BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zoń Katarzyna Maria (University of Wrocław)
Title
Exceptions to the Obligation of Medical Confidentiality in the Context of the Protection of Public Health
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, t. 15, nr 4, s. 299-305, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Prawa pacjenta, Obowiązki pracownicze, Personel medyczny, Choroby, Profilaktyka zdrowotna, Etyka zawodowa, Kodeks etyki
Patient's rights, Employee obligations, Medical staff, Illness, Preventive health care, Professional ethics, Code of ethics
Note
summ.
Abstract
Primarily, it should be noted that a doctor has an obligation to ensure the principles inherent to the doctor-patient relationship and to maintain medical confidentiality. These basic rules ensue from both statutory and deontology regulations. The aim of this paper is to analyse the exceptions to the above rule in relation to public health. In this respect, it is very important to explain the statutory and deontology regulations related to the obligation to maintain confidentiality, as well as to provide a definition of public health. Therefore, the specific nature of the exceptions to the medical confidentiality clause is highlighted. The exceptions are discussed taking into account the fact that public health protection is the requirement justifying their application. Finally, the article ends with a presentation of the conclusions of the analysis. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bobińska K., Eichstaedt K.Z., Gałecki P., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 2. Dercz M., Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 3. Sygit B., Wąsik D., Leksykon prawa medycznego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 4. Sygit M., Zdrowie publiczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 5. Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 6. Brzeziński T., Etyka lekarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
 7. Safjan M., Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1995; 1: 5-59.
 8. Kubiak R., Tajemnica medyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
 9. Nesterowicz M., Prawo medyczne, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2016.
 10. Zielińska E., Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 11. Drozdowska U., Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 12. Rek T., Hajdukiewicz D., Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 13. Kubiak R., Prawo medyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
 14. Ogiegło L., Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
 15. Rusinek M., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim prawie karnym, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 16. Filar M., Lekarskie prawo karne, Zakamycze, Kraków 2000.
 17. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 125 ze zm.).
 18. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 2237).
 19. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1261 ze zm.).
 20. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1866 ze zm.).
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. poz 848).
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. tekst jednolity 2016, poz. 849).
 23. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 912 ze zm.).
 24. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 882).
 25. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 978).
 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 250).
 27. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 522).
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.032.8286
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu