BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Partyka Olga (Państwowy Zakład Higieny), Kuszewski Krzysztof (Państwowy Zakład Higieny), Radiukiewicz Sławomir, Włodarczyk Cezary (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Podstawowa Opieka Zdrowotna w systemie ochrony zdrowia i kształcenie lekarzy rodzinnych w Polsce. Co warto wiedzieć z historii?
Primary Health Care in the Health Care System and Education of Family Practitioners in Poland. What Is Worth Knowing from History?
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, t. 15, nr 4, s. 366-373, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Opieka zdrowotna, System ochrony zdrowia, Personel medyczny, Historia
Health care, Health care system, Medical staff, History
Note
summ.
Abstract
Stoimy wobec uchwalenia ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce, której projekt przyjął rząd w sierpniu 2017 roku. Zanim ten projekt przedstawimy i ocenimy, chcemy przypomnieć, a młodym czytelnikom może przekazać nieznaną im historię o tym, jak koncepcja POZ kształtowała się w Polsce w okresie transformacji. Prace dotyczące zmian w poz trwają w Polsce od bardzo dawna - rozpoczęły się jeszcze przed politycznym przełomem 1989 roku. Co udało się wdrożyć, a co nie i w jakim kierunku ewaluują obecne zmiany? Historię tę przedstawią osoby, które brały udział w przekształcaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce - dr Krzysztof Kuszewski, dr Sławomir Radiukiewcz i prof. Cezary Włodarczyk. (fragment tekstu)

We are faced with the adoption of another law on primary health care in Poland, which was adopted by the government in August 2017. Before we present and evaluate this project we want to remind, and for young readers pass unfamiliar history about how concept of primary health care in Poland was transformed. What has been implemented and what is not and in what direction they are evaluating the current changes. This story will be presented by persons who participated in the transformation of the health care system in Poland - Krzysztof Kuszewski, Sławomir Radiukiewcz and Cezary Włodarczyk. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Protokół końcowy wraz z załącznikami z Obrad Okrągłego Stołu, Warszawa 14 marca 1989 roku.
 2. Miśkiewicz M. (red.), Środowiskowa opieka zdrowotna, PZWL, Warszawa 1972.
 3. Declaration of Alma-Ata, International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978.
 4. Indulski J., Gdulewicz T., Szymborski L., Włodarczyk C., Opieka zdrowotna w Polsce. Próba oceny i kierunki usprawnień, "Zdrowie Publiczne" 1981; 92 (11): 727-778.
 5. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. 1933 Nr 51 poz. 396).
 6. Mazur A., Eksperyment wolnego wyboru lekarza dla populacji dorosłej w miejscu zamieszkania, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1986; 1 (7): 32-35; 2 (8): 34-41.
 7. Latalski M. (red.), Przekształcenia podstawowej opieki zdrowotnej. Strategia realizacji celów, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa 1994.
 8. Strategia rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej, opracował zespół pod kierunkiem Balicki M., marzec 1994, maszynopis, Warszawa 1994.
 9. Latalski M., Braun R.N., Kuszewski K., Lekarz ogólny - zadania i organizacja pracy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ogólnej i Środowiskowej, Lublin 1992.
 10. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Program specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej (0712) dla lekarzy i lekarzy dentystów, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2017.
 11. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 153).
 12. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 45 poz. 391).
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.17.040.8294
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu