38, 79.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2019.01.96.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu